Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 285)
Assignment details
   Login via CAS
Structure, Location, and Dynamics of the Magnetopause
Thesis title in Czech: Struktura, poloha a dynamika magnetopauzy
Thesis title in English: Structure, Location, and Dynamics of the Magnetopause
Key words: Meziplanetární rázová vlna, magnetický chvost, radiální meziplanetární magnetické pole, magnetopauza, přepojování magnetických polí.
English key words: IP shock, Far magnetotail, Radial IMF, Magnetopause, LLBL
Academic year of topic announcement: 2010/2011
Type of assignment: dissertation
Thesis language: angličtina
Department: Department of Surface and Plasma Science (32-KFPP)
Supervisor: doc. RNDr. Lubomír Přech, Dr.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 16.12.2010
Date of assignment: 16.12.2010
Date and time of defence: 08.12.2017 10:45
Date of electronic submission:21.10.2017
Date of submission of printed version:21.10.2017
Date of proceeded defence: 08.12.2017
Reviewers: RNDr. Miroslav Bárta, Ph.D.
  Ing. Mykhaylo Hayosh, Ph.D.
 
 
Guidelines
http://physics.mff.cuni.cz/kfpp/php/dis-abs.php?id=241
References
http://physics.mff.cuni.cz/kfpp/php/dis-abs.php?id=241
Preliminary scope of work
Hlavním projevem sluneční aktivity pozorovaným v okolí Země jsou neustálé fluktuace toku nabitých částic slunečního větru, pozorované částo jako prudké změny rychlosti, koncentrace nebo teploty slunečního větru. V převážné většině jsou generovány procesy ve sluneční koroně, odkud se pak šíří meziplanetárním prostorem a dále se vyvíjejí a vzájemně interagují. K hlavním formám patří struktury a nestability, jako jsou magnetická oblaka, vývrhy koronální hmoty, meziplanetární rázové vlny a jiné diskontinuity. Uvedené poruchy a změny slunečního větru se stávají spouštěcími mechanismy geomagnetické aktivity a jejích projevů na povrchu Země i v zemské magnetosféře. Pro předpověď časování i intenzity magnetosférických procesů je nutné podrobně poznat vlastnosti, šíření a způsob interakce uvedených poruch slunečního větru s okolozemní rázovou vlnou, přechodovou oblastí i vnějšími oblastmi magnetosféry.

Práce doktoranda bude vycházet z experimentálních dat naměřených na řadě současných i nedávných družic, pracujících jak ve slunečním větru, tak v zemské magnetosféře a v rozsáhlé síti pozemních magnetometrů. Důraz bude kladen na analýzu vícebodových měření v okolí Země z projektů CLUSTER a THEMIS. Jeho úlohou bude vyhledávání a klasifikace poruch slunečního větru a vyšetření jejich šíření a interakce s magnetosférou Země, zejména studium jejich modifikace a časování na rázové vlně a v přechodové oblasti, vypracování modelu interakce pro různé typy poruch a porovnání s výsledky numerických simulací.

Téma je řešeno v rámci výzkumného záměru a je podporováno několika granty. Předpokládá se, že se doktorand, v závislosti na výsledcích studia, zúčastní jednoho nebo více zahraničních pobytů.

http://physics.mff.cuni.cz/kfpp/php/dis-abs.php?id=241
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html