Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Způsoby re-prezentace 50. let 20. století v současné české literatuře
Thesis title in Czech: Způsoby re-prezentace 50. let 20. století v současné české literatuře
Thesis title in English: Representations of the Czech Historical Era of 1950s in Contemporary Czech Literature
Key words: 50. léta 20. století, literární řeč, diskurs, mýtus, moc, ideologie, funkce
English key words: 1950s, literary speech, discourse, myth, power, ideology, function
Academic year of topic announcement: 2009/2010
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Czech and Comparative Literature (21-UCLK)
Supervisor: prof. PhDr. Petr Bílek, CSc.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 20.10.2010
Date of assignment: 20.10.2010
Administrator's approval: not processed yet
Date and time of defence: 22.09.2011 09:00
Date of electronic submission:28.07.2011
Date of proceeded defence: 22.09.2011
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Opponents: doc. Mgr. Michael Špirit, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Dobrý, Marek: Způsoby re-prezentace českých 50. let 20. století v současné české literatuře: diplomová práce. Praha, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav české literatury a literární vědy, 2011. Vedoucí diplomové práce: Prof. PhDr. Petr Bílek, CSc.

Diplomová práce mapuje literární produkci, vydanou na českém knižním trhu mezi lety 2000 až 2010, která reflektuje 50. léta 20. století v Československu. Na základě analýzy dominantního diskursu reflexe tohoto období v tištěných médiích porovnává, jakým způsobem proniká diskurs do literární řeči a zdali se nějakým způsobem rozporují. Na základě širokého průřezu vydaných děl se autor v diplomové práci snaží obhájit, že zobrazování 50. let se děje skrze mýtus utvářený v protipólu proti budovatelskému mýtu. Z toho důvodu nazývá literární řeč reflexí 50. let re-mytologizační. Dalším cílem diplomové práce je nalézání neuralgických bodů tohoto mýtu a dešifrování jejich funkce, ať již ideologické či společenské. V rámci mapování děl reflektujících 50. léta autor věnuje pozornost i takovým textům, které se snaží narušovat detailně popisovanou re-mytologizační dominantní literární řeč. V souvislosti s velmi malým zastoupením podobných textů se také autor pokouší nalézt příčiny neexistence potřeby jiného náhledu na dějiny skrze literaturu.
The thesis deals with the literary production reflecting the 1950s in Czechoslovakia in terms of books published within the years 2000 to 2010. Based on the dominant discourse’s analysis, reflection of this period in print media compares the way discourse penetrates the literary speech and also the way of their contrast. The author, giving the wide cross-section of released books, tries to maintain the opinion that projection of the 1950s is happening thanks to a myth created contrary to the construction myth. For this reason the literary speech is being called the re-mythologization reflection of the 1950s. Another goal of this work is to find neuralgic points of the myth and to decode their function – whether ideological or social. During the mapping of the books concerning in 1950s the attentions is paid to the texts that try to disturb the re-mythologization dominant literary speech described in detail. In connection with a slight representation of resembling texts author attempts to discover the causes of the non-existent need to see a different point of view in history through literature.
References
Primární literatura:

Bajaja, Antonín: Na krásné modré Dřevnici. Host. Brno. 2009.
Beneš, Jan: Smrt kmotřička. Elka Press. Praha. 2001.
Bratršovská, Zdena, Hrdlička, František: Rezavá léta. Academia. Praha. 2000.
Dědič, Miroslav: Než roztály ledy. Kulturní sdružení občanů německé národnosti ČR. Praha. 2002.
Dutka, Edgar: Staženi z kůže ze tmy odcházíme. Torst. Praha. 2007.
Filip, Ota: Sedmý životopis. Host. Brno. 2000.
Fischl, Viktor: Obžalovací spis. Garamond. Praha. 2003.
Grmolec, Zdeněk: Ošklivé káčátko. Albert. Praha. 2002.
Holcman, Josef: Cena facky. Kniha Zlín. Zlín. 2009.
Klíma, Ivan: Moje šílené století I. Academia. Praha. 2010.
Knobloch, Edgar: Klec. Triton. Praha. 2003.
Kohout, Pavel: Smyčka. Pistorius & Olšanská. Praha. 2008
Kratochvil, Jiří: Slib. Druhé město. Brno. 2009.
Kraus. Ivan: Medová léta. Academia. Praha. 2001.
Kubíková, Karla: Rafanda. Eroika. Praha. 2007.
Ledecká, Eva: Průzkumné lety světlušek. Primus. Praha. 2003.
Míka, Jan: Malí páni. XYZ. Praha. 2009.
Novák, Jan: Zatím dobrý. Nakladatelství Petrov. Brno. 2004.
Pecháček, Ladislav: Osvobozené kino mír. Euromedia Group – Knižní klub. Praha. 2002.
Poppová, Galina: Kaluž plná smíchu. Pavel Mervart. Červený Kostelec. 2005.
Řezáč, Václav: Nástup. Československý spisovatel. Praha. 1981
Stránský, Jiří: Oblouk. Hejkal. Havlíčkův Brod. 2009.
Stryjová, Marie: Pokojík. Eman. Praha. 2009
Švanda, Pavel: Krajina s trnem v oku. Atlantis. Brno. 2002.
Topol, Jáchym: Kloktat dehet. Torst. Praha. 2005.
Vacek, Petr: Hoväda, česky hovada. Petrov. Brno. 2002
Vodseďálek, Ivo: Dvě prosy. Společnost pro Revolver Revue. Praha. 2004.
Vrak, Jan: Pan Kamarád. Votobia. Olomouc. 2001.
Zmeškal, Tomáš: Milostný dopis klínovým písmem. Torst. Praha. 2008.
Sekundární literatura:

Althusser, L.: "Ideology and Ideological State Apparatuses" in Lenin and Philosophy and other Essays (1971), translated by Ben Brewster, pp. 121-176.
Arendtová, Hannah: O násilí. OIKOYMENH. Praha. 2004.
Barthes, Roland: Mytologie. Dokořán. Praha. 2004.
Bauer, Michal: Ideologie a paměť. H+H. Praha. 2003
Berger, Stefan; Eriksonas, Linas; Mycock, Andrew: Narrating the Nation: Representations in History, Media, and the Arts. Berghahn Books. 2008
Catalano, Alesandro: Kauza Kundera? Problém je (možná) jinde. Souvislosti 4/2009. Str. 174
Doležal, Bohumil: Pusťte ji, proboha!. http://bohumildolezal.lidovky.cz/texty/rs2097.html
Foucault, Michel: Metoda; in Bolton , Jonathan: Nový historismus; Host; 2007
Hradílek, Adam; Třešňák, Petr: Udání Milana Kundery. Respekt. 12. 8. 2008. http://respekt.ihned.cz/c1-36370990-udani-milana-kundery
Charouzek, Antonín: Klukoviny v mundúru. Pragoline. Praha. 2005
Just, Vladimír: Brožová, Bobošíková a ti druzí.
Just, Vladimír: Teatralita politického procesu aneb "Horáková a společníci" jako divadelní inscenace, Divadelní revue, 17, 2006, č. 1
Knapík, Jiří: V zajetí moci: Kulturní politka, její systém a aktéři 1948-1956. Libri. Praha. 2006
Kolakowski, Leszek: Emperor Kennedy Legend: A New Anthropoligal Debate. In: ed. Spargo, Tamsin: Reading the Past – Literature and History. Palgrave. New York. 2000. Str. 12-17
Kořená, Markéta: Stalo se v padesátých letech (a nikdy jindy). Souvislosti. 3. 2010
Kubíček, Tomáš: Vypravěč. Kategorie narativní analýzy Host. Brno. 2007
Macura, Vladimír: Šťastný věk: symboly, emblémy a mýty 1948-1989. Pražská imaginace. Praha. 1992
Notarp, Ulrike: „Případ Kundera“ v českých médiích v roce 2008. Souvislosti. 4/2009. Str. 142-157
Nünning, Ansgar: Lexikon teorie literatury a kultury. Host. Brno. 2006
Papoušek Vladimír: Gravitace avantgard; Akropolis, Praha, 2007
Papoušek, Vladimír a kol.: Dějiny nové moderny – Česká literatura v letech 1905-1923.
Academia. Praha. 2010
Papoušek, Vladimír: Historické čtení; in Hledání literárních dějin; Paseka; 2005
Papoušek, Vladimír: Nový historismus a kontext americké literární vědy; in Kritické úvahy
o západní literární teorii; Arsci; Praha; 2006
Papoušek, Vladimír:Hledání modelu literárních dějin a rozhovor Harvey Bluma se
Stephenem Greenblattem; in Hledání literárních dějin; Paseka; 2005
Pavel, G. Thomas: Fikční entity. In. Aluze, č. 1, Roč. VIII (2004), s. 102–121
Puskely, Martin: Zlý komunista - maligní nádor současné české prózy (Návrat socialistického realismu v antikomunistickém ražení?). Host. 7. 2010
Steiner, Petr: Lustrování literatury. NLN. Praha. 2002.
Sýkora, Michal: Hra bohů, nekonečné možnosti. In Vize řádu světa v moderní próze. Edice Scholares. Příbram. 2008.
Štern, Jan; Pehe, Jiří: Manifest radikálního liberalismu. Deník Referendum. 9. 9. 2010 (přístupné na http://www.denikreferendum.cz/clanek/5863-manifest-radikalniho- liberalismu)
Švéda, Josef: Mašín Brothers‘ Story in the Light of History – A Narratological Examination of the Historical Narrative. Slovo a smysl 13. Ročník VII. 2010. Str. 91-107
White, Hayden: Metahistory. The Johns Hopkins University Press. Baltimore&London. 1973
Zídek, Petr: Příběh herečky – Dělnická prokurátorka Ludmila Brožová a její svět. Dokořán. Praha. 2010.
Žizek, Slavoj: The Spectre of Ideology. In: Mapping Ideology. Verso. London. 1994.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html