Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 356)
Assignment details
   Login via CAS
Komentovaný překlad: Tomas Nagel: What is it like to be bat?(In: Philosophical Review LXXXIII, 4 (October 1974)
Thesis title in Czech: Komentovaný překlad: Tomas Nagel: What is it like to be bat?(In: Philosophical Review LXXXIII, 4 (October 1974)
Thesis title in English: Translation and analysis:Tomas Nagel: What is it like to be bat?(In: Philosophical Review LXXXIII, 4 (October 1974)
Key words: Tato bakalářské práce obsahuje překlad filosofického článku Tho- mase Nagela What Is It Like to Be a Bat? a komentář tohoto pře- kladu. V komentáři překladatelská analýza, která vychází z díla P. Newmarka, dochází k závěru, že se jedná o expresivní text, který je třeba přeložit sémantickou metodou. Dále se komentář věnuje různým překladatelským problémům a posunům v překladu. Klíčová slova: překlad, komentář, filosofie mysli, překladatelská ana- lýza, sémantický překlad
English key words: This bachelor’s thesis consists of a translation of the philosophical paper What Is It Like to Be a Bat? by Thomas Nagel and a com- mentary on the translation. In the commentary, translation analysis based on the work of P. Newmark concludes that the article is ex- pressive and should be translated semantically. The commentary also covers various translation problems and shifts. Keywords: translation, commentary, philosophy of mind, translation analysis, semantic translation
Academic year of topic announcement: 2009/2010
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Institute of Translation Studies (21-UTRL)
Supervisor: PhDr. Jaroslav Špirk, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 18.08.2010
Date of assignment: 01.06.2011
Administrator approval: zatím neschvalováno
Date and time of defence: 10.09.2012 00:00
Date of electronic submission:27.08.2012
Date of proceeded defence: 10.09.2012
Submitted/finalized: committed by worker on behalf on and finalized
Reviewers: Mgr. Zuzana Šťastná, Ph.D.
 
 
 
References
Primární literatura[1] NAGEL, Thomas. What Is It Like to Be a Bat? [online]. In The Philo-sophical Review, Vol. 83, No. 4 (Oct., 1974) [citováno 14. 6. 2012]. s. 435-450. <http://www.jstor.org/stable/2183914>. ISSN: 1558-1470.Sekundární literatura[2] DUŠKOVÁ, Libuše. Mluvnice současné angličtiny na pozadí češtiny. 1.vyd. Praha: Academia, 1988. 673 s.[3] LEVÝ, Jiří. Umění překladu. Vyd. 3., upr. a rozš. verze 2. Praha: IvoŽelezný, 1998. 386 s. ISBN: 80-237-3539-X.[4] LEVÝ, Jiří. Bude literární věda exaktní vědou? Výbor studií. 1. vyd.Praha: Československý spisovatel, 1971. 459 s.[5] NEWMARK Peter. A Textbook of Translation. 1st Publ. New York:Prentice Hall, 1988. 304 s. ISBN: 0-13-912593-0.[6] NORD, Christiane. Text analysis in translation: theory, methodology,and didactic application of a model for translation-oriented text analysis.Amsterdam: Rodopi, 1991. 253 s. ISBN: 90-5183-311-3.[7] PEREGRIN, Jaroslav. Filozofie pro normální lidi. Praha: Dokořán,2008. 142 s. ISBN 978-80-7363-192-5.[8] PEREGRIN, Jaroslav. Kapitoly z analytické filosofie. Vyd 1. Praha:Filosofia, 2005. 319 s. ISBN: 80-7007-207-5.[9] KIM, Jaegwon. Philosophy of mind [online]. 3rd ed. Boulder, CO: West-view Press, 2011 [citováno 14. 6. 2012]. 338 s. <http://site.ebrary.com/lib/natl/Doc?id=10449843>. ISBN: 978-0-8133-4458-4.41SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY[10] QUIRK, Randolph. A grammar of contemporary English. 1. Publ. Lon-don: Longman Group, 1972. 1132 s. ISBN 0-582-52444-X.[11] Thomas Nagel [online]. 7. 3. 2002. Poslední změna 6. 5. 2012 [citováno16. 5. 2012]. <http://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Nagel>.[12] TOURY, Gideon. Descriptive translation studies and beyond. Philadel-phia: John Benjamins Publishing Company, 1995. 319 s. ISBN 15-561-9687-3.[13] UBANOVÁ, Ludmila – OAKLAND, Andrew. Úvod do anglické stylis-tiky. 1. vyd. Brno: Barrister & Principal, 2002. 145 s. ISBN: 80-86598-33-0.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html