Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 354)
Assignment details
   Login via CAS
Problematika dříve vyslovených přání v intenzivní péči
Thesis title in Czech: Problematika dříve vyslovených přání v intenzivní péči
Thesis title in English: The living will in intensive care
Key words: dříve vyslovená přání (living will), etika, resuscitace, terminální stav.
English key words: living will, dying, ethic, resuscitation, terminal state.
Academic year of topic announcement: 2009/2010
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Institute of Nursing Theory and Practice First Faculty of Medicine Charles University (11-00250)
Supervisor: Mgr. Eva Prošková, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 21.01.2011
Date of assignment: 29.03.2011
Date and time of defence: 28.06.2011 14:00
Venue of defence: Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK
Date of electronic submission:09.06.2011
Date of proceeded defence: 28.06.2011
Course: Defence of bachelor´s thesis (B01602)
Reviewers: PhDr. Alena Mellanová, CSc.
 
 
 
References
BĚHOUNEK, Petr; HORA, Milan; KLEČKA, Jiří. Medicína založená na důkazech : Evidence based medicine. Česká urologie. 2011, 15 (1), s. 10 - 14.Bible překlad s výkladem. Praha : Kalich, 1978. Starý zákon, Izajáš, s. 285.BRUTHANS, Jan. Karim-vfn [online]. 2005 [cit. 2011-03-11]. Pregraduální přednášky_KPR. Dostupné z WWW: <https://el.lf1.cuni.cz/nm01>.BURIÁNEK, Jan. Lékařské tajemství, zdravotnická dokumentace a související právní otázky. Praha : Linde, Praha a.s., 2006. 204 s. Centrum zdravotnického práva [online]. 11. 8. 2009 [cit. 2011-03-23]. 8 Tdo 1421/2008 . Dostupné z WWW: <http://czp.prf.cuni.cz/?q=node/96>.Česká lékařská komora [online]. 2010 [cit. 2011-03-11]. Doporučení představenstva ČLK č. 1/2010. Dostupné z WWW: <http://www.lkcr.cz/document3.php?param=news_file,NEWS_FILE_ID,,TYPE,NAME,DATE_AKT&id=89222>.Český statistický úřad [online]. 30. 4. 2010 [cit. 2011-03-31]. Věkové složení obyvatelstva v roce 2009. Dostupné z WWW: <http://www.czso.cz/csu/2010edicniplan.nsf/t/0C001BB2A3/$File/400310007.pdf>.DOLEŽAL, David; CARBOLOVÁ, Kamila. Vegetativní stav (apalický syndrom). Neurologie pro praxi [online]. 2007, 1, [cit. 2011-03-11]. Dostupný z WWW: <http://www.solen.cz/pdfs/neu/2007/01/07.pdf>.DOLEŽAL, Tomáš; DOLEŽAL, Adam. Ochrana práv pacienta ve zdravotnictví. Praha : Linde Praha, a.s., 2007. 138 s. ISBN 978-80-7101-684-6.FRIEDLOVÁ, Karolína. Institut bazální stimulace [online]. 2004-2011 [cit. 2011-03-23]. Co je bazální stimulace. Dostupné z WWW: <http://www.bazalni-stimulace.cz/bazalni_stimulace.php>.HAŠKOVCOVÁ, Helena. České ošetřovatelství 9 : Jak učit a jak se naučit lékařskou etiku. vyd. 1. Brno : Institut pro další vzdělávání pracovníků, 2001. 