Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Vývoj rozptýlené zeleně v závislosti na zavedení nástrojů zemědělské politiky a politiky ochrany přírody a krajiny
Thesis title in Czech: Vývoj rozptýlené zeleně v závislosti na zavedení nástrojů zemědělské politiky a politiky ochrany přírody a krajiny
Thesis title in English: Long-term development of scattered vegetation related to agricultural and environmental politics
Key words: krajinné prvky, rozptýlená zeleň, politické nástroje, zemědělství
English key words: landscape elements, scattered vegetation, environmental policy, agriculture
Academic year of topic announcement: 2010/2011
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Institute for Environmental Studies (31-550)
Supervisor: prof. Mgr. Jiří Reif, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 22.11.2010
Date of assignment: 29.11.2010
Date of electronic submission:02.05.2014
Date of submission of printed version:02.05.2014
Date of proceeded defence: 26.05.2014
Reviewers: Ing. Luboš Matějíček, Ph.D.
 
 
 
Preliminary scope of work
Rozptýlená zeleň zaujímá v zemědělské krajině velmi významné místo. Nejenže je jedním z hlavních rysů české krajiny a dodává jí neopakovatelný ráz, ale neopomenutelné jsou i její funkce: nachází zde útočiště velké množství živočišných a rostlinných druhů, které v jiných částech současné krajiny nemohou dlouhodobě existovat a pro další četné druhy funguje jako migrační spojnice či zastávka. Charakter rozptýlené zeleně, její diverzita a četnost tak ovlivňují stabilitu celého agroekosystému. Současná zemědělská krajina je bohužel vlivem zcelování pozemků do velkých půdních bloků a velkým podílem orné půdy chudá na stabilizační krajinné prvky.
Diplomová práce se bude snažit proniknout do problematiky rozptýlené zeleně v zemědělské krajině, najít hrozby jejího vyloučení z krajiny, příčiny, motivace a řešení k její obnově a následnému udržení. Popsat její vývoj v období od počátku kolektivizace do konce 80. let, od 90. let do vstupu do Evropské unie a jak se změnila zemědělská krajina po vstupu do Evropské unie. Na vybraném území se pokusím zmapovat vývoj rozptýlené zeleně od 90. let v závislosti na zavedení nástrojů politiky ochrany přírody a krajiny, a jaké nastaly změny v krajině se zavedením politiky zemědělské.
Cílem práce bude zjistit, jaké jsou snahy o návrat rozptýlené zeleně do volné krajiny, zda jsou zavedené nástroje efektivní a zda se její stav v krajině zvyšuje.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html