Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Vztahy raně středověkých Čech a veletského kmenového svazu v letech 805-1035
Thesis title in Czech: Vztahy raně středověkých Čech a veletského kmenového svazu v letech 805-1035
Thesis title in English: The Relationship between Medieval Bohemians and Veleti Tribes in the Years 805 – 1035
Key words: Polabští Slované, slovanské Polabí, Veleti, Obodrité, Srbové, Čechové, kmenový svaz, česko-veletský spolek, Thietmar Merseburský.
English key words: Polabian Slavs, Polabian area, Veleti, Obodrite, Serbian, Bohemians, Tribe, Bohemians-Veleti pact, Thietmar of Merseburg
Academic year of topic announcement: 2010/2011
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Institute of Czech History (21-UCD)
Supervisor: prof. PhDr. Josef Žemlička, DrSc.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 01.06.2010
Date of assignment: 10.05.2011
Administrator's approval: not processed yet
Confirmed by Study dept. on: 23.06.2011
Date and time of defence: 20.06.2011 00:00
Date of electronic submission:24.05.2011
Date of proceeded defence: 20.06.2011
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Opponents: PhDr. Eva Doležalová, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Bakalářská práce se zabývá analýzou vývoje vztahů raně středověkých Čech a slovanských kmenů v Polabí. Práce klade důraz na styky Čechů s veletským kmenovým svazem v letech 805-1035, srbskému a obodritskému svazu je v práci vymezen pouze omezený prostor. Přátelský a pravděpodobně i vojenský spolek Čechů a Veletů se projevoval zejména v jednotlivých střetech se sousední karlovskou, později otonskou říší. V práci je proto vybraným říšským tažením do Polabí a Čech věnována vysoká pozornost a na základě reakcí obou subjektů analyzuje možné příčiny projevů vzájemných přátelských vztahů. Podoba česko-veletského spolku se během sledovaného období měnila, což bylo způsobeno zejména vývojem mezinárodní situace ve střední Evropě. Předkládaná práce proto v jednotlivých kapitolách nastiňuje základní prvky mezinárodního středoevropského vývoje ve zkoumaném období. Práce si klade za cíl představit nejnovější výsledky bádání v oblasti zahraniční politiky raně středověkých Čech, na základě informací dobových pramenů určit pravděpodobný počátek, vývoj a zánik česko-veletského spolku, a v rámci možností přiblížit tuto doposud málo dotčenou problematiku.
References
Prameny:

ADAM – Magistri Adami Bremensis Gesta Hammaburgensis ecclesiae pontificum, Ed. Bernhard Schmeidler, Adam von Bremen, Hamburgische Kirchengeschichte (MGH SS rer. Germ in usum scholarum separatim editi 3), Hannover 1917)
THIETMAR – Thietmari Merseburgensis episcopi Chronicon. Ed. Robert Holtzmann, Die Chronik des Bischofs Thietmar von Merseburg und ihre Korveier Überarbeitung (MGH SS rer. Germ. N.S.9), Berlin 1935
HELMOLD – Helmoldi presbyteri Bozoviensis Chronica Slavorum. Ed. Bernhard Schmeidler, Helmolds Slavenchronik (MGH SS rer. Germ. in usum scholarum separatim editi 32), Hannover 1937
KOSMAS - Cosmae Pragensis Chronica Boemorum. Ed. Bertold Bretholz, Die Chronik der Böhmen des Cosmas von Prag (MGH SS rer. Germ. NS 2), Berlin 1923
EINHARD – Vita Karoli Magni. Ed. Oswald Holder-Egger, Das Leben des Karl der Große (MHG SS rer. Germ. in usum scholarum separatim editi 6), Hannover 1911
MMFH – Magnae Moraviae fontes historici III. Ed. Dagmar Bartoňková, Luboš Havlík, Ivan Hrbek, Jaroslav Ludvíkovský, Radoslav Večerka, Brno 1967
FREDEGAR – Fredegarii et aliorum Chronica. Ed. Bruno Krusch, Die Fredegar Chroniken (MGH SS rer. Merov. 2), Hannover 1888
CHRONICON MOISSACENSE – Ed. Georg Heinrich, (MHG SS 1), Hannover 1826
ANNALES REGNI FRANCORUM - Ed. Friedrich Kurze (MGH SS rer. Germ. in usum scholarum separatim editi 6: Annales regni Francorum inde ab a. 741 usque ad a. 829, qui dicuntur Annales Laurissenses maiores et Einhardi.), Hannover 1895

Základní Literatura:

BULÍN, Hynek: Počátky státu obodritského, Právněhistorické studie 4, Praha 1958, str. 5-50.
BULÍN, Hynek: Počátky státu veletského. Právněhistorické studie 5, Praha 1959, str. 5-32
HERRMANN, Joachim: Welt der Slawen. Geschichte, Gesellschaft, Kultur. München 1986
BRACHMANN, Hansjürgen: Slawische Stämme an Elbe und Saale: Zu ihrer Geschichte und Kultur im 6. bis 10. Jahrhundert auf Grund archäologischer Quellen. Berlin 1978
ŁOWMIAŃSKI, Henryk: Początki Polski II., V. Warszawa 1963, 1973
BULÍN, Hynek: Počátky česko-velétského přátelství – dvě kapitoly z dějin vztahů západoslovanských v 10. století. Vznik a počátky Slovanů 3, Praha 1960
LUDAT Herbert: Branibor, havolanská dynastie a Přemyslovci. ČsČH 17, Praha 1969, str. 489-490
HRABOVÁ, Libuše: K otázce vzniku a vývoje státu u Polabských Slovanů. ČsČH 3, Praha 1955, str. 642-668
LABUDA, Gerard: Fragmenty dziejów słowiańszczyzny zachodniej. Poznaň 1960
HRABOVÁ, Libuše: Stopy zapomenutého lidu. Praha 2006
TŘEŠTÍK, Dušan: Počátky Přemyslovců. Vstup Čechů do dějin (530-935). Praha 1997
BULÍN, Hynek: Počátky česko-velétského přátelství – dvě kapitoly z dějin vztahů západoslovanských v 10. století. Vznik a počátky Slovanů 3, Praha 1960
Preliminary scope of work
Pozn: úprava názvu
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html