57 s. ISBN 80-7013-349-X.HAŠKOVCOVÁ, Helena. Informovaný souhlas : Proč a jak?. vyd. 1. Praha : Galén, 2007. 104 s. ISBN 978-80-7262-497-3.HAŠKOVCOVÁ, Helena. Lékařská etika. 3. rozš. vyd. Praha : Galén, 2002. 272 s. ISBN 80-7262-132-7.HAŠKOVCOVÁ, Helena. Thanatologie : Nauka o umírání a smrti. vyd. 1. Praha : Galén, 2000. 191 s. ISBN 80-7262-034-7.HENNZEL, Marie. Smrt z blízka-umírající nás učí žít. Praha : ETC Publishing, 1997. 190 s.Koordinačmí středisko transplantací [online]. 2007 [cit. 2011-04-19]. Náboženství a transplantace. Dostupné z WWW: <http://www.kst.cz/web/download/nabozenstvi-a-transplantace.pdf>.KOŘENEK, Josef. Lékařská etika. Praha : Triton, 2002. 276 s. ISBN 80-7254-235-4.KÜBLER-ROSSOVÁ, Elisabeth. O smrti a umírání. vyd. 1. Turnov : Arica, 1993. 251 s. ISBN 80-900134-6-5.KUTNOHORSKÁ, Jana. Etika v ošetřovatelství. Praha : Grada Publishing, a.s., 2007. 163 s. ISBN 978-80-247-2069-2.KUŘE, Josef. Akutne.cz [online]. 22. 4. 2009 [cit. 2011-03-11]. Etika v intenzivní péči. Dostupné z WWW: <http://www.akutne.cz/res/publikace/09-etika-v-intenzivni-peci.pdf>.MACH, Jan. Co je péče ,,lege artis,, a kdo to posoudí?. Medicínské právo [online]. 2007-11-29, č.9, [cit. 2011-03-07]. Dostupný z WWW: <http://www.medicinskepravo.cz/2007/11/co-je-pece-lege-artis-kdo-to-posoudi.html>.MACH, Jan. Medicína a právo. vyd. 1. Praha : C. H. Beck, 2006. 257 s. ISBN 80-7179-810-X. MACH, Jan; RATH, David. Právní sebeobrana lékaře. vyd. 2. [s.l.] : Presstempus s.r.o., 2006. 143 s. ISBN 80-903350-6-3.MACH, Jan, et al. Zdravotnictví a právo. vyd. 2. Praha : LexisNexis CZ s.r.o., 2005. 455 s. ISBN 80-86199-93-2.MARKOVÁ, Monika. Sestra a pacient v paliativní péči. Praha : Grada Publishing, a.s., 2010. 128 s. ISBN 978-80-247-3171-1.Ministerstvo zdravotnictví České republiky [online]. 2009 [cit. 2011-02-03]. Návrh zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. Dostupné z WWW: <http://www.mzcr.cz/Odbornik/dokumenty/navrh-zakona-o-zdravotnich-sluzbach-a-podminkach-jejich-poskytovani_2070_1043_3.html>.MUNZAROVÁ, Marta. Eutanazie, nebo paliativní péče?. vyd. 1. Praha : Grada Publishing, a.s., 2005. 108 s. ISBN 80-247-1025-0.MUNZAROVÁ, Marta. Lékařská etika od A do Z. Praha : Grada Publishing, a.s., 2005. 151 s. ISBN 80-247-1024-2.MUNZAROVÁ, Marta, et al. Proč ne eutanazii aneb být či nebýt?. Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2008. 88 s. ISBN 978-80-7195-258-9.O´CONNOR, Margaret, et al. Paliativní péče pro sestry všech oborů. Praha : Grada Publishing, a.s., 2005. 324 s. ISBN 80-247-1295-4.PETERKOVÁ, Helena. Centrum zdravotnického práva [online]. 2007 [cit. 2011-02-03]. Pokyny Do Not Resuscitate. Dostupné z WWW: <http://czp.prf.cuni.cz/?q=node/59>.PETRŮ, Marek. Umírání [online]. 30. 1. 2008 [cit. 2011-02-03]. Technologie umírání. Dostupné z WWW: <http://www.umirani.cz/res/data/007/000787.pdf?seek=1208206607>.PROŠKOVÁ, Eva. Etické a právní aspekty eutanázie. Kontakt [online]. 2009, no. 1, s. 257 - 264, [cit. 2011-03-26]. Dostupný z WWW: <http://www.zsf.jcu.cz/struktura/utvary/edicni-oddeleni/periodika/kontakt/jednotliva-cisla-casopisu-kontakt-podle-rocniku/kontakt_2009/1-2009/eticke-a-pravni-aspekty-eutanazie-full/view>. ISSN 1212-4117.Resuscitace.cz [online]. 11. 2. 2011 [cit. 2011-03-11]. Česká resuscitační rada. Dostupné z WWW: <http://www.resuscitace.cz/?p=1081>.Resuscitace.cz [online]. 11. 2. 2011 [cit. 2011-03-11]. Česká resuscitační rada. Dostupné z WWW: <http://www.resuscitace.cz/?page_id=47>.ROTTER, Hans. Důstojnost lidského života : Základní otázky lékařské etiky. vyd. 1. Praha : Vyšehrad, spol. s.r.o., 1999. 107 s. ISBN 80-7021-302-7.RUCKI, Štěpán, et al. Mezi biblí a medicínou. Albrechtice : Křesťanský život, 2007. 156 s. ISBN 978-80-7112-121-3.SEIDL, Zdeněk. Neurologie pro nelékařské zdravotnické obory. vyd. 1. Praha : Grada Publishing, a.s., 2008. 168 s. ISBN 978-80-247-2733-2.SLÁMA, Ondřej. Klinické, etické a právní aspekty rozhodování o kardiopulmonální resuscitaci u terminálně onkologicky nemocných pacientů [online]. Brno : Brno, 2009. 94 s. Dizertační práce. Masarykova univerzita Brno, lékařská fakulta. Dostupné z WWW: <is.muni.cz/th/90625/lf_d/Dizertace-definitivni.doc>.SLÁMA, Ondřej. Lze klinicky definovat pacienta v ´terminálním stavu´ a co je u takového pacienta péčí ´lege artis´?. Databáze tuzemských onkologických konferenčních abstrakt [online]. 24. 4. 2010, č.138, [cit. 2011-03-03]. Dostupný z WWW: <http://www.linkos.cz/odbornici/kongresy/abstrakta_vypis.php?ID=3755>.SLÁMA, Ondřej, et al. Paliativní medicína pro praxi. Praha : Galén, 2007. str. 301-311 s. ISBN 978-80-7262-505-5.SOKOL, Tomáš. Právní rádce [online]. 21. 4. 2010 [cit. 2011-03-23]. Lege artis, známý pojem neznámého obsahu. Dostupné z WWW: <http://pravniradce.ihned.cz/c4-10078260-42774960-F00000_d-lege-artis-znamy-pojem-neznameho-obsahu>.THOMASMA, David C.; KUSHNEROVÁ, Thomasine. Od narození do smrti : Etické problémy v lékařství. vyd. 1. Praha : Mladá fronta, 2000. 389 s. ISBN 80-204-0883-5.VONDRÁČEK, Lubomír. Právní předpisy nejen pro hlavní, vrchní, staniční sestry. vyd. 1. Praha : Grada Publishing, a.s., 2005. 100 s. ISBN 80-247-1198-2.VONDRÁČEK, Lubomír; KURZOVÁ, Hana. Zdravotnické právo. Praha : Karolinum, 2002. 142 s. ISBN 80-246-0531-7.VORLÍČEK, Jiří, et al. Paliativní medicína. 2. přeprac. vyd. Praha : Grada Publishing, a.s., 2004. 537 s. ISBN 80-247-0279-7.ZEMAN, Bohumil. Zázraky se dějí, ví primářka. Mladá fronta dnes : Karlovarský kraj [online]. 21. 3. 2011, str. 2, [cit. 2011-04-15]. Dostupný z WWW: <http://mfdnes.newton.cz/default.asp?cache=459881>.

Legislativní dokumenty

Doporučení představenstva České lékařské komory č.1/2010 k postupu při rozhodování o změně léčby intenzivní na léčbu paliativní u pacientů v terminálním stavu, kteří nejsou schopni vyjádřit svou vůli.

Etický kodex České lékařské komory.

Etický kodex práv pacienta.

Návrh zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách).

Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 22.3.2005, spisová značka 7 T do 219/2005.

Úmluva na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny : Úmluva o lidských právech a biomedicíně.

Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu.
Zákon č. 220/1991 Sb., České národní rady o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře.
Zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod.
Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění.
Zákon č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantací tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon).
Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.
Preliminary scope of work
Cíl: Popsat etické a právní souvislosti dříve vyslovených přání (living will) včetně dalších otázek souvisejících s rolí zdravotnického pracovníka při umírání a zjistit postoje zdravotnických pracovníků k respektování dříve vyslovených přání.. Formulace pracovní hypotézy, popřípadě také dílčích pracovních hypotéz, které bude diplomantka v praktické části ověřovat.
Teoretická část: Etická východiska, právní principy vyplývající z mezinárodních smluv, právní úprava v ČR, popřípadě mezinárodní komparistika. Shrnutí dosavadních výzkumů a průzkumů, včetně případných diplomových prací a bakalářských prací v souvisejících oblastech.
Praktická část: Teoretická část bude doplněna kvantitativním výzkumem, jehož cílem bude zjistit postoje zdravotnických pracovníků k této problematice a zkušenosti s respektováním dříve vyslovených přání.
Metodické postupy: V teoretické části rešerše litaratury a pramenů, v praktické části kombinace kvantitativního a kvalitativního výzkumu, včetně použití vhodných statistických metod.
Výsledky a diskuse: Studentka dosažené výsledky přehledně popíše, doplní přehlednými tabulkami, grafy apod. V diskusi přesvědčivě interpretuje tyto výsledky, srovná s hypotézou (hypotézami) a popřípadě s výsledky dalších výzkumů na dané téma.
Závěry: Diplomantka shrne, zda dosažené výsledky splnily cíle práce, vyvodí praktické závěry pro praxi i teorii a doporučí další oblasti, které by bylo potřeba objasnit.
Bibliografie, použitá literatura a prameny: Diplomantka uvede pouze ty prameny a literaturu, z které skutečně při práci čerpala. Dodrží zásady v souladu s interními, právními a dalšími normami.
@*@#Cílem práce je prokázat schopnost písemně formulovat výsledky samostatné odborné práce, prováděné pod dohledem vedoucího práce. Obsah závěrečné práce má odpovídat nárokům kladeným na odborný text. Těmto požadavkům musí práce odpovídat i po stránce jazyku a stylu. Styl musí být odborný, věcný, stručný a používající přesně definované pojmy, bez gramatických a stylistických chyb.
Struktura diplomové práce odpovídá v podstatě struktuře původního článku, tj. úvod, teoretická část, metodika, výsledky, diskuse, závěry, literatura, tabulky, grafy, schemata, poznámky a poděkování. Tyto jednotlivé oddíly se mohou případně i spojovat (Výsledky a diskuse), popř. být dle potřeby doplněny dalšími. V těchto oddílech pak také student musí prokázat, že má schopnosti a dovednosti, jež jsou v nich předpokladem úspěšného získání vysokoškolského vzdělání.
Práce bude vypracována v souladu s vnitřními předpisy 1.LF UK (Opatřením děkana č. 10/2008 a Pokyny pro napsání práce na závěr bakalářských, magisterských nebo doktorských studií k získání titulu Bc., Mgr. nebo PhD. na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze).
@*@#BO MANSKÝ, K. Vybrané kapitoly z pastorálnej medicíny. Trnava: Trnavská univerzita 2004.
CÍSAŘOVÁ, D. SOVOVÁ, O. a kol. Trestní právo a zdravotnictví. Praha: Nakladatelství Orac 2004.
HENK, A.M.J., WELIE, J.V.M. Death and medical power [elektronický zdroj]:an ethical analysis of Dutch euthanasia practice. Maidenhead, England : Open University Press, 2005. 242 p.
Kübler-Ross, E.O smrti a umírání.Vyd. 1. Turnov : Arica, 1993.
MACH, J. a kol. Medicína a právo. Praha: C.H. Beck 2006.
Munzarová, M. Vybrané kapitoly z lékařské etiky. I, Smrt a umírání. Vydání 2.opr. vyd.Brno : Masarykova univerzita, 2002.
OPATRNÁ, M. Etické problémy v onkologii. Praha: Mladá fronta 2008.
@*@#
Preliminary scope of work in English
The aim of the thesis is to provide description of nursing and medical aspects and offer ethical and legal context concerning the issue of living will. The body of the thesis is divided into theoretical section and practical section. The theoretical section deals with the issue of living will from the nursing and medical point of view with characterization of several serious conditions in intensive care such as apalic syndrome, terminal state etc. The chapter on legal aspects of living will defines the term 'lege artis', 'do not resuscitate – DNR', and characterizes the matter of decision making in the case of serious and terminal states. The chapter on ethical perspective discusses the process of dying and the Christian point of view on the issue of dying. The practical section processes the results of a survey based on 104 non-professional respondents and their replies to a provided questionnaire. The research section analyzes the level of knowledge which non-professional population has of the issue of living will. The closing discussion evaluates the confirmation of established hypotheses and provides practical suggestions.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html