Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Místo waldorfské pedagogiky v současném českém školství
Thesis title in Czech: Místo waldorfské pedagogiky v současném českém školství
Thesis title in English: Position Waldorf pedagogy in the current Czech education
Key words: antroposofie, české školství, Rudolf Steiner, učitel waldorfské školy, waldorfská pedagogika, waldorfská výuka
English key words: anthroposophy, Czech education, Rudolf Steiner, Waldorf school teacher, Waldorf pedagogy, Waldorf teaching
Academic year of topic announcement: 2009/2010
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Education (21-KPED)
Supervisor: doc. PhDr. Růžena Váňová, CSc.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 10.11.2010
Date of assignment: 10.11.2010
Administrator's approval: not processed yet
Confirmed by Study dept. on: 04.07.2014
Date and time of defence: 19.09.2014 14:00
Date of electronic submission:30.06.2014
Date of proceeded defence: 19.09.2014
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Opponents: doc. PhDr. Jaroslav Koťa
 
 
 
Guidelines
Diplomová práce se zabývá problematikou waldorfské pedagogiky. Je členěna do pěti kapitol. První dvě mapují okolnosti vzniku waldorfského školství a životního formování myšlenkových konstruktů jejího zakladatele Rudolfa Steinera. Zbylé tři kapitoly odpovídají na otázky, týkající se: waldorfských výukových specifik, profilu osobnosti waldorfského učitele a zasazení české waldorfské pedagogiky do současného českého školského proudu.
References
Seznam použité literatury:

Altehage, G. Rudolf Steiner: K vývojovým fázím prvních tří sedmiletí života. Semily: Opherus, 2002

Bertrand, Y. Soudobé teorie vzdělávání. Praha: Portál, 1998. ISBN 80-7178-216-5

Carlgren, F. Výchova ke svobodě. Praha: Baltazar, 1991. ISBN 80-900307-2-6

Čáp, J. Psychologie výchovy a vyučování. Praha: UK, 1993. ISBN 80-7066- 534-3

Dahrendorf, R. Hledání nového řádu. Přednášky o politice svobody v 21. století.
Praha: Paseka, 2007. ISBN 978-80-7185-719-8

Farková, M. Vybrané kapitoly z psychologie. Praha: VSJAK, 2006. ISBN 80- 86723-22-4

Havlík, R., Koťa, J. Sociologie výchovy a školy. Praha: Portál, 2002. ISBN 978- 80-7367-327-7

Havlík, R., Koťa, J., Spilková, V., Štech, S., Švecová, J., Tichá, M. Učitelské povolání z pohledu sociálních věd. Praha: Pedf UK, 1998. ISBN 80-86039-72-2

Kasíková, H., Straková, J. Diverzita a diferenciace v základním vzdělávání. Praha: Karolinum, 2011. ISBN 978-80-246-1911-8

Kasíková, H. Kooperativní učení a vyučování. Teoretické a praktické problémy. Praha: Karolinum, 2004. ISBN 80-246-0192-3

Kasíková, H., Valenta, J. Reformu dělá učitel aneb Diferenciace, individualizace, kooperace ve vyučování. Praha: Sdružení pro tvořivou dramatiku, 1994. ISBN 80- 901660-0-8
Kasper, T., Kasperová, D. Dějiny pedagogiky. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80- 247-2429-4

Kolář, Z., Šikulová, R. Hodnocení žáků. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247- 2834-6

Košťálová, H., Miková, Š., Stang, J. Školní hodnocení žáků a studentů se zaměřením na slovní hodnocení. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-314-7

Kovaliková, S. Integrovaná tematická výuka. Kroměříž: Spirála, 1995. ISBN 80- 901873-1-5

Kyriacou, Ch. Klíčové dovednosti učitele. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80- 7367-434-2

Lindenberg, Ch. Rudolf Steiner. Semily: Opherus, 1998. ISBN 80-902647-0-0
Maňák, J., Janík, T., Švec., V. Kurikulum v současné škole. Brno: Paido, 2008. ISBN 978-80-7315-175-1

Montessoriová, M. Tajuplné dětství. Praha: Triton, 2012. ISBN 978-80-7387-382-0

Palouš, R. Čas výchovy. Praha: SPN, 1991. ISBN 80-04-25415-2

Pike, G., Selby, D. Globální výchova. Praha: Grada, 1994. ISBN 80-85623-98-6

Průcha, J. Alternativní školy a inovace ve vzdělávání. Praha: Portál, 2001. ISBN 80-7178-977-1

Skalková, J. Obecná didaktika. Praha: ISV, 1999. ISBN 80-85866-33-1

Skalková, J. Pedagogika a výzvy nové doby. Brno: Paido, 2004. ISBN 80-7315- 060-3

Spěváček, V. Průkopníci českých pokusných škol. Praha: SPN, 1978.

Steiner, R. Esoterní křesťanství. Olomouc: Michael, 2001. ISBN 80-86340-12-0

Steiner, R. Má cesta životem. Olomouc: Michael, 2000. ISBN 80-86340-08-2

Steiner, R. Výchova dítěte a metodika vyučování. Praha: Baltazar, 1993. ISBN 80- 900307-9-3

Steiner, R. Waldorfská pedagogika, seminární hodiny. Semily: Opherus, 2006. ISBN 80-902647-9-4

Tonucci, F. Vyučovat nebo naučit? Řím: Instituto di Psicologia del C.N.R., 1990
český překlad: Stanislav Štech

Valenta, J. Učit se být. Praha: Agentura STROM a sdružení AISIS, 2003. ISBN 80-86106-10-1

Vališová, A., Kasíková, H. a kol. Pedagogika pro učitele. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1734-0

Zuzák, T. Hledání vztahu jako základ pedagogiky. Hranice: Fabula, 2004. ISBN 80-86600-16-5
Internetové zdroje:

waldorf.pb.cz
www.iwaldorf.cz
www.nuv.cz
www.pau.cz
www.rvp.cz
www.vuppraha.cz
www.waldorf-semily.cz
www.zine.czOstatní zdroje:

Člověk a výchova, časopis pro pedagogiku Rudolfa Steinera. Ročníky 1999 - 2006. Vydavatel: České sdužení pro waldorfskou pedagogiku (ročníky 1999 -2001) a Asociace waldorfských škol ČR (ročníky 2002 - 2006)

Člověk a výchova, časopis pro waldorfskou pedagogiku. Ročníky 2007 - 2012. Vydavatel: Asociace waldorfských škol ČR

Pedagogika časopis pro vědy o vzdělávání a výchově, 3/2013
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html