Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Polohování předčasně narozených dětí z hlediska funkce dýchání a sání
Thesis title in Czech: Polohování předčasně narozených dětí z hlediska funkce dýchání a sání
Thesis title in English: Positioning premature infants in terms of respiratory function and sucking
Key words: předčasně narozené dítě, polohování, dýchání, sání
English key words: preterm infant, positioning, breathing, sucking
Academic year of topic announcement: 2009/2010
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Rehabilitation and Sports Medicine (13-432)
Supervisor: PaedDr. Irena Zounková, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 07.05.2010
Date of assignment: 07.05.2010
Date and time of defence: 24.05.2012 09:00
Date of electronic submission:22.05.2012
Date of submission of printed version:22.05.2012
Deadline for student's submission:30.05.2012
Date of proceeded defence: 24.05.2012
Opponents: doc. PaedDr. Libuše Smolíková, Ph.D.
 
 
 
References
 BARICZOVÁ, Aneta.(2010) Kojení nedonošeného novorozence. Bakalářská práce. Masarykova Univerzita, Lékařská fakulta, Brno
 BOREK,Ivo(2001). Plicní patologie novorozence. In BOREK, Ivo a kolektiv autorů. Vybrané kapitoly z neonatologie a ošetřovatelské péče. 2. dopl. vyd. Brno: IDVPZ, 2001, 327 s. ISBN 80-701-3338-4
 BOREK,Ivo(2001). Novorozenecká problematika zaţívacího ústrojí. In BOREK, Ivo a kolektiv autorů. Vybrané kapitoly z neonatologie a ošetřovatelské péče. 2. dopl. vyd. Brno: IDVPZ, 2001, 327 s. ISBN 80-701-3338-4
 CASTILLO-MORALES, Rodolfo. Orofaciální regulační terapie: metoda reflexní terapie pro oblast úst a obličeje. Vyd. 1. Překlad Eva Matějíčková. Praha: Portál, 2006, 183 s. Speciální pedagogika (Portál). ISBN 80–736-7105–0
 CORVAGLIA, Luigi, Raffaella ROTATORI, Marianna FERLINI, Arianna ACETI, Gina ANCORA & Giacomo FALDELLA. The Effect of Body Positioning on Gastroesophageal Reflux in Premature Infants. The Journal of Pediatrics,2007,151, s. 591–596, Dostupné z: http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0022347607005677
 DOKOUPILOVÁ, Marie, Fišárková, Barbora & Novotná, Lenka. Narodilo se předčasně: průvodce péčí o nedonošené děti. Vyd. 1. Praha: Portál, 2009, 315 s. ISBN 978–807-3675–523
 DORT, Jiří. Neonatologie: vybrané kapitoly pro studenty LF. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2004, 101 s. Učební texty Univerzity Karlovy v Praze. ISBN 80–246-0790–5
 ELSNEROVÁ,Lia(2001). Anatomické a fyziologické zvláštnosti zralého a nezralého novorozence. In BOREK, Ivo a kolektiv autorů. Vybrané kapitoly z neonatologie a ošetřovatelské péče. 2. dopl. vyd. Brno: IDVPZ, 2001, 327 s. ISBN 80–701-3338–4
 EWER, A K, M E JAMES a J M TOBIN. Prone and left lateral positioning reduce gastro-oesophageal reflux in preterm infants. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed. 1999, 81, F201-F205
 HAND, Ivan L.. The effects of positioning on the Hering-Breuer reflex in the preterm infant. Pediatr Pulmonol. 2007, 42, s 37–40, Dostupné z: http://doi.wiley.com/10.1002/ppul.20531
 HEIMANN, K., P. VAEßEN, T. PESCHGENS, S. STANZEL, T. G. WENZL & T. ORLIKOWSKY. Impact of Skin to Skin Care, Prone and Supine Positioning on Cardiorespiratory Parameters and Thermoregulation in Premature Infants. Nenonatology. 2010,97, s. 311–317, Dostupné z: http://www.karger.com/doi/10.1159/000255163
 HRODEK, Otto & Jan VAVŘINEC. Pediatrie. 1. vyd. Praha: Galén, 2002, 767 s. ISBN 80–726-2178–5
 JONES, Elizabeth & SPENCER, Stephen Andrew. How to achieve successful preterm breastfeeding. Infant. 2005, roč. 1, č. 4, s. 111–115
 JUREN,Tomáš(2001). Rozdělení perinatálního období a klasifikace novorozenců. In BOREK, Ivo a kolektiv autorů. Vybrané kapitoly z neonatologie a ošetřovatelské péče. 2. dopl. vyd. Brno: IDVPZ, 2001, 327 s. ISBN 80–701-3338–4
 KANTOROVÁ, Blanka, Syndrom náhlého úmrtí dítěte, Neonatologiecké listy, 2004, č 1, s. 28–29, ISSN 1211–1600
 KOLÍNKOVÁ, Veronika.(2010) Bazální stimulace v praxi porodní asistentky: Bazální stimulace v péči o nedonošeného novorozence. Bakalářská práce. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, Zlín
 KLUSÁČEK, Dalibor. Gastroezofageální reflux a refluxní choroba jícnu u dětí. Pediatria pre prax. 2006, č. 6, s. 300–303, ISSN 1213–0494
 LEVY, Jennifer, Robert H. HABIB, Ellina LIPTSEN, Rachana SINGH, Doron KAHN, Andrew M. STEELE & Sherry E. COURTNEY. Prone versus supine positioning in the well preterm infant: Effects on work of breathing and breathing patterns. Pediatr Pulmonol. 2006,41, s. 754 – 758
 MARTIN, Richard J., Juliann M. DI FIORE a Anna Maria HIBBS. Gastroesophageal Reflux in Preterm Infants: Is Positioning the Answer?, The Journal of Pediatrics,2007,151, s. 560–561, Dostupné z: http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0022347607006531
 PAŘÍZEK, Antonín. Kniha o těhotenství @ porodu. 1. vyd. Praha: Galén, c2005, 425 s. ISBN 80–726-2321–4.
 PAUL, Karel, Syndrom náhlého úmrtí kojence, Vox pediatrie, 2006, č 5, s. 23 – 26, ISSN 1213–2241
 PEYCHL, Ivan. Nedonošené dítě v péči praktického a nemocničního pediatra. 1. vyd. Praha: Galén, 2005, 164 s. ISBN 80–726-2283–8
 PINELLI, Janet & SYMINGTON,Amanda. Non-nutritive sucking for promoting physiologic stability and nutrition in preterm infants. Cochrane neonatal Group, 2010
 ROCHAT,P.(2000). Cíl činností kojence. In Pouthas Viviane et Jouen Francois. Psychologie novorozence, 1.vyd. Praha: Grada Publishing,2000, 288 s. ISBN 80–7169-960–8
 VÉLE, František. Kineziologie pro klinickou praxi. Vyd. 1. Praha: Grada, 1997, 271 s. ISBN 80–716-9256–5
 VÉLE, František. Kineziologie: Přehled klinické kineziologie a patokineziologie pro diagnostiku a terapii poruch pohybové soustavy. 2. rozšířené a přepracované vydání. Praha: Triton, 2006. 375s, ISBN 80–2754-837–9.
 VOKURKA, Martin a Jan HUGO. Velký lékařský slovník. 1. vyd. Praha: MAXDORF-JESSENIUS, 925 s. ISBN 80–859-1243–0
 VAN WIJK, Michiel P., Marc A. BENNINGA, John DENT, Ros LONTIS, Louise GOODCHILD, Lisa M. MCCALL, Ross HASLAM, Geoffrey P. DAVIDSON & Taher OMARI. Effect of Body Position Changes on Postprandial Gastroesophageal Reflux and Gastric Emptying in the Healthy Premature Neonate, The Journal of Pediatrics,2007,151, s 585-590, . Dostupné z: http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0022347607005689
 WEBEROVÁ CHVÍLOVÁ, Magdalena.(2009). Kojení je hledání cesty k sobě navzájem: Příručka o kojení a souvisejících věcech pro rodiče předčasně narozených dětí. Vydalo OS Nedoklubko, online zdroj: http://www.onhb.cz/Data/files/Informace/prirucka%20weberova.pdf
 ZOUNKOVÁ, Irena. Rehabilitační diagnostika a terapie u nedonošených. Zdravotnické noviny, 2000, Roč. 49, č. 29
 ZOUNKOVÁ,Irena, OCMANOVÁ,Renata & SMOLÍKOVÁ,Libuše(2006). Rehabilitační ošetřovatelství In ŠAMÁNKOVÁ, Marie a kolektiv. Základy ošetřovatelství. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2006, 353 s. ISBN 80–246-1091–4
 Webová stránka číslo 1 : http://www.porody.net/cms/index.php?option=content&pcontent=1&task=view&id=44&Itemid=69, Jirásková Vlasta, staţeno 13. 4. 2012)
 Webová stránka číslo 2 : ; http://www.mamaaja.cz/ActiveWeb/Article/1289/klokankovani_miminek.html, staţeno 13. 4. 2012
 Webová stránka číslo 3: http://www.maminkam.cz/polohy-pri-kojeni ,staţeno 13. 4. 2012
 Webová stránka číslo 4: http://www.mountsinai.on.ca/care/nicu/Documents/PDF/Breastfeeding.pdf ,staţeno 13. 4. 2012
 Webová stránka číslo 5: http://web.lfp.cuni.cz/fyziologie/cze/download/fyziologie_dychani.pdf , staţeno 13. 4. 2012, Jana Slavíková, 1997
 Webová stránky 6 : http://www.kojeni.cz/texty.php?id=19#4, staţeno 13. 4. 2012
Preliminary scope of work
Cílem bakalářské práce „ Polohování předčasně narozených dětí z hlediska funkce dýchání a sání “ je seznámení s termínem předčasně narozené dítě a charakteristikou tohoto termínu. Dále jsou v práci uvedeny anatomické a fyziologické odlišnosti nezralého novorozence od zralého (fyziologického) novorozence, a některé patologie dýchacího a trávicího ústrojí předčasně narozených dětí. Práce rozebírá moţnosti polohování u předčasně narozených dětí a seznamuje s moţnostmi polohování z hlediska funkce dýchání a sání.
Součástí práce je také kasuistika předčasně narozeného dítěte.
Preliminary scope of work in English
The aim of the thesis "positioning premature infants in terms of respiratory function and intake" is familiar with the term and preterm infant characteristics of this term. Further, there are given the anatomical and physiological differences from mature immature newborn (physiological) newborns, and some pathology of respiratory and digestive tract of preterm infants. The work discusses the positioning of premature infants and introduces the possibility of positioning in terms of respiratory function and suction. The work also includes case study prematurely born child
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html