Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 354)
Assignment details
   Login via CAS
Zlatá stezka: Vlastivědný sborník kraje Husova a Chelčického
Thesis title in Czech: Zlatá stezka: Vlastivědný sborník kraje Husova a Chelčického
Thesis title in English: Golden Trail: A homeland-study magazine of region of Hus and Chelčický
Key words: Vlastivědný sborník, vlastivědný časopis, historie vlastivědných sborníků, regionální vlastivědný tisk, jihočeské regionální časopisy, Zlatá stezka, Od Zlaté stezky
English key words: A home-land study magazine, history of the home-land study magazines, south-bohemian regional press, The Golden trail
Academic year of topic announcement: 2009/2010
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Media Studies (23-KMS)
Supervisor: doc. PhDr. Barbara Köpplová, CSc.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 21.10.2010
Date of assignment: 21.10.2010
Date and time of defence: 31.01.2011 00:00
Date of electronic submission:14.01.2011
Date of proceeded defence: 31.01.2011
Reviewers: Mgr. Martin Sekera, Ph.D.
 
 
 
References
BALAJKA, Bohuš. Přehledné dějiny literatury I. Praha : Fortuna, 2001. 239 s. ISBN 80-7168-717-0.
BENEDA, Ivo , et al. Historický vývoj právní úpravy správního řízení a dalších postupů ve veřejné správě v českých zemích (1918-2005). Olomouc : Právnická fakulta UP Olomouc ve spolupráci s nakl. Periplum a Filozofickou fakultou Univerzity Palackého, 2007. 445 s. ISBN 978-80-86624-45-7.
BERKA, Rudolf, DVOŘÁK, Aleš. Dvořákova tiskárna: fenomén Vodňan první poloviny 20. století. Aleš Dvořák za spolupráce Městského muzea a galerie ve Vodňanech, 2007. 39 s. ISBN 978-80-254-1974-8.
BERKA, Rudolf. Vodňany literární, výtvarné, hudební. Vodňany : Městské muzeum a galerie Vodňany, 2008. 98 s. ISBN 978-80-254-0916-9.
ČORNEJ, Petr, et al. Dějiny zemí koruny české I. Praha : Paseka, 1992. 303 s. ISBN 80-85192-29-2.
FENCL, Pavel, et al. Historie a současnost podnikání na Prachaticku a Vimpersku. Žehušice : Městské knihy, 2003. 175 s. ISBN 80-86699-11-0.
Historický lexikon obcí České republiky 1869–2005. 1: Díl 1. Praha : Český statistický úřad ve spolupráci s nakladatelstvím Daranus, 2006. 760 s. Dostupné z WWW: <http://www.czso.cz/csu/2004edicniplan.nsf/t/9200404384/$File/13n106cd1.pdf>. ISBN 80-250-1310-3.
JANÁK, Jan; HLEDÍKOVÁ, Zdeňka; DOBEŠ, Jan. Dějiny správy v českých zemích : Od počátků státu po současnost. Praha : Lidové noviny, 2008. 568 s. ISBN 80-7106-709-1.
JOHN, Ctirad. Zrcadlo mých lásek aneb vzpomínky. Praha : Galén, 2009. 334 s. ISBN 978-80-7262-641-0.
Kdo je kdo : Osobnosti české současnosti. Praha : Agentura Kdo je kdo, 2002. 781 s. ISBN 80-902586-7-0.
KLIMEŠ, Lumír. Slovník cizích slov. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1995. 855 s.
KOCOUREK, Lubomír. Historická vlastivěda. Ústí nad Labem : Pedagogická fakulta UJEP v Ústí nad Labem, 1998. 116 s. ISBN 80-7044-175-5.
KONČELÍK, Jakub; VEČEŘA, Pavel; ORSÁG, Petr. Dějiny českých médií 20. století. Praha : Portál, 2010. 310 s. ISBN 978-80-7367-698-8.
KUBÍČEK, Jaromír a kol. Česká retrospektivní bibliografie. Řada 2, Časopisy. Díl 2, Časopisy České republiky 1919-1945 (CERBI C2), část 1: Bibliografie. 3 sv. Brno : Sdružení knihoven ČR : Moravská zemská knihovna, 2006. 3 sv. (525, 544, 446 s.) ISBN 80-86249-36-0, 80-86249-37-9, 80-86249-38-7.
KUBÍČEK, Jaromír a kol. Česká retrospektivní bibliografie. Řada 2, Časopisy. Díl 2, Časopisy České republiky 1919-1945 (CERBI C2), část 2: Přehledy, rejstříky. Brno : Sdružení knihoven ČR : Moravská zemská knihovna, 2007, 686 s. ISBN 978-80-86249-39-1.
