Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 336)
Assignment details
   Login via CAS
Efektivita tréninku paměťových a tělesných schopností u seniorů
Thesis title in Czech: Efektivita tréninku paměťových a tělesných schopností u seniorů
Thesis title in English: The efficiency of memory and physical training of the elderly
Key words: stárnutí, aktivní stárnutí, trénink kognitivních funkcí, trénink paměti, tělesné cvičení
English key words: ageing, active ageing, cognitive function training, memory training, physical exercise
Academic year of topic announcement: 2009/2010
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Psychology (21-KPS)
Supervisor: PhDr. Iva Štětovská, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 12.10.2010
Date of assignment: 12.10.2010
Date and time of defence: 23.05.2011 12:45
Date of electronic submission:13.04.2011
Date of submission of printed version:19.04.2011
Date of proceeded defence: 23.05.2011
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Reviewers: prof. PhDr. Jiří Šípek, CSc., Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Práce bude pojednávat o kombinovaném tréninku paměťových a tělesných schopností u seniorů. Teoretická část je zaměřena na stárnutí obecně a jeho vliv na poznávací schopnosti člověka, dále pak na problematiku aktivního stárnutí se zřetelem na nové poznatky o trénování kognitivních funkcí a tělesném cvičení u starší populace. Empirická část bude sledovat subjektivní efekt kombinace tréninku poznávacích a tělesných schopností u senbiorské populace a možnost jeho využití v běžném životě.
References
Ageing and life course. (2011) *cit. 20.3. 2011+ dostupné z: http://www.who.int/ageing/active_ageing/en/index.htmlAmen, D. (2007). Nikdy není pozdě. Praha : Ikar.Baddeley, A. (1999). Vaše paměť. Brno: Jota.Benešová, M., Preiss, M., & Kulišťák, P. (2009). Neuroplasticita lidského mozku a její význam pro psychologii. Československá psychologie , 53, s. 55 -67.Blake, H. (2009). How effective are physical activity interventions for alleviating depressive symptoms in older people? Clinical Rehabilitation , 23, s. 873–887.Bragdon, A. (2009). Nedovolte mozku stárnout. Praha: Portál.Broadbent, D. E., Cooper, P. F., Fitzgerald, P., & Parkes, K. R. (1982). The cognitive failures questionnaire and its correlates. British Journal of Clinical Psychology , 21, s. 1-16.Bugos, J. A., Perlstein, W. M., McCraie, C. S., & al., e. (2007). Individualized piano instruction enhances executive functioning and working memory in older adults. Aging and Mental Health , 11, s. 464-471.Bunce, D., & Murden, F. (2006). Age, aerobic, fitness, executive funktion, and epizodic memory. European Journal of Cognitive Psychology , 18, s. 221-233.Burdick, D. J., Rosenblatt, A., Samus, Q. M., & al., e. (2005). Predictors of funkctional impairment in rezidents of assisted-living facilities. Journal of Gerontology: Medical Sciences , 60 (2), s. 258-264.Colcombe, S., & Kramer, A. F. (2003). Fitness effects on the cognitive funktion of older adults - a meta-analytic study. Psychological Science , 14, s. 125-130.Čížková, K. (2005). Tanečně pohybová terapie. Praha: Triton.Demence není jen porucha pameti. (2010) *cit. 2. srpen 2010+ dostupné z: www.plhb.cz/content/demence-neni-jen-porucha-pameti).Draaisma, D. (2003). Metafory paměti. Praha: Mladá Fronta.Dragomirecká, E., & Šelepová, E. (2004). Kvalita života seniorů -mezinárodní výzkum. Získáno 15. srpen 2010, z www.ipvz.cz/download.aspx?item=1105&Dragomirecka, E., Lenderking, W. R., Motlova, L., Gopoldova, E., & Selepova, P. (2006). A brief mental health outcomes measure: Translation and validation of the Czech version of the Schwartz Outcomes Scale-10. Quality of Life Research , 15, s. 307-312.Dvořák, D. (1998). Základy kinezioterapie. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého.Erikson, E. (1999). Životní cyklus rozšířený a dokončený. Praha: Lidové noviny.97Floyd, M., & Scogin, F. (1997). Effects of memory training on the subjektive memory funktioning and mental health of older adults: a meta analysis. Psychology and Aeging , 12, s. 150-161.Gilewski, M. J., & Zelinski, E. M. (1988). Memory Funktioning Questionnaire (MFQ). Psychofarmacology Bulletin , 24 (4), s. 665 - 670.Goldberg, E. (2001). Jak nás mozek civilizuje. Praha: Karolínum.Goldberg, E. (2006). Paradox moudrosti. Praha: Karolínum.Grün, A. (2009). Umění stárnout. Praha: Karmelitánské nakladatelství.Haškovcová, M. (1989). Fenomén stáří. Praha: Panorama.Hátlová, B., & Suchá, J. (2005). Kinezioterapie demencí. Praha: Triton.Hayflick, L. (1997). Jak a proč stárneme. Praha: Columbus.Hedvábný, J. (2008). Teorie duálního kódování. *cit. 22. 2. 2011+ dostupné z: http://it.pedf.cuni.cz/strstud/edutech/2008_Teorie_dualniho_kodovani_Hedbavny/Holmerová, I., & al., (2007). Vybrané kapitoly ze sociální gerontologie. praha: Gerontologické centrum.Holmerová, I., Jarolímová, E., & Suchá, J. (2007). Péče o pacienty s kognitivní poruchou. Praha: Gerontologické centrum.Internetový zpravodaj. (2011) [cit. 25.1.2011] dostupné z: http://au3v.vutbr.cz/Jirák, R., Holmerová, I., & Borzová, C. (2009). Demence a jiné poruchy paměti. Praha: Grada.Kalvach, Z. (2008). Geriatrické syndromy a geriatrický pacient. Praha: Grada.Kamijo, K., Hayashi, T., Sakai, T., Yahiro, T., Tanaka, K., & Nishihira, Y. (2009). Acute effects of aerobic exercise on cognitive funktion in older adults. The Journal of Gerontology: Psychological and social Sciences , 64, s. 356-363.Kebza, V. (2005). Psychosociální determinanty zdraví. Praha : Academia.Klevetová, I., & Dlabalová, I. (2008). Motivační prvky při práci se seniory. Praha: Grada.Klucká, J., & Volfová, P. (2009). Kognitivní trénink v praxi. Praha: Grada.Komenský, J. (1941). Orbis pictus. Praha: Borový.Komenský, J. (1948). Vševýchova. Praha: SPN.Křivohlavý, J. (2001). Psychologie zdraví. Praha: Portál.Kulišťák, P. (2003). Neuropsychologie. Praha: Portál.Lairová, S. (1999). Trénink paměti. Praha: Portál.98Lam, L. C., Chau, R. C., Wong, B. M., Fung, A. W., W., V., & Kwok, T. C. (2010). Interim follow-up of a randomized controlled trial comparing Chinese style mind body (Tai Chi) and stretching exercises on cognitive function in subjects at risk of progressive cognitive decline. Int J Geriatr Psychiatry , [Epub ahead of print].Levy, B. (2003). Mind Matters: Cognitive and physical effects of ageing self-stereotypes. Journal of Gerontology: Psychological scienses (58), s. 203-211.Miller, L. J., Myers, A., Princi, L., & Mittenberg, W. (2009). Changes in intellectual funktioning associated with normal aging. Archives of Clinical Neuropsychology Advance Access , 24, s. 681- 688.Mühlpacher, P. (2004). Gerontopedagogika. Brno: MU.Národní program přípravy na stárnutí na období let 2008 až 2012 (Kvalita života ve stáří) (2008) [cit. 21.7.2010] dostupné z: http://www.mpsv.cz/cs/5045Netz, Y., Wu, M. J., Becker, B. J., & Tanenbaum, G. (2005). Physical aktivity and psychological well-being in advanced age: a meta-analysis of intervention studies. Psychology and Aging , 20, s. 295-302.Oken, B. S., Zejdel, D., Kishyiama, S., Flekal, K., & al., e. (2006). Randomized controlled, six-mont trial of yoga in healthy seniors: effects on cognition and quality of life. Alternative Therapies in Health and Medicine , 12, s. 40-47.Pacovský, V. (1997). Proti věku není léku. Praha: Karolínum.Payenová, H. (1999). Kreativní pohyb a tanec ve výchově, sociální práci a klinické praxi. Praha: Portál.Pidrman, V., & Kolibáš, E. (2005). Změny jednání seniorů. Praha: Galén.Plháková, A., (2004). Učebnice obecné psychologie. Praha: AcademiaPospíšilová, A. (1996). Cvičení paměti pro seniory - vzorová cvičení. Praha: MPSV.Praag, H. (2009). Exercise and the brain: something to chew on. Trends in Neuroscientes , 32, s. 283-329.Preiss, M. (2006). Neuropsychologie v psychiatrii. Praha: Grada.Preiss, M., & Křivohlavý, J. (2009). Trénování paměti a kognitivních schopností. Praha: Grada.Preiss, M., & Kulišťák, P. (2009). Neuroplasticita lidského mozku a její význam pro psychologii. Československá psychologie , 53, s. 55-67.Preiss, M., Lukavský, J., & Steinová, D. (2010a). Decreased self-reported cognitive failures after memory training in a large group. Educational Gerontology , 36 (9), s. 798 - 808.Preiss, M., Lukavský, J., & Steinová, D. (2010b). Effect of Memory Training on Psychological Well-Being. [rukopis]Příhoda, V. (1974). Ontogeneze lidské psychiky. Praha: SPN.99Říčan, P. (2004). Cesta životem. Praha: Portál.Sedláková, M. (2004). Vybrané kapitoly z kognitivní psychologie. Praha: Grada.Shay, K. (1992). Association between aerobic fitness and visuospatial performance in healthy older adults. Psychology and Aging , 7 (1), s. 15-24.Standing, L. E., Verpaelst, C., & Ulmer, B. K. (2008). A demonstation of nonlinear demand characteristics in the Mozart effect experimental paadigm. North American Journal Psychology , 10 (3), s. 553-566.Stengelová, F. (1996). Veselé hrátky s pamětí. Praha.Sternberg, R. (2002). Kognitivní psychologie. Praha: Portál.Stuart - Hamilton, I. (1999). Psychologie stárnutí. Praha: Portál.Suchá, J. (2007). Cvičení paměti pro každý věk. Praha: Portál.Sýkorová, D. (2007). Autonomie ve stáří. Praha: SLONl.Štěpánková, H. (2009a). Trénink paměti - metodická příručka. Praha: PCP.Štěpánková, H.(2009b). Trénink kognitivních funkcí u seniorů. Praha: FF UK [diplomová práce+Štilec, M. (2004). Program aktivního stylu života pro seniory. Praha: Portál.Thibaud, K. G., Roumagne, M., Carette, N., Albinet, P., Toussaint, C., Paccalin, L. & Benoit, B. (2010) Effects of a physical training programme on cognitive function and walking efficiency in elderly persons with dementia [cit. 18. 3. 2011] dostupné z : http://cerca.labo.univ-poitiers.fr/IMG/pdf_D-GCD10-AlbinetColl.pdfTošnerová, T. (2002). Ageismus. Praha: Ambulance pro poruchy paměti FNKV.Vágnerová, M. (2010). Psychologie osobnosti. Praha: Karolinum.Vágnerová, M. (2007). Vývojová psychologie II. Praha: Karolinum.Vapková, Jurášková, & Holmerová. (2008). Prevalence kognitivních poruch v domově pro seniory. Geriatrická revue , 6, s. 232-234.Vašina, I. (2002). Jak si zlepšit paměť. Praha: Computer Press.Veleta, P., & Holmerová, I. (2002). Úvod do taneční terapie pro seniory. Praha: Česká alzheimerovská společnost.Verghaeghen, P., Marcoen, A., & Goossens, L. (1992). Improving memory performance in the aged through mnemonic training: a meta-analytic study. Psychology and Aging , 7, s. 242-251.Verpaelst, C., & Standing, L. (2007). Demand characteristics of music affects performance in the Wonderlic Personnel Test of Intelligence. Perceptual and Motor Skills , 104, s. 153-154.100Vlček, K. (2008). Poruchy prostorové navigace ve stáří a u Alzheimerovy nemoci. Psychiatrie , 12, s. 76-80.Východiska a obecné zásady tréninku paměti. *cit. 10. 6. 2010+ dostupné z: http://www.trenovanipameti.cz/W est, R. L., Thorn, R. M., & Bagwell, D. K. (2003). Memory performance and beliefs of goal setting and aging. Psychology and Aging , 18(1), s. 111-125. doi:10.1037/0882-7974.18.1.111Willis, S. L., Tennstedt, S. L., Marsiske, M., Ball, K., Elias, J., & Koepke, K. M. (2006). Long-term effects of cognitive training on everyday funktional outcomes in older adults. Journal of American Medical Association , 296, s. 2805-2814.Wilson, K. Y. (2005). The effectivenes of memory training programs in improving the subjective memory characteristics of healthy older adults with memory complaints. A doctoral research project. Marshall University.Zásady, cíle a specifika trénování paměti v ČR *cit.12.12.2010+ dostupné z: http://www.trenovanipameti.czZavázalová, H. (2001). Vybrané kapitoly ze sociální gerontologie. Praha: Karolínum.Zdravé stárnutí. (2008) *cit.20.8.2010+ dostupné z: http://www.szu.cz/uploads/documents/czzp/starnuti/zdrave_starnuti_web.pdfZgola, J. (2003). Úspěšná péče o člověka s demencí. Praha: Grada.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html