Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 341)
Assignment details
   Login via CAS
Kariérní poradenství
Thesis title in Czech: Kariérní poradenství
Thesis title in English: Career counselling
Key words: práce, poradenství, kariérní poradenství, kariérové poradenství, občanské poradenství, poradenství pro volbu povolání, kariéra, trh práce, ženská kariéra
English key words: work, counselling, career counselling, protean career, career, work market, work-life balance, women´s career
Academic year of topic announcement: 2011/2012
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Adult Education and Personnel Management (21-KANPR)
Supervisor: PhDr. Michaela Tureckiová, MBA, CSc.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 14.10.2010
Date of assignment: 12.10.2011
Confirmed by Study dept. on: 28.11.2011
Date and time of defence: 07.02.2012 10:00
Date of electronic submission:19.12.2011
Date of proceeded defence: 07.02.2012
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Reviewers: PhDr. Ivana Šnýdrová, CSc.
 
 
 
Guidelines
Anotace:
V diplomové práci se autorka shrnuje dostupné poznatky o moderním kariérním poradenství, na nějž autorka nahlíží jako na dynamicky se vyvíjející poradenskou disciplínu. Kariérní poradenství hledá nejen optimální spojení jedinec-práce, ale také pomáhá jedinci prozkoumat a sledovat jeho profesní a osobní zájmy, stejně jako ho učí být manažerem vlastní profesní kariéry. Praxe kariérního poradenství nabízí pomocnou ruku jedinci v jeho potřebě hledání optimálního pracovního uplatnění v průběhu celého jeho života. Neméně významná je funkce kariérního poradenství v rukou státu, jakožto nástroje snižování dopadů nejistot trhu práce na nejohroženější skupiny jedinců. Dalšího významu kariérní poradenství nabývá v práci personalistů, pracovníků outplacementu a poradců pracujících se specifickými skupinami. Práce nastínila problematiku žen, jakožto specifické skupiny klientů kariérního poradenství.
Annotation:
In the thesis, the author summarizes the available knowledge about modern career counseling, which the author sees as a dynamically evolving discipline consultancy. Career counseling is looking for both individual-optimum combination of work, but also helps individuals to explore and pursue their professional and personal interests, as he learns to be a manager's own career. The practice of career counseling offers a helping hand to individuals in need of finding optimal employment throughout his life. Equally important is a function of career counseling in the hands of the state, as a means of reducing the impact of uncertainties in the labor market on the most vulnerable group of individuals. Another meaning of career counseling to work acquires HR, personnel, and outplacement counselors working with specific groups. The work outlined the issues of women as a specific group of clients for career counseling.
References
Handbook on career counselling, Follow-up to the World Conference on Higher Education. UNESCO, Paris 2002, ISBN: neuvedeno

Hloušková, Lenka. Preference dospělých ve vyhledávání pomoci v oblasti práce. Brno: Masarykova univerzita - Ústav pedagogických věd FF MU Brno, rok neuveden, ISBN: neuvedeno

Jigau, Mihai. Career counselling, compendium of methods and techniques. Bucharest: AFIR, 2007. ISBN 973-7714-29-6

Nathan, R. and Hill, L. Career counselling, second edition. London: SAGE Publications Ltd., 2006. ISBN: 1-4129-0837-X (hbk), 1-4129-0838-8 (pbk)

Metodika poradenské práce pro DPV, Verze 4.00. Praha: Národní vzdělávací fond: Konsorcium pro Informačně poradenský systém, 2008. ISBN: neuvedeno

Nilsson, P.a Akerblom, P. Kariérové poradenství pro život - poradenská metoda budoucnosti. Brno: P.F.art, 2001. ISBN: neuvedeno

Norman E. A. Essential elements of career counseling, Processes and techniques. New Jersey, USA: Prentice Hall, ISBN: 0-13-112271-1

Novosad, L.: Základy speciálního poradenství. Praha: Portál, 2000. ISBN:80-7367-174-3

Palán, Z.: Lidské zdroje - výkladový slovník. Praha: Academia, 2002. ISBN: 80-200-0950-7

Parma P.: Umění koučovat. Praha: Alfa publishing, 2006, ISBN: 80-86851-34-6

Vedel, Š.: Kariérní poradenství. Praha: Grada Publishing, 2008. ISBN: 978-80-247-1731-9

Sirovátka, T.a kol. Nejistoty na trhu práce. Brno: Albert, 2009. ISBN: 978-80-7326-172-6

Šnýdrová, I.: Psychodiagnostika. Praha: Grada Publishing, 2008. ISBN: 978-80-247-2165-1

Tureckiová, M. a kol. Trendy a možnosti rozvoje dalšího vzdělávání dospělých v kontextu sjednocující se Evropy. Praha: Educa Service ve spolupráci s Českou andragogickou společností, 2010, ISBN: 978-80-87306-06-2

Zunker, V. G. Career counseling: a holistic approach. New York: Thomson Brooks/Cole,USA,2006, ISBN: 0-534-64017-6
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html