Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 285)
Assignment details
   Login via CAS
Transport náboje v polovodičových detektorech energetického záření
Thesis title in Czech: Transport náboje v polovodičových detektorech energetického záření
Thesis title in English: Charge transport in semiconductor radiation detectors
Academic year of topic announcement: 2010/2011
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language:
Department: Institute of Physics of Charles University (32-FUUK)
Supervisor: prof. RNDr. Roman Grill, CSc.
Author:
Guidelines
1) Prostudovat základní literaturu týkající se polovodičových detektorů záření.
2) Navrhnout vhodný (trojrozměrný) model popisující vznik a šíření elektron-děrového balíku vytvořeného absorpcí energetického fotonu v objemu detektoru.
3) Na základě modelu sestavit drift-difusní rovnici popisující transport náboje se započtením realistické defektní struktury materiálu detektoru a realistických vlastností elektrických kontaktů.
4) Navrhnout a napsat program pro řešení drift-difusní rovnice ve třech dimenzích.
5) Spočítat transport náboje v detektoru charakterizovaném zadanou defektní strukturou a typem kontaktů.
6) Vyhodnotit získané výsledky, porovnat je s existujícími experimentálními daty a navrhnout postup pro experimentální ověření výpočtem předpovězených jevů.
References
Vybrané kapitoly z:
1) H. Frank: Fyzika a technika polovodičů, SNTL, Praha 1990
2) J. Toušek: Fotoelektrické jevy v polovodičích, MFF UK, Praha 1977
3) Původní časopisecké články týkající se problematiky detektorů
Preliminary scope of work
Teoretický popis transportu náboje v polovodičovém detektoru energetického záření byl dosud založen výhradně na řešení jednorozměrné drift-difusní rovnice, která neumožňuje uspokojivě popsat prostorové rozplývání balíku fotogenerovaných nosičů náboje a jejich vzájemnou interakci. Důsledkem je nemožnost vysvětlit na základě dosavadních výpočtů některé pozorované jevy významně ovlivňující kvalitu získaných spekter. Cílem práce bude vytvořit program pro numerické řešení drift-difusní rovnice fotogenerovaných elektronů a děr v prostorovém modelu se započtením jejich vzájemné interakce, rekombinace a záchytu na pastech. Získané výsledky budou porovnány s dostupnými experimentálními daty a bude navržena struktura a experimentální uspořádání umožňující optimálně pozorovat spočtené jevy.

Práce je vhodná pro studenty se znalostí programování a základním přehledem v teorii pevných látek.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html