Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Psychologické aspekty individualizace přístupu k žákům se specifickými poruchami učení
Thesis title in Czech: Psychologické aspekty individualizace přístupu k žákům se specifickými poruchami učení
Thesis title in English: Individualization of Approach to Learnes with Specific Learning Disabilities and It´s Psychological Aspects
Key words: Edukace, handicap, inkluze, individuální přístup, integrace, kompetence, optimální psychická zátěž, osobnost, pesimální psychická zátěž, pozitivní psychologie, psychické potřeby, specifické poruchy učení, speciální vzdělávací potřeby, studijní podpora.
English key words: Competence, education, disorder, inclusion, individual approach, integration, learning support, optimal psychological stress, pessimal psychological stress, positive psychology, psychological needs, specific learning disabilities, specific learning needs.
Academic year of topic announcement: 2008/2009
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Psychology (21-KPS)
Supervisor: PhDr. Václav Mertin
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 18.09.2010
Date of assignment: 18.09.2010
Administrator approval: zatím neschvalováno
Date and time of defence: 13.09.2011 10:00
Date of electronic submission:26.07.2011
Date of proceeded defence: 13.09.2011
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Reviewers: doc. PhDr. Lenka Morávková Krejčová, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Diplomová práce se zaměřuje především na zmapování úrovně individuálního přístupu učitelů k integrovaným žákům se specifickými poruchami učení v základních školách. Snaží se postihnout, do jaké míry naplňují psychologické aspekty individuálního přístupu k těmto žákům v procesu inkluze ve srovnání s integrovanými žáky s jinými handicapy. Literárně-přehledová část práce shrnuje základní poznatky o vzdělávání, integraci a školském systému České republiky. Věnuje se podrobněji specifickým poruchám učení a pokouší se aplikovat poznatky z pozitivní psychologie na individuální přístup k jedincům se SPU.
Empirická část analyzuje a srovnává kvantitativním šetřením úroveň vědomostí učitelů 1. a 2. stupně základních škol o SPU. Dále zkoumá jejich znalosti vhodných postupů pro práci se žáky s SPU a dovednosti jejich praktické aplikace s preferencí psychické podpory těchto dětí. Částečně porovnává rozdíly v přístupu učitelů k žákům s SPU a k integrovaným žákům s jinými handicapy.
References
Seligman, M. E. P., Peterson, C. (2003). Positive clinical psychology. In: L. G. Aapinwall, U. M. Staudinger. A psychology of human strengths: Fundamental questions and future directions for a positive psychology ( 305 – 317). Washington, D. C.: APA.
Siegler, R.S., Booth, J.L. (2004). Development of Numerical Estimation in Young Children. Child Development,.75 (2), 428-444.
Siegler, R. S., DeLoache, J., S., Eisenberg, N. (2006). How children develop. New York: Worth Publisher.
Singer, E.(2005).The Strategies Adopted by Dutch Children with Dyslexia to Maintain Their Self-Esteem When Teased at School. Journal of Learning Disabilities, 38(5), 411-423.
Slavin, R.E.(2008). Effective Reading Programs for Middle and High Schools: a Best-Evidence Synthesis. Reading Research Quaterly,43,:90-322.
Snyder, C. R., Lopez, S. J. (Eds.)(2002). Handbook of Positive Psychology (257 – 276). US, New York: Oxford University Press.
Spilková, V. (1997). Proměny primární školy a vzdělávání učitelů v historicko-srovnávací perspektivě. Praha : PedF UK.
Spilková,V. (2005). Proměny primárního vzdělávání v ČR. Praha : Portál.
Statistická ročenka školství 2009/2010 – výkonové ukazatele. ÚIV Praha [online] [cit. 24.10.2010] Dostupné na www: http://www.uiv.cz/soubor/4301.
Stone, A. The self-perceptions of students with learning disabilities: The role of parent and teachet perception and support. Thalamus, 15 (1), 19 – 20.

Sugarman, J. (2007). Practical rationality and the questionable premise of positive psychology.
Journal of Humanistic Psychology, 47, 175–197.
Šturma J. (2006).. Specifické poruchy učení a chování. In: P. Říčan, D. Krejčířová (eds.). Dětská klinická psychologie (96-114). Praha: Avicenum.
Tellegen, A., Lykken, D. T., Bouchard, T. J., Wilcox, K. J., Segal, N. L., Rich, S. (1998). Personality Similarity in Twins Reared Apart and Together. Journal of Personality and Social Psychology. 54, 1031 – 1039.
Thompson, S. C., Sobolew-Shubin, A., Galbraith, M. E., Schwankovsky, L., Cruzen, D. (1993). Maintaining Perceptions of Control: Finding Perceived Control in Low-Control Circumstances. Journal of Personality and Social Psychology. 64, 293 – 304.
Thompson, S. C., Nanni, C., Levine, A. (1994). Primary Versus Secondary and Disease Versus Consequence-Related Control in HIV-Positive Men. Journal of Personality and Social Psychology. 67, 540 – 547.
Thompson, S. C. (2002). The role of Personal Control in Adaptive Functioning. In: C. R. Snyder, S. J. Lopez (Eds.). Handbook of Positive Psychology (202 – 213). US, New York: Oxford University Press
Tugade, M. M, Fredrickson, B. L, Barrett, L. F (2004). Psychological Resilience and Positive Emotional Granularity: Examining the Benefits of Positive Emotions on Coping and Health. Journal of Personality, 72 (6), 1161-1190.
Tutt, R.(2006). The Far Side of the SEN Iinclusion Debate. Education Journal, 3, 9-16.
UNESCO (1995). The Salamanca Statement and Framework for Action on Special Needs Education. [on-line] [cit. 12.7.2010] Dostupné na WWW: http://www.unesco.org/education/pdf/SALAMA_E.PDF
Václavík, V.(1997). Cesta ke svobodné škole. Hradec Králové : LÍPA.
Vágnerová, M.(2005). Vývojová psychologie I: dětství a dospívání. Praha: Karolinum.and Research, 1991, 15, 331 – 341.
Vágnerová, M., Strnadová, I., Krejčová, L.(2009). Náročné mateřství. Být matkou postiženého dítěte. Praha: Karolinum.
Vail, P.L (1990) Gifts, talents, and the dyslexias: Wellsprings, springboards, and finding Foly's rocks. Annals of Dyslexia, 40 , 3–17.

Vanden Belt, A.; Peterson, C.(1991). Parental Explanatory Style and It´s Relationship
to the Classroom Performance of Disabled and Nondisabled Children. Cognitive Therapy and Research, 15 (4), 1991, 331-341.
Vašutová, J. (2004). Profese učitele v českém vzdělávacím kontextu. Brno : Paido.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html