Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 307)
Assignment details
  
Povinnosti společníků společnosti s ručením omezeným
Thesis title in Czech: Povinnosti společníků společnosti s ručením omezeným
Thesis title in English: Duties of members of Limited Liability Company
Key words: Společnost s ručením omezeným, Společník společnosti s ručením omezeným, Povinnosti
English key words: A Limited Liability Company, A member of a Limited Liability Company, Duties
Academic year of topic announcement: 2010/2011
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Business Law (22-KOBCHP)
Supervisor: doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 03.11.2010
Date of assignment: 03.12.2010
Date and time of defence: 21.05.2012 15:00
Venue of defence: 210
Date of electronic submission:29.03.2012
Date of submission of printed version:29.03.2012
Date of proceeded defence: 21.05.2012
Reviewers: prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc.
 
 
 
Preliminary scope of work
Společnost s ručením omezeným je velmi populární formou obchodní společnosti. Mohu říci, že tento typ společnosti je nejpopulárnější formou obchodní organizace. Mít znalosti o tomto uspořádání společnosti může být vzhledem k její popularitě velmi užitečné, což je i důvodem, proč jsem si toto téma vybrala pro svou diplomovou práci.

Regulace povinností společníka společnosti s ručením omezeným tak, jak je uvedena v obchodním zákoníku, je pouze malou částí z obsahu úpravy společnosti s ručením omezeným. Úprava povinností společníků společnosti s ručením omezeným je v přímé souvislosti s jejich právy a často tyto dva instituty musí být nahlíženy společně. Na druhou stranu někdy ustanovení obchodního zákoníku neříká nic o konkrétním postavení společníka a musí proto pro výklad být použita i odborná literatura.

Nejdůležitější věc na mé diplomové práci je zaměření se na hlavní povinnosti společníka společnosti s ručením omezeným a jejich postavení. Každou jednotlivou povinnost společníka jsem popsala v samostatné kapitole. Pokusila jsem se vysvětlit každou povinnost společníka v kontextu s ostatními povinnostmi ve společních vztazích.

Právní úprava společnosti s ručením omezeným může často být považována za příliš formální a komplikovanou.

Nakonec mé diplomové práce jsem zařadila zvláštní oddíl věnovaný nové úpravě obchodního práva, neboť současný obchodní zákoník bude nahrazen novým, a to zákoně o obchodních korporacích. V oddíle věnovaném zákonu o obchodních korporacích jsem vysvětlila hlavní principy, na kterých je tento nový zákoník postaven, a zaměřila jsem se na hlavní změny v oblasti povinností společníků.

Myslím, že problematika povinností společníků společnosti ručením omezeným je již kompletně zpracována v odborné literatuře a judikatuře a je velmi obtížné najít cokoliv nového v oblasti tématu. Na druhou stranu, ačkoliv se současná právní úprava povinností může jevit jako jasná a srozumitelná, existuje mnoho různých interpretací a výkladů.
Preliminary scope of work in English
Limited Liability Company is so popular form of a corporation suitable. I can say, this type of company is the most popular form of business organization. To have some knowledge about this issue could be very helpful and that is a reason of choosing this topic of my thesis.

The regulation of duties of members of a limited liability company in the Commercial Code is only a little part of the whole limited liability company, but very I think, it is very important part. The regulation of duties members of a limited liability company is complex with their right and often should be view together. But on the other hand, sometimes the text of Commercial Code says nothing about the particular position of the member in the company and must be used theory.

The most important of my thesis is to focus on the main duties of members of a limited liability company and the position of them. Every each duty of members I described in a separate chapter. I tried to explain every one duty in relation with other duties to explain mutual interconnection as a complex unit.

The legal regulation of the Limited Liability Company should be often so much formal and complicated.

At the end of my thesis I get special section for new regulation of business law because present Commercial Code is to be replaced by the new one Code - Business Corporations Act. In the chapter about Business Corporation Act I explained the main principles it will be this Code based on and I focused especially on the main changes in duties of members a limited liability company.

I think, the problems around duties of members of a limited liability company are completely discussed in theory of law and jurisprudence and it is so hard to find something new in this topic. Although the current regulation of commercial law especially every one duty of members could at first sight clear wording, but we can find many numbers of interpretation.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html