Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Obraz Světového poháru ve vodním slalomu v Praze-Troji na stránkách vybraných českých deníků (květen-červenec 2010, červenec-září 2011, červenec-září 2012)
Thesis title in Czech: Obraz Světového poháru ve vodním slalomu v Praze-Troji na stránkách vybraných českých deníků (květen-červenec 2010, červenec-září 2011, červenec-září 2012)
Thesis title in English: Pictureof world cup in white water slalomkayaking organized from june 2010in chosen Czech newspapers
Key words: mediální obraz, kvantitativní analýza, slalom na divoké vodě, Světový pohár, MF DNES, Právo, Sport
English key words: media image, quantitative analysis, whitewater slalom kayaking, World Cup, MF DNES, Pravo, Sport
Academic year of topic announcement: 2009/2010
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Media Studies (23-KMS)
Supervisor: doc. PhDr. Barbara Köpplová, CSc.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 13.10.2010
Date of assignment: 21.10.2010
Date and time of defence: 16.06.2014 00:00
Venue of defence: FSV Praha 1.
Date of electronic submission:14.05.2014
Date of proceeded defence: 16.06.2014
Reviewers: PhDr. Ondřej Zamazal
 
 
 
URKUND check:
Preliminary scope of work
Bakalářská práce je zaměřena na analýzu mediálního obrazu Světového poháru ve vodním slalomu v Praze-Troji pořádaného v letech 2010, 2011 a 2012 a to v denících MF DNES, Právo a Sport. Cílem je na základě kvantitativní analýzy popsat mediální obraz akce v jednotlivých letech ve sledovaných denících a následně pomocí komparace definovat proměny mezi jednotlivými roky. Analýza sleduje nejen počet a rozsah publikovaných textů, ale také jejich formu a témata, kterým se věnují. Do výzkumu jsou zahrnuty i obrazové materiály, u kterých jsou sledovanými parametry počet, plocha a také aktér, který je na fotografii zobrazen. Jednotliví aktéři jsou sledováni i v otištěných textech. V teoretické části jsou definovány klíčové pojmy související se zvoleným tématem, tedy tvorba mediálního obrazu, nastolování agendy a zpravodajské hodnoty. V metodické části jsou popsána sledovaná média, a to z hlediska jejich vlastnické struktury, čtenářské obce i jejich suplementů a také definována metoda výzkumu.
Preliminary scope of work in English
This thesis focuses on analysis of media image of World Cup races in whitewater slalom kayaking that were organised in Prague-Troja in 2010, 2011 and 2012. Chosen media are MF DNES, Pravo and Sport. The aim of the thesis is to describe media image of the aforementioned events in the chosen media by using quantitative analysis and to define changes among the years. Analysis is concentrated on number of articles and amount of space that was given by the media as well as on forms and topics that appeared repetitively. Also published photos are part of the research. Photos are described according to quantity their published number, given amount of space and personality that has been chosen as an object for the photo. Particular personalities are identified in published articles and interviews too. In the first part of the thesis there are defined theoretical concepts such as media image creation, agenda setting and news values. In the second part there are described chosen media from the perspective of their ownership, characteristics of readers and its supplements. In addition the method of research is described in the second part too.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html