KUBŮ František, ZAVŘEL Petr. Zlatá stezka : historický a archeologický výzkum významné středověké obchodní cesty. 1. úsek Prachatice - státní hranice. České Budějovice : Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 2007, 190 s. ISBN 978-80-86260-62-4.
Masarykův slovník naučný : lidová encyklopedie všeobecných vědomostí : Díl 5. Praha : Československý kompas, 1931. 1127 s.
Masarykův slovník naučný : lidová encyklopedie všeobecných vědomostí : Díl 7. Praha : Československý kompas, 1933. 1089 s.
Masarykův slovník naučný : lidová encyklopedie všeobecných vědomostí : Díl 1. Praha : Československý kompas, 1925. 1166 s.
Novověk I. Praha : Kartografie Praha a. s., 1996. 42 s. ISBN 80-7011-403-7.
Prachaticko. Prachatice : Okresní úřad Prachatice, 1996. 20 s. ISBN 80-238-0923-7.
ROUBÍK, František, ČERNÝ Václav. Vlastivědná knížka. Praha : Zemská osvětová rada, 1948. 124 s.
Středověk. Praha : Kartografie Praha a. s., 1996. 42 s. ISBN 80-7011-372-3.
Periodika, sborníky
Českobudějovický kraj. Zlatá stezka : Vlastivědný časopis kraje Husova a Chelčického. 1948-1949, 17, 7, s. 101-102.
FILIP, D. Některé vady našich vlastivědných sborníků. Národopisný věstník českoslovanský : Revue d'etnographie tchecoslave. 1926, 19, s. 95-99.
HONNER, Jakub. Obsazení území na Prachaticku. Zlatá stezka : Vlastivědný sborník kraje Husova a Chelčického. 1938-1939, 12, 4, s. 64.
HORÁČEK, Josef. Z naší kuchyně. Zlatá stezka : Krajem Husovým a Chelčického. 1928 - 1929, 2, 9, s. 145 - 146.
HOSÁK, Ladislav. Nové cesty moravského historického místopisu. Od Horácka k Podyjí. 1931/32, 9, 1, s. 18-21.
JELEČEK, L. Územně správní reformy v Česku v letech 1848–200. Geografické rozhledy. 1999 - 2000, 9, 5, s. 136 – 137.
JOHN, Čestmír. Před 300 lety. Zlatá stezka : Vlastivědný sborník kraje Husova a Chelčického. 1938-1939, 12, 1, s. 2-7.
Jubileum spisovatele našeho kraje. Zlatá stezka : Vlastivědný sborník kraje Husova a Chelčického. 1933-1934, 7, 5, s. 93.
K dějinám názvu Zlatá stezka. In Zlatá stezka : Sborník Prachatického muzea. Prachatice : Prachatické muzeum, 1994, 1, s. 35.
Krajská zřízení. Zlatá stezka : Vlastivědný časopis kraje Husova a Chelčického. 1948-1949, 17, 5-6, s. 86.
KREJČÍ, Marek L. Příspěvek k snahám o organizaci vlastivědné práce na území Čech v letech 1918 – 1939. In J.V. Šimák a poslání regionální historiografie v dnešní době. Semily : Státní okresní archiv Semily pro Pekařovu společnost Českého ráje v Turnově, 1996. s. 63 – 69.
KUDRNÁČ, Jaroslav. K původu jména Zlaté stezky. Památky archeologické. 1990, 81, 2, s. 434–446.
MALINA, Jiří; MUSIL, František. Východočeské historicko-vlastivědné sborníky : Stručná historie jejich vydávání. Východočeské listy historické. 1997, 11-12, s. 131-146.
MAGER, Jan Antonín. Čestmír John: Vůdčí osobnost vodňanské Zlaté stezky. Zlatá stezka: Sborník Prachatického muzea. 2005-2006, 12-13, s. 159-166.
Méně známé vodňanské tváře: Antonín Pazdera. Vodňanské noviny. 2002, 13, 3, s. 4, 9.
MOSTECKÝ, Haštal. František Herites. Zlatá stezka : Krajem Husovým a Chelčického. 1928 - 1929, 2, 6, s. 82-85.
MUSIL, František : Německá historická a vlastivědná periodika a východní Čechy. Východočeské listy historické. 1998, 13-14, s. 115-136.
MUSIL, František: Německé vlastivědné časopisy z Trutnovska. In Historiografie Trutnovska. Trutnov : Muzeum Podkrkonoší v Trutnově, 2008. s. 73-78.
PARKMAN, Marek. - Zlatá stezka. Sborník prachatického muzea. Obsah ročníků 1 (1994) – 10 (2003). Zlatá stezka : Sborník Prachatického muzea. 2003, 10, x, s. 224-235.
