Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 308)
Assignment details
  
Novokřtěnci v habsburské monarchii
Thesis title in Czech: Novokřtěnci v habsburské monarchii
Thesis title in English: Anabaptists in the Habsburg Monarchy
Key words: novokřtěnci, radikální reformace, raný novověk, habsburská monarchie, jižní Čechy
English key words: Anabaptists, the Radical Reformation, the early modern period, the Habsburg Monarchy, South Bohemia
Academic year of topic announcement: 2009/2010
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Institute of General History (21-USD)
Supervisor: prof. PhDr. Jan Županič, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 01.06.2010
Date of assignment: 14.04.2011
Confirmed by Study dept. on: 18.08.2011
Date and time of defence: 13.09.2011 10:00
Date of electronic submission:29.07.2011
Date of submission of printed version:29.07.2011
Date of proceeded defence: 13.09.2011
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Reviewers: PhDr. ThLic. Drahomír Suchánek, Th.D., Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Tato bakalářská práce se zabývá dějinami hnutí novokřtěnců zejména v první polovině 16. století. Zachycuje náboženský a společenský život hnutí včetně rozdílů mezi jednotlivými komunitami novokřtěnců. Zvláštní pozornost je ve vlastních kapitolách věnována komunitám v habsburské monarchii, a to především v historických Českých zemích. Práce obsahuje taktéž krátké biografie významných členů hnutí.
References
Nevydané prameny:
Státní oblastní archiv v Třeboni – oddělení Jindřichův Hradec, fond Velkostatek Jindřichův Hradec.

Vydané prameny:
BŘEZAN, Václav, Životy posledních Rožmberků, sv. II., Praha: Svoboda, 1985.
Early Anabaptist Spirituality: Selected Writings, New York: Paulist, 1994.

Sněmy české: Od léta 1526 až po naši dobu, sv. I., 1526-1545, Praha: Královský český archiv zemský, 1877.
Spiritual and Anabaptist Writers: Documents Illustrative of the Radical Reformation, London: SCM, 1957.

Odborná literatura:
BAYLOR, Michael G., The Radical Reformation, Cambridge: Cambridge University Press, 1991.
BECKOVSKÝ, Jan F., Poselkyně starých příběhů českých, díl 2., 1526-1715, sv. 1., 1526-1607, Praha: Stýblo, 1879.
BENDER, Harold S., Conrad Grebel, the Founder of Swiss Anabaptism, in: Church History, Vol. 7, No. 2, 1938, s. 157-178.
BRAGHT, Thieleman J. van, The Bloody Theater or Martyrs Mirror of the Defenseless Christians Who Baptized Only upon Confession of Faith, and Who Suffered and Died for the Testimony of Jesus, Their Saviour, from the Time of Christ to the Year A.D. 1660, Lampeter: David Miller, 1837.
CANER, Emir, Shrnutí Hubmaierových nejvýznamnějších prací, in: RegioM 2005: sborník Regionálního muzea v Mikulově, Mikulov: Regionální muzeum v Mikulově, 2005, s. 88-115.
CARNEY, Jo E., Renaissance and Reformation, 1500-1620: A Biographical Dictionary, Westport: Greenwood Press, 2001.
ESTEP, William R., Příběh křtěnců: Radikálové evropské reformace, Praha: Bratrská jednota baptistů, 1991.
ESTEP, William R., The Anabaptist Story: An Introduction to Sixteen-Century Anabaptism, Grand Rapids: William B. Eerdmans, 1996.
FINGER, Thomas N., A Contemporary Anabaptist Theology: Biblical, Historical, Constructive, Westmont: IVP Academic, 2004.
HERSHBERGER, Guy F., The Recovery of the Anabaptist Vision: A Sixtieth Anniversary Tribute to Harold S. Bender, Paris: Baptist Standard Bearer, 2001.
HOLMES, David L., A Brief History of the Episcopal Church: With a Chapter on the Anglican Reformation and an Appendix on the Quest for an Annulment of Henry VIII, Harrisburg: Trinity Press International, 1993.
KAMENÍČEK, František, Zemské sněmy a sjezdy moravské: Jejich složení, obor působnosti a význam, od nastoupení na trůn krále Ferdinanda I. až po vydání obnoveného zřízení zemského (1526-1628), díl 3., Brno: Zemský výbor markrabství moravského, 1905.
KOVÁŘ, Milan, Novokřtěnci na dominiu pánů z Hradce, in: Opera historica 6, České Budějovice: Jihočeská univerzita, 1998, s. 387-400.
LOEWEN, Harry, Luther and the Radicals: Another Look at Some Aspects of the Struggle Between Luther and the Radical Reformers, Waterloo: Wilfrid Laurier University Press, 1974.
LOCHER, Gottfried W., The Change in the Understanding of Zwingli in Recent Research, in: Church History, Vol. 34, No. 1, 1965, s. 3-23.
MABRY, Eddie, Balthasar Hubmaier’s Doctrine of the Church, Lanham: University Press of America, 1994.
MAUR, Eduard, Tomáš Müntzer, Praha: Karolinum, 1993.
MOLNÁR, Amedeo, Na rozhraní věků: Cesty reformace, Praha: Kalich, 2007.
MRŠTÍK, Josef, Bývalý Paulánský klášter nejsvětější Trojice u Nové Bystřice, Tábor: J. Mrštík, 1883.
NOLL, Mark A., Confessions and Catechisms of the Reformation, Vancouver: Regent College Publishing, 2004.
PAJER, Jiří, Studie o novokřtěncích, Strážnice: Etnos, 2006.
PÁNEK, Jaroslav, Moravští novokřtěnci: Společenské a politické postavení předbělohorských heretiků, sociálních reformátorů a pacifistů, in: Český časopis historický, roč. 92, č. 2, 1994, s. 242-255.
ROTH, John D.; STAYER, James M., A Companion to Anabaptism and Spiritualism, 1521-1700, Leiden/Boston: Brill, 2007.
SNYDER, C. Arnold; HUEBERT HECHT, Linda A., Profiles of Anabaptist Women: Sixteenth-Century Reforming Pioneers, Waterloo: Wilfrid Laurier University Press, 1996.
STAYER, James M., Anabaptists and the Sword, Lawrence: Coronado Press, 1976.
STAYER, James M., The German Peasants’ War and Anabaptist Community of Goods, Montreal: McGill-Qeenn’s University Press, 1991.
TEPLÝ, František, O posledních novokřtěncích v jižních Čechách, in: Časopis Společnosti přátel starožitností českých, roč. 38, č. 4, 1930, s. 95-102.
VLNAS, Vít, Novokřtěnci v Münsteru, Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2002.
WILLIAMS, George H., The Radical Reformation, Philadelphia: Westminster Press, 1962.
WINTER, Zikmund, Český průmysl a obchod v XVI. věku, Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, 1913.
WINTER, Zikmund, Řemeslnictvo a živnosti XVI. věku v Čechách (1526-1620), Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa, 1909.
WINTER, Zikmund, Život církevní v Čechách: Kulturně-historický obraz z XV. a XVI. století, sv. 1., Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, 1895.
ZEMEK, Metoděj, Pokrokové prvky jihomoravských habánů, in: Jižní Morava: vlastivědný sborník 15, Brno: Musejní spolek, 1979, s. 164-182.
ZEMEK, Metoděj, Sociální struktura habánů na jižní Moravě, in: Jižní Morava: vlastivědný sborník 20, Brno: Musejní spolek, 1981, s. 122-147.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html