Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 356)
Assignment details
   Login via CAS
Možné přístupy k virálnímu marketingu v nových médiích a jeho užití v České republice
Thesis title in Czech: Možné přístupy k virálnímu marketingu v nových médiích
a jeho užití v České republice
Thesis title in English: Possible aproaches to viral marketing in new media
and its usage in Czech republic
Key words: sociální sítě, web 2.0, virální marketing, memetika, internet, marketingová kampaň, nová média
English key words: social networks, web 2.0, viral marketing, memetics, internet, marketing campaign, new media
Academic year of topic announcement: 2010/2011
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Institute of Information Studies and Librarianship - New Media Studies (21-UISKNM)
Supervisor: Mgr. Josef Šlerka, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 26.10.2010
Date of assignment: 26.10.2010
Administrator approval: zatím neschvalováno
Date and time of defence: 17.09.2014 09:00
Date of electronic submission:01.08.2014
Date of proceeded defence: 17.09.2014
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Reviewers: Mgr. Adam Zbiejczuk
 
 
 
Guidelines
Práce si klade za cíl popsat základní prvky virálního marketingu, a to především v okruhu takzvaných nových médií. V teoretickém úvodu bude aplikován pohled z hlediska word-of-mouth, memetiky a dalších, příbuzných teorií, na problematiku virálního marketingu. Závěrečnou částí práce bude výzkum některých virálních kampaní v České republice, především s ohledem na výše popsané teorie, zhodnocení jejich úspěšnosti a strategie. Zamyšlení se nad celkovou problematikou možností virálního marketingu v Čechách a nových médiích.
Diplomová práce bude připravena v souladu s platnými vnitřními předpisy FF UK a dalšími metodickými pokyny a normativními dokumenty.
References
ANDERSON, Chris. The Long Tail. Wired [online], 2004
GLADWELL, Malcolm. Bod zlomu : o malých příčinách s velkými následky. 1. vyd. v českém jazyce. Praha : Dokořán, 2006. 254 s. ISBN 80-736-3070-2
PAVLÍČEK, Antonín. Nová Média a web 2.0. Praha : VSE, 2007. 118 s. ISBN 978-0-245-1272-3.
Sobecký gen. Edited by Richard Dawkins. 1. vyd. Praha : Mladá fronta, 2003. 318 s. ISBN 80-204-0730-8.
Teorie memů :kultura a její evoluce. Edited by Susan Blackmore - Jan Konvička. 1. vyd. Praha : Portál, 2001. 302 s. ISBN 80-7178-394-3.
VYBÍRAL, Zdeněk. Psychologie komunikace. 2. vydání. Praha : Portál, 2009. 320 s. ISBN 978-80-7367-387-1.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html