Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Dětské čtenářství na 2.stupni základní školy
Thesis title in Czech: Dětské čtenářství na 2.stupni základní školy
Thesis title in English: Children´s reading at lower secondary school
Key words: čtení, dětské čtenářství, čtenářská gramotnost, pubescent, čtenářské chování a postoje, výzkum dětského čtenářství, základní škola
English key words: reading, children´s reading, reading literacy, teenager, reader´s behaviour and attitudes, children´s reading research, basic school
Academic year of topic announcement: 2010/2011
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Katedra české literatury (41-KCL)
Supervisor: PhDr. Veronika Laufková, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 03.11.2010
Date of assignment: 22.12.2011
Date and time of defence: 06.09.2021 09:30
Venue of defence: M. Rettigové 4, Praha 1, R217, 217, 2. patro, vlevo, zadní trakt
Date of electronic submission:10.07.2021
Date of proceeded defence: 06.09.2021
Course: Diploma Thesis (OSZD005)
Reviewers: Mgr. Filip Komberec, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
V teoretické části práce diplomantka provede kompilaci dat týkajících výzkumů pubescentního čtenářství (výzkumy Lederbuchové, Gabala – Helšusové, Marhounové, Tomana, Chaloupky atd.) a prostuduje diplomové práce zabývající se tímto tématem. Seznámí se i s výzkumy čtenářství dospělých (především výzkumy Trávníčka, Hamana, Chaloupky), upozorní na specifika čtenářství dospívajících na pozadí čtenářství dospělých. Charakteristika pubescentního čtenáře by měla zahrnovat i hledisko psychologické, měla by zohledňovat (čtenářské) zájmy, potřeby a postoje pubescenta. Na základě prostudované literatury autorka stanoví hypotézy týkající se pubescentního čtenářství, které se bude následně snažit ověřit v praktické části práce.
V praktické části práce bude autorka nejprve charakterizovat výzkumnou metodu (dotazníkové šetření), vzorek respondentů. Zdůvodní výběr otázek a jejich řazení v dotazníku – upřesní, co jimi sleduje (autorce doporučuji funkčnost výzkumných otázek ověřit v pilotním předvýzkumu). Data získaná v rámci dotazníkového šetření bude autorka podrobně reflektovat, hledat mezi nimi souvislosti, porovnávat je se stávajícími výzkumy. V závěrečné kapitole vyvrátí či potvrdí stanovené hypotézy a vytvoří ucelenou charakteristiku pubescentního čtenáře.
References
Monografie:
HAMAN, A. Literatura z pohledu čtenářů. Praha: Československý spisovatel 1991.
CHALOUPKA, O. Horizonty čtenářství. Praha: Albatros 1971.
CHALOUPKA O. Rozvoj dětského čtenářství. Praha: Albatros 1982.
LEDERBUCHOVÁ, L. Dítě a kniha. O čtenářství jedenáctiletých. Plzeň 2004.
MARHOUNOVÁ, J. Čtenářem se člověk stává. Praha: SNTL – Nakladatelství technické literatury 1987.
TRÁVNÍČEK, J. Čteme? Obyvatelé České republiky a jejich vztah ke knize. Brno: Host 2008.

Články:
TOMAN, J. Aktuální profil dětského čtenáře. In Slovo a obraz v komunikaci s dětmi. Ostrava, Pedagogická fakulta OU, 1999, s. 6-14.
TOMAN, J. Hodnoty a funkce zájmové četby ve čtenářské konkretizaci dnešních pubescentů. In Literatura bez hranic. Praha: Slavica, 1995, s. 25-31.
TOMAN, J. Motivace zájmové četby dnešních pubescentů. Čtenář, 1992, roč. 44, č. 10, s. 340-342.
TOMAN, J. Polistopadové proměny dětského čtenáře. Zlatý máj, 1997, roč. 41, č. 3-4, s. 132-134.
TOMAN, J. Soudobé pubescentní čtenářství a jeho problémy. Čtenář, 1990, roč. 42, č. 11, s. 322-323.
TOMAN, J. Trendy současného dětského čtenářství aneb Co napověděl výzkum na 2. stupni základních škol. Dokořán - bulletin Obce spisovatelů, 2003, roč. 7, č. 25, s. 17-21.
VACEK, P. Psychologický pohled na čtenářství a rozvoj osobnosti dítěte. Zlatý máj. O dětské literatuře a umění. Praha: Česká sekce IBBY, 2000, s. 21-25.

Časopisy:
Čtenář, Český jazyk a literatura

Internetové zdroje:
http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=12_Cten.htm [online]. - [cit. 2011-01-25] - především sekce výzkumy čtenářství a ostatní
Gabal, I. – Václavíková Helšusová, L. Jak čtou české děti. [online] In: Knihovnický zpravodaj Vysočina. [cit. 2011-01-25] Dostupné z WWW: http://kzv.kkvysociny.cz/archiv.aspx?id=171&idr=1&idci=1
HRUŠKOVÁ, D. Současný dětský čtenář staršího školního věku (regionální výzkumná sonda). Č. Bud., 2010. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta [online] - [cit. 2011-01-25] Dostupné z WWW: http://theses.cz/id/wpw6ze/
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html