Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Pozemky ve spojení s vodními díly
Thesis title in Czech: Pozemky ve spojení s vodními díly
Thesis title in English: Water works related land
Key words: pozemky, pozemkové právo, vodní díla, omezení vlastnického práva
English key words: grounds, land law, water works, restriction of property rights
Academic year of topic announcement: 2010/2011
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Environmental Law (22-KPZP)
Supervisor: JUDr. Petra Humlíčková, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 15.03.2011
Date of assignment: 01.06.2011
Confirmed by Study dept. on: 24.09.2015
Date and time of defence: 24.09.2015 08:00
Venue of defence: 3.p., místnost 338
Date of electronic submission:04.09.2015
Date of proceeded defence: 24.09.2015
Opponents: JUDr. Michal Sobotka, Ph.D.
 
 
 
Preliminary scope of work
Diplomová práce pojednává o právech a povinnostech vlastníků pozemků a vodních děl, z pohledu veřejnoprávní i soukromoprávní úpravy. Vymezuje pozemky jako předmět vlastnických vztahů, definuje pojmy vodní dílo a zaměřuje se na instituty vzájemného ovlivňování pozemků a vodních děl. Detailně řeší režim ochranných pásem, pozemkových služebností a povinností ve vztahu k povodňové ochraně.
Preliminary scope of work in English
The thesis discusses the rights and responsibilities of landowners and water works, from the perspective of both public and private law. Defines land as an object of ownership, defines terms waterworks and focuses on the institutions of the interaction of land and water works. In detail discusses mode of buffer zones, land servitudes and obligations in relation to flood protection
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html