PAZDERA, Antonín. Vodňanská periodika a Zlatá stezka. Vodňany a vodňansko. 1971, 3, s. 42 – 45.
PELIKÁN, Josef. Organisace české vlastivědy. Od Horácka k Podyjí. 1930 – 31, 8, s. 268-270.
ROUBÍK, František. K organisaci vlastivědné práce a vlastivědných sborníků. Časopis společnosti přátel starožitností : Ústřední orgán historické vlastivědy české. 1940, 48, s. 65 – 77.
ROUBÍK, František. Padesát let české vlastivědy. Časopis společnosti přátel starožitností : Ústřední orgán historické vlastivědy české. 1940, 48, 1, s. 3-29.
Rozdělení politického okresu prachatického. Zlatá stezka : Vlastivědný sborník kraje Husova a Chelčického. 1938-1939, 12, 3, s. 50-51.
STARÝ, Václav. K názvu zlaté stezky. In Zlatá stezka : Sborník Prachatického muzea. Prachatice : Prachatické muzeum, 1995, 2, s. 202 – 204.
STRNAD, E. Vlastivědné sborníky pro mládež. Časopis pro školní vlastivědu a nauku občanskou. 1923, IV, 8, s. 115 – 117.
STRNAD, E. Vlastivědné sborníky pro mládež. Časopis pro školní vlastivědu a nauku občanskou. 1923, IV, 9, s. 131 – 132.
STRNAD, E. Vlastivědné sborníky pro mládež. Časopis pro školní vlastivědu a nauku občanskou. 1923, IV, 10, s. 147-149.
SUK, V. F. Vlastivědné časopisecké čtení pro děti. Od Horácka k Podyjí. 1930 – 31, 8, s. 254 – 256.
ŠIMÁK, J. V. O stavu a úkolech české vlastivědy : Výtah z přednášky, proslovené dne 6. Prosince 1928 na jubilejní valné schůzi SPSčP. Časopis společnosti přátel starožitností československých v Praze. 1929, 37, 1, s. 1-11.
ŠIMEK, R. Krajské vlastivědné sborníky československé. Český lid. 1924, 24, 1, s. 44 – 48.
UMLAUFT, F. J. Vývoj a stav vlastivědného výzkumu v jazykové oblasti sudetských Němců. Od Horácka k Podyjí. 1930 – 1931, 8, s. 290 - 297.
VEBR, Emanuel. Jan A. Joun. Od Zlaté stezky : Krajem Husovým a Chelčického. 1927-1928, 1, s. 23-25.
VEBR, Emanuel. Pocta. Zlatá stezka : Vlastivědný sborník kraje Husova a Chelčického. 1933-1934, 7, 1, s. 6-7.
VENCOVSKÝ, František. Tři měnové reformy pro jednu generaci. In Fenomén Stalin: náhoda, nebo nevyhnutelnost? Padesát let od měnové reformy : Sborník textů. Praha : Centrum pro ekonomiku a politiku, 2003. s. 117 - 125. Dostupné z WWW: <http://www.cepin.cz/docs/dokumenty/sbornik26.pdf>.
Vlastivědné sborníky. Úhor : Kritická revue literatury pro mládež. 1927, 15, 2-3, s. 46-48.
VOTAVA, Karel. Čestmír John - ,,pořadatel Zlaté stezky“. Výběr z prací členů Historického klubu při Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích. 1986, 23, 4, s. 302-307.
Vzpomínka na regionálního pracovníka Antonína Pazderu. Výběr z prací členů Historického klubu při Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích. 1976, roč. 13, č. 2, s. 125.
ZÍBRT, Č. Literární rozhledy. Český lid : Sborník věnovaný studiu lidu československého v Čechách a na Moravě, ve Slezsku a na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. 1927, 27, s. 146 - 160.
Preliminary scope of work
Regionální vlastivědné sborníky představují velmi specifický typ regionálního periodika. Pojem vlastivěda definuje Masarykův slovník naučný jako „souhrn dějepisných a zeměpisných věd poznatků o vlasti“. A podobně široká je také charakteristika vlastivědného sborníku. Podle Františka Roubíka by měl informovat o historii a národopisu regionu, přírodních podmínkách, jazykozpytu, ale také o lokálním kulturním vývoji, památkách, archeologii, divadle, hudbě i literatuře.
Ve své publikaci s názvem Vlastivědná knížka v roce 1948 charakterizuje také hlavní funkci vlastivědných sborníků. Uvádí, že by měly představovat "hlavní tribunu" pro prezentaci výsledků vlastivědného výzkumu a měly by být hlavním pramenem, který by sloužil ke vzdělávání široké veřejnosti v oblasti informací o daném regionu.
Jeden z typických příkladů vlastivědného sborníku představuje titul s názvem Zlatá stezka, který v roce 1927 založili učitelé z Vodňan a Prachatic. Soustředil se na jižní Čechy, a to zejména na oblast Vodňanska a Prachaticka. Bez přerušení byl vydáván do roku 1941, kdy byl zakázán německými okupačními úřady. K pokusu o obnovu došlo v roce 1946, politické události roku 1948 však sborníku nepřály a jeho vydávání bylo znovu zastaveno, tentokrát již definitivně. Sborník měl za úkol plnit nejen funkci informační, ale také funkci didaktickou – měl sloužit jako pomůcka při výuce vlastivědy. Vycházel jedenkrát za měsíc od září do června.
Literatura vztahující se k tématu vlastivědných sborníků je velmi omezená a zahrnuje téměř výhradně práce, které se již velmi konkrétně věnují historii vybraných titulů. Soustředíme-li se na sborník Zlatá stezka, publikováno bylo jen několik článků v jihočeských regionálních titulech. Zaměřují se na vznik časopisu, jeho editory a přispěvatele. Pedagogické funkci sborníku byla věnována diplomová práce z 60. let. Žádné systematické dílo, které by komplexně pokrývalo téma sborník Zlatá stezka, dosud publikováno nebylo.

Cílem práce je zpracovat problematiku vydávání regionálních vlastivědných periodik, která bude detailně rozpracována na příkladu jihočeského sborníku Zlatá stezka. Práce se pokusí postihnout všechny aspekty vydávání takového titulu, včetně problematiky cílů časopisu, financování či cílového publika. Bude se zabývat i způsobem zpracování a přípravy sborníku a osobnostmi, které se na jeho vydávání podílely. Velká pozornost bude věnována zejména obsahové náplni časopisu, včetně podrobné analýzy příspěvků.

Vlastivědný sborník jako specifický typ regionálního periodika
Cílem první kapitoly je poskytnout obecný úvod do problematiky regionálních vlastivědných sborníků, definovat charakteristické rysy a specifika takových titulů, a zároveň uvést stručný historický nástin vydávání vlastivědných časopisů.
II. Charakteristika a specifika regionu
Kapitola by měla nastínit historickou, kulturní a zeměpisnou charakteristiku oblasti Vodňanska a Prachaticka, protože právě specifika regionu představují zázemí, ze kterého vydávání titulu vzešlo.
III. Obecné informace o časopisu Zlatá stezka
Následující část práce by měla poskytnout základní informace o vlastivědném sborníku Zlatá stezka. Bude se zabývat jeho periodicitou, nákladem, financováním, formátem, cíli apod. Podrobně vysvětlí také původ jeho názvu.
IV. Způsob zpracování a přípravy sborníku
Tato část práce bude věnována způsobu zpracování sborníku. Soustředit se bude zejména na takové rysy přípravy titulu, které jsou pro tento typ periodika charakteristické.
V. Osobnosti
Následující kapitola se zaměří na významné osobnosti spojené se sborníkem Zlatá stezka, a to zejména na šéfredaktory, pořadatele a přispěvatele.
VI. Rozbor ročníků: Tematická analýza
Těžištěm práce by měla být tato kapitola, která se bude zabývat typy uveřejněných příspěvků, zpracovávanými tématy, rubrikami a jejich vývojem. Součástí by měla být podrobná analýza příspěvků, témat a autorů.
VII. Zlatá stezka: sborník Prachatického muzea – návaznost do současnosti
Poslední kapitola by se měla soustředit na novodobý sborník Zlatá stezka, který od roku 1994 vydává Prachatické muzeum, a bývá považován za nástupce "původní" Zlaté stezky. V mnoha charakteristikách se však od svého předchůdce výrazně liší, a právě na tyto odlišnosti bych ráda poukázala.
Preliminary scope of work in English
The thesis Golden Trail: A homeland-study magazine of region of Hus and Chelčický will deal with the topic of Czech homeland-study magazines of first half of the twentieth century. It will describe basic characteristics of this type of magazines and their history.
The work will characterise the specifics of homeland-study magazines on the example of the Golden Trail, which is a typical representative of this type of magazines. Golden Trail was published by a group of teachers in Vodňany from 1927 to 1948 with a break during the Second World War.
The thesis will describe magazines’ history, goals, financial sources, explains, how it was prepared for publishing, who were the editors and authors of the articles etc. It will also analyse the content of the magazines. It will describe the main topics, article types, the sections and their evolution.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html