Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 363)
Assignment details
   Login via CAS
Vývoj důchodové reformy v České republice a její realizace v právní úpravě
Thesis title in Czech: Vývoj důchodové reformy v České republice a její realizace
v právní úpravě
Thesis title in English: The Development of the Czech Republic Pension System
and Its Application in the Legal Form
Key words: důchodové pojištění, změny právní úprava, zásady, právní vztahy, subjekty, financování, druhy důchodů a důchodové dávky, procesní otázky, doplňkový důchodový systém, důchodová reforma
English key words: basic pension insurance, the law modification, basic principles, legal relationships, subjects, system´s financing, pension´s types and amounts provied by the basic pension system, procedural questions, the supplement pension system, the pension reform
Academic year of topic announcement: 2009/2010
Type of assignment: rigorosum thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Labor Law and Social Security Law (22-KPP)
Supervisor: JUDr. Jana Zemanová
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 29.04.2010
Date of assignment: 29.04.2010
Date and time of defence: 12.04.2011 16:30
Venue of defence: 135
Date of electronic submission:02.11.2010
Date of submission of printed version:02.11.2010
Date of proceeded defence: 12.04.2011
Reviewers: prof. JUDr. Kristina Koldinská, Ph.D.
 
 
 
Preliminary scope of work
Vývoj důchodové reformy v České republice a její realizace v právní úpravě

Ve své práci usiluji o ucelený přehled důchodového systému v ČR, tak jak je v současnosti nastaven, dále představuji změny důchodového systému ČR, které naše právní úprava již postoupila a které s možnou pravděpodobností v blízké budoucnosti může postoupit, to vše v souvislosti s již zahájenou důchodovou reformou v ČR, a v závěru práce jsem se pokusila o vytvoření náhledu na dopad probíhajících právních změn daného systému.
Nepříznivý demografický vývoj populace v ČR vede a povede k zvyšování počtu seniorů při snižování počtu plátců příspěvků do důchodového systému, což ve svých důsledcích ohrožuje jeho finanční udržitelnost. Taková situace si vyžádala přípravu a realizaci reformy stávajícího důchodového systému v ČR.
Jsem přesvědčena, že oblast důchodového zabezpečení je jedním z významných ekonomických pilířů každého státu a zákony, které se této oblasti týkají, podstupují jedny z největších změn v posledních letech, a to jak v samotném obsahu, což představuje nabytí účinnosti nových zákonů a pozměněním stávajících zákonů, tak i v jejich provádění.
Jsem přesvědčena, že v konečném důsledku je tato oblast jedním z nejvýznamnějších faktorů, který ovlivňuje kvalitu života každého z nás.
Rigorózní práci systematicky člením do šesti kapitol.
V první kapitole své práce jsem se zaměřila na důchodové pojištění v ČR z hlediska obecné roviny. V rámci této kapitoly rozebírám právní úpravu důchodového pojištění, základní principy důchodového pojištění včetně zásad plynoucích z evropského práva, právní vztahy důchodového pojištění, subjekty důchodového pojištění a financování systému.
Ve druhé kapitole věnuji svoji pozornost jednotlivým druhům důchodů a důchodovým dávkám poskytovaných z důchodového pojištění v ČR dle právní úpravy účinné do 31.prosince 2009. Změny právní úpravy důchodového pojištění účinné od 1. ledna 2010, jsou výsledkem realizace první etapy důchodové reformy v ČR. Samotné důchodové reformě patří celá kapitola pátá.
Obsahem třetí kapitoly práce jsou procesní otázky důchodového pojištění v ČR, pozornost věnuji organizačnímu uspořádání důchodového pojištění, základním druhům řízení ve věcech důchodového pojištění a součástí této kapitoly je i pojednání o opravných prostředcích a soudním přezkumu rozhodnutí.
Náplní čtvrté kapitoly je popis doplňkového důchodového systému fungujícího v ČR, jímž je penzijní připojištění se státním příspěvkem.
V páté kapitole předkládám náhled na aktuální průběh důchodové reformy, jež v současné době probíhá v ČR, a také své hodnocení jednotlivých aspektů české důchodové reformy.
V šesté, poslední kapitole představuji pro srovnání a inspiraci důchodové systémy některých zemí EU, konkrétně důchodový systém Estonska, Francie, Itálie, Kypru, Lotyšska, Lucemburska, Portugalska, Rumunska, Slovinska a Španělska.
Reformou důchodového systému v ČR je nutná. Dosavadní systém fungující na dominantním důchodovém systému založeném na průběžném financování, který je doplněn penzijním připojištěním, nemůže dlouho fungovat.
Na co je nutné pamatovat při formování, nejen důchodové, reformy, a to ať už jde o její koncepci či její realizaci, jsou ústavní základy, se kterými musejí být zákony, upravující a garantující sociální zabezpečení, v souladu.
Tato rigorózní práce je uzavřena k datu 30. června 2010.
Preliminary scope of work in English
The Development of the Czech Republic Pension System and Its Application in the Legal Form

In this thesis I presented a comprehensive overview of the current pension system in the Czech Republic and introduced some changes to the pension system of the Czech Republic that has been already clarified or will be very probably clarified by the modifications in the legal regulations. The content of my thesis is directly related to the pension reform in the Czech Republic and I also described some impacts of the modifications in the legal tax regulations system.Czech Republic is another country that will have to deal with unfavorable demographic progress of its population such as increasing number of seniors and decreasing amount of subjects that contribute to the pension system. That might result in the financial instability and that is also a reason for preparation and implementation of the Czech pension system reform.
I?m convinced that pension system as a part of the country´s social system is one of the crucial economics cornerstones of every country. Laws that support the pension system are subjects of significant modifications in the recent years. Such modifications are content related, it means that new laws are created or current laws are modified. The execution of the laws changes as well.
I believe that the good pension system is very important factor influencing the quality of our lives.
This thesis is systematically divided into six chapters.
In the first chapter of my thesis I focused on the basic pension insurance in the Czech Republic, I take a closer look onto the law modification of the basic pension insurance, basic principles of the basic pension insurance including the related Europe Union policy, legal relationships of the basic pension system and the subjects of the basic pension insurance and system?s financing.
Second chapter in concerned with the pension´s types and amounts provied by the basic pension system in the Czech Republic without the legal modifications valid by the 1st January 2010 reflecting the first period of the Czech Republic´s pension reform, which is discussed in the fifth chapter.
The contect of the third chapter is about the procedural questions of the basic pension insurance in the Czech Republic, the main focus is paid on the organization of the basic pension insurance, basic types of the penision insurance?s management, and the part of this chapter is also concerned about the modification tools and court review desicions.
The fourth chapter describing the supplement pension system that is currently applied in the Czech Republic such as governmentally granted supplementary pension insurance.
In the fifth chapter the overview of the current situation of the pension reform in the Czech Republic is presented. I also evaluated the individual aspects of the Czech Republic pension reform.
In the last sixt chapter I generally described the pension system of the Czech Republic along with the introduction into the pension systems of other countries of the Europe Union such us Estonia, France, Italy, Cyprus, Latvia, Luxemburg, Portugal, Rumania, Slovenia and Spain.
It is clear, that the pension system reform in Czech Republic is needed. The current pension system, based on the dominant pension system with the defined benefit supported by the supplemented insurance that is partly covered by the government allowance, will soon not work efficiently.
Finally one remark is necessary. While preparing or even implementing pension system reform, but generally this is also implied to any reform, it is essential to follow the country?s constitution. A great attention must be paid so that the country´s constitution will not be violated in any way.
This thesis is terminated on the date 30 th June 2010.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html