Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 278)
Assignment details
   Login via CAS
Nevědomá religiozita z pohledu vybraných psychologických směrů
Thesis title in Czech: Nevědomá religiozita z pohledu vybraných psychologických směrů
Thesis title in English: Unconscious Religiousness from the Perspective of Selected Psyhological School
Key words: spiritualita, nevědomí, religiozita, existenciální analýza, analytická psychologie, C. G. Jung, V. E. Frankl
English key words: spirituality, unconsciousness, religiousness, existential analysis, analytical psychology, C. G. Jung, V. E. Frankl
Academic year of topic announcement: 2009/2010
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Institute of Philosophy and Religious Studies (21-UFAR)
Supervisor: doc. Mgr. Radek Chlup, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 01.06.2010
Date of assignment: 30.07.2013
Confirmed by Study dept. on: 01.08.2013
Date and time of defence: 05.09.2013 00:00
Date of electronic submission:31.07.2013
Date of submission of printed version:31.07.2013
Date of proceeded defence: 05.09.2013
Submitted/finalized: committed by worker on behalf on and finalized
Reviewers: prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D.
 
 
 
Guidelines
Práce se zaobírá problematikou nevědomé spirituality z pohledu vybraných psychologických směrů: analytické psychologie C. G. Junga a existenciální analýzy V. E. Frankla. Práce si klade za cíl zodpovědět otázku, zda jsou teorie a pojmy výše uvedených psychologických směrů stále aktuální i přes významový posun pojmů spiritualita a religiozita, a dále, zda se pomocí nich dá vysvětlit koncept nevědomé spirituality. Tuto otázku zodpovídá bakalářská práce na základě aplikace jednotlivých teorií na koncept nevědomé spirituality a současnou situaci, v níž se tento koncept objevuje. V první části práce jsou vymezeny pojmy spiritualita a religiozita. Následují kapitoly věnované analytické psychologii a dále existenciální analýze, v nichž se přesněji rozebírají koncepty a pojmy zásadní pro porozumění náboženským jevům. Oba psychologické přístupy jsou vzájemně porovnány a závěrem je zhodnocena jejich vhodnost a aktuálnost jako případných teoretických východisek pro vysvětlení konceptu nevědomé spirituality.
References
Frankl, Viktor E., Vůle ke smyslu: Vybrané přednášky o logoterapii, př. Vladimír Jochmann, Brno: Cesta, 1994.
Frankl, Viktor E., Teorie a terapie neuróz: Úvod do logoterapie a existenciální analýzy, př. Karel Balcar, Praha: Grada Publishing, 1999.
Frankl, Viktor E., Lékařská péče o duši: Základy logoterapie a existenciální analýzy, př. Vladimír Jochmann, Brno: Cesta, 2006.
Frankl, Viktor E., Psychoterapie a náboženství: Hledání nejvyššího smyslu, př. Ladislav Koubek, Jiří Vander, Brno: Cesta, 2007.
Jung, Carl Gustav, Analytická psychologie: její teorie a praxe, př. Kristina Lukášová-Černá, Karel Plocek, Brno: Academia, 1993.
Jung, Carl Gustav, Duše moderního člověka, př. Karel Plocek, Brno: Atlantis, 1994.
Jung, Carl Gustav, Archetypy a nevědomí, př. Eva Bosáková, Kristina Černá a Jan Černý, (Výbor z díla, 2), Brno: Nakladatelství Tomáše Janečka, 1997.
Jung, Carl Gustav, Osobnost a přenos, př. Alena Bernášková, Jitka Škodová a Ludvík Běťák, (Výbor z díla, 3), Brno: Nakladatelství Tomáše Janečka, 1998.
Jung, Carl Gustav, Obraz člověka a obraz Boha, př. P. Josef Kuře, Karel Plocek, (Výbor z díla, 4), Brno: Nakladatelství Tomáše Janečka, 2001.
Jung, Carl Gustav, Snové symboly individuačního procesu: Psychologie a alchymie I, př. Petr Patočka, (Výbor z díla, 5), Brno: Nakladatelství Tomáše Janečka, 1999.
Jung, Carl Gustav, Aion: Příspěvky k symbolice bytostného Já, př. Petr Patočka, Brno: Nakladatelství Tomáše Janečka, 2003.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html