Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 336)
Assignment details
  
Srovnání ošetřování cévních vstupů na JIP a standardním oddělení
Thesis title in Czech: Srovnání ošetřování cévních vstupů na JIP a standardním oddělení
Thesis title in English: Comparison of the Vascular Access Care in the Intensive Care Unit and
Standart Departement
Key words: Cévní vstup, periferní žilní katétr, centrální žilní katétr, ošetřování, převaz, asepse, infekce, sestra, pacient
English key words: Vascular access, peripheral venous cannula, central venous cannula, nursing, dressing, asepsis, infections, nurse, patient
Academic year of topic announcement: 2009/2010
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Institute of Nursing Theory and Practice First Faculty of Medicine Charles University (11-00250)
Supervisor: Mgr. Alena Tomanová
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 24.03.2010
Date of assignment: 29.06.2011
Date and time of defence: 07.06.2012 12:00
Venue of defence: Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK
Date of electronic submission:01.04.2012
Date of proceeded defence: 07.06.2012
Course: Defence of bachelor´s thesis (B01602)
Reviewers: MUDr. Hana Petrášková
 
 
 
Guidelines
dle pokynů 1. LF a ÚTPO
References
Seznam použité literatury
1. ADAMS, B., HAROLD, C. E. Sestra a akutní stavy od A do Z. Praha: Grada Publishing. 488 s. ISBN 80-7169-893-8

2. BAŠTOVÁ, H., HOJNÁ, M. Péče o nutriční (Broviacův) katétr. Ošetřovatelský standard. Praha: Institut klinické a experimentální medicíny

3. BOLEDOVIČOVÁ, M., MATULAY, S. Výzkum v ošetřovatel´stve. Nitra: Univerzita Konstantina Filozofa v Nitre, Fakulta sociálnych vied s zdravotnictva, 2007. 122 s. ISBN 978-80-89245-03-1

4. ČÁP, J. Aplikace injekcí i.v a infuzí. Ošetřovatelský standard. Praha: Institut klinické a experimentální medicíny. 2010

5. ĎULÍKOVÁ, J. Komplexní péče u dialyