Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Odklad školní docházky v říčanském regionu
Thesis title in Czech: Odklad školní docházky v říčanském regionu
Thesis title in English: Delayed School Attendance in the Region of Říčany
Key words: Odklad školní docházky, pedagogická diagnostika, školní zralost, školní připravenost, zápis do základní školy, pedagogický výzkum, dotazník, interview.
English key words: Delayed school attendance, pedagogical diagnostics, school matureness, school readiness, entry into primary school, pedagogical research, questionnaire, interview.
Academic year of topic announcement: 2009/2010
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Supervisor: PhDr. Jana Kropáčková, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 02.11.2010
Date of assignment: 08.03.2011
Date and time of defence: 16.05.2011 10:30
Venue of defence: UK PedF Praha
Date of electronic submission:11.03.2011
Date of proceeded defence: 16.05.2011
Course: Diploma Thesis (OSZD001)
Reviewers: PhDr. Marie Linková, Ph.D.
 
 
 
References
KOLLÁRIKOVÁ, Z., PUPALA, B. Předškolní a primární pedagogika. Predškolská a elementárna pedagogika. PRAHA: Portál 2001, ISBN 80-7178-585-7.
HENDL, J. Kvalitativní výzkum. Praha : Portál, 2005.

CHRÁSTKA, M. Metody pedagogického výzkumu. Praha : Grada, 2007.

MERTIN, V., GILLERNOVÁ, I. (eds.) Psychologie pro učitelky mateřské školy. PRAHA: Portál 2003, ISBN 80-7178-799-X.

KROPÁČKOVÁ, J. Budeme mít prvňáčka. Praha : Portál, 2008.

Pedagogické hodnocení v pojetí RVP PV. Metodika pro podporu individualizace vzdělávání v podmínkách mateřské školy. PRAHA: VÚP 2007, ISBN 80-87000-10-2

Rámcový program pro předškolní vzdělávání. Praha, VÚP 2002.

ŠVANCARA, J. a kol. Diagnostika psychického vývoje. PRAHA: Avicenum 1974

ŠTURMA, J. Školní zralost a její poruchy. In.: ŘÍČAN, P., VÁGNEROVÁ, M.: (Eds.) Dětská klinická psychologie. PRAHA: Avicenum 1991, ISBN 80-7169-512-2

ZELINKOVÁ, O.: Pedagogická diagnostika a individuálně vzdělávací program. PRAHA: Portál 2001.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html