Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Jazyk a totalitarismus
Thesis title in Czech: Jazyk a totalitarismus
Thesis title in English: Language and Totalitarianism
Key words: Karl Wolfgang Deutsch, teorie komunikace, jazyk, totalitarismus, strukturalismus
English key words: Karl Wolfgang Deutsch, communication theory, language, totalitarianism, structuralism
Academic year of topic announcement: 2010/2011
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Political Science (23-KP)
Supervisor: PhDr. Josef Mlejnek, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 25.10.2010
Date of assignment: 25.10.2010
Date and time of defence: 22.06.2011 00:00
Date of electronic submission:16.05.2011
Date of proceeded defence: 22.06.2011
Opponents: doc. PhDr. Rudolf Kučera, CSc.
 
 
 
Guidelines
Tato práce si klade za cíl objasnit základní vztahy mezi jazykem a totalitarismem. V její úvodní části budou představeny koncepty totalitarismu a jazyka. Budou vyloženy základní definiční znaky totalitárních režimů a mocenské nástroje, které užívají k udržení moci. Jako partikulární, ale integrální součást těchto nástrojů bude následně analyzován jazyk jako nositel sémantických významů. Bude nahlížen ze strukturalistického hlediska a představen jako nezbytný nástroj komunikace.
Následně bude stručně vyložena Deutschova koncepce role komunikace v politickém systému, která tvoří základní teoretický základ této práce. Bude na politický systém nahlížet z funkcionalistického pojetí Talcotta Parsonse a chápat stát jako organismus, pro nějž jsou komunikace a jazyk základními předpoklady přežití.
Po vyložení základních teoretických aspektů vztahu jazyka a totalitárních režimů bude provedena analýza užití těchto jazykových prostředků na příkladu Československa v letech 1948-1989 a učiněn pokus vyložit pád komunistického režimu jako následek společenského odmítnutí jazykového a komunikačního systém československého komunistického režimu.
K této analýze bude použita sémiotická a textová analýza vybraných výtisků Rudého práva, ústředního tiskového orgánu KSČ. Budou zkoumány jazykové prostředky, jichž novináři užívali k nastolování témat a zkoumán sémantický posun vybraných lexikálních znaků. Pomocí sémiotické analýzy budou analyzovány i vybrané obrazové prostředky. Ve všech analytických prostředcích budou především využívány nástroje denotace a konotace. Výsledkem těchto analytických postupů bude soubor příkladů jazykových prostředků, jichž komunistický režim Československa užíval za účelem udržení si moci, ať už prostřednictvím agenda-setting, prosazování ideologie, utváření vnějšího nepřítele či jiným.
V závěru práce budou shrnuty aktuální projevy užití jazyka jako nástroje ideologie a moci, a to zejména na příkladu moderního fenoménu politické korektnosti.
References
ARENDT, Hannah. Původ totalitarismu I-III. Praha: OIKOYMENH, 1996.
ARMSTRONG, John A. The politics of totalitarianism : the communist party of the Soviet union from 1934 to the present. New York: Random House, c1961.
ARON, Raymond. Demokracie a totalitarismus. Brno: Atlantis, 1993.
ARON, Raymond. Esej o svobodách: zkoumání moderní civilizace. Bratislava: Archa, 1991.
BACHTIN, Michail Michajlovič. Marxizmus, freudizmus, filozofia jazyka. Bratislava: Pravda, 1986.
BALÍK, Stanislav. KUBÁT, Michal. Teorie a praxe totalitních a autoritativních režimů. Praha: Dokořán, 2004.
Bankowicz, Marek. Demokraté a diktátoři: političtí vůdci současného světa. Praha : Eurolex Bohemia, 2002.
BARBU, Zevedei. Democracy and dictatorship : their psychology and patterns of life. New York: Grove Press, 1959.
BERLIN, Isaiah: Dva pojmy svobody. in: KIS, János: Současná politická filosofia. Praha: Oikoymenh, 1997.
BROOKER P. Non-democratic regimes. Theory, Government & Politics. London: Palgrave Macmillan, 2002.
BOCHEŃSKI, Józef M. Marxismus-leninismus, věda nebo víra. Olomouc - Řím: Velehrad - Křesťanská akademie, 1994.
BUDIL, Ivo T., ZÍKOVÁ, Tereza. Totalitarismus: Interdisciplinární pohled. Plzeň: Západočeská univerzita, 2008.
BUCHANAN, Pat. Smrt Západu. Praha: Mladá Franta, 2004.
BURTON, Graeme. JIRÁK, Jan. Úvod do studia médií. Brno: Barrister & Principal, 2001.
CONNOLLY, William E. The Terms of Political Discourse. Princeton: Princeton University Press, 1983.
ČERNÝ, J. Úvod do studia jazyka. Olomouc: Rubico, 1998.
DEFLEUR, Melvin L. BALLOVÁ-ROKEACHOVÁ, Sandra J. Teorie masové komunikace. Praha: Karolinum, 1996.
DEUTSCH, Karl Wolfgang. Nervy vlády. Praha: Svoboda, 1971.
DEWITTE, Jacques. Le pouvoir de la langue et la liberté de l'esprit: essai sur la résistance au langage totalitaire. Paris: Michalon, 2007.
ELDRIDGE, John. Getting the Message: News, Truth and Power. London: Routledge, 1993.
FAGEN, Richard R. Politics and Communication. Boston : Little, Brown and Company, c1966.
FIDELIUS, Petr. Kritické eseje. Praha: Torst, 2000.
FIDELIUS, Petr. Řeč komunistické moci. Praha: Triáda, 1998.
HUNTINGTON, Samuel P. Třetí vlna: demokratizace na sklonku dvacátého století. Brno: CDK, 2008.
CHALUPA, Vlastislav. Rise and development of a totalitarian state. Leiden: H.E. Stenfert Kroese N. V., 1959.
ČMEJRKOVÁ, Světla, HOFFFMANOVÁ, Jana. Jazyk, Média, Politika. Praha: Academia, 2003.
JIRÁK, Jan. KÖPPLOVÁ, Barbara: Masová média. Praha: Portál, 2009.
JIRÁK, Jan. KÖPPLOVÁ, Barbara: Média a společnost. Praha: Portál, 2007.
JIRÁK, Jan, ŘÍCHOVÁ, Blanka. Politická komunikace. Praha: Karolinum, 2000.
KERTÉSZ, Imre. Vyhnaný jazyk. Bratislava: Kalligram, 2002.
KLAPPER Joseph. Effects of Mass Communication. New York: Free Press, 1960.
KOLAKOWSKI, Leszek. Main Currents of Marxism: The Founders, The Golden Age, The Breakdown. [New York]: W. W. Norton & Company, 2005.
LASSWELL, Harold Dwight. Power and Personality. New York: W.W. Norton & Company, Inc., 1948.
LASSWELL, Harold Dwight. Psychopathology and Politics. Chicago: The University of Chicago Press, 1934.
LASSWELL, Harold Dwight. World Politics and Personal Insecurity. New York : McGraw-Hill Book Company, Inc., 1935.
LEGUTKO, Ryszard. Ošklivost demokracie a jiné eseje. Brno: CDK, 2009.
LILLEKER, Darren G. Key Concepts in Political Communication. London: SAGE Publications Ltd., 2006.
LIPPMANN, Walter. Public Opinion. London: George Allen & UNWIN, Ltd., 1922.
MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. Praha: Portál, 2007.
NOVÁK, Miroslav. Mezi demokracií a totalitarismem. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2007.
ORWELL, George. 1984. Praha: Naše vojsko, 1991.
ORWELL, George. Uvnitř velryby a jiné eseje. Brno: Atlantis, 1997.
PETRUSEK, Miloslav. Společnosti pozdní doby. Praha: SLON, 2006.
POSTMAN, Neil. Ubavit se k smrti. Praha: Mladá fronta, 2010.
SAUSSURE, Ferdinand de. Kurs obecné lingvistiky. Praha: Academia, 2007.
SAUSSSURE, Louis de. SCHULZ, Peter. Manipulation and ideologies in the twentieth century: discourse, language, mind. Amsterdam: Benjamins, 2005.
STIFF, James B. Persuasive communication. New York: Guilford Press, 1994.
Preliminary scope of work
Diplomová práce Jazyk a totalitarismus se zabývá vztahem mezi jazykem a totalitarismem. Jedním z nástrojů, které totalitární režimy užívají k udržení moci, je právě jazyk. V úvodu práce jsou vysvětleny pojmy totalitarismu a jazyka. Po terminologickém vymezení je představena teorie komunikace Karla Wolfganga Deutsche, která zánik politických režimů vysvětluje jako komunikační selhání. Po zevrubném objasnění vztahu mezi politickými režimy a jazykem budou představeny další formy, které oba fenomény spojují. Mezi ně patří zejména propaganda, politická korektnost a udržení moci. Teorie bude demonstrována na příkladu Československa v letech 1948-1989. Užitými prostředky budou vybrané výtisky Rudého práva v tomto období a jejich sémiotická analýza.
Preliminary scope of work in English
The diploma thesis Language and Totalitarianism deals with the relationship between language and totalitarianism. One of the tools, which totalitarian regimes use to keep their power, is language. In the beginning of the paper, the terms of totalitarianism and language will be explained. After this explication, the Communication theory of Karl Wolfgang Deutsch will be introduced. This theory explains the fall of political regimes by their communication failure. After a thorough explication of the relationship between political regimes and language, other forms, which link both phenomena, will be introduced. Among them belong propaganda, political correctness and the maintenance of power. The theory will be demonstrated on the example of Czechoslovakia in the years 1948-1989. The means used will be chosen copies of Rudé právo in this era and their semiotic analysis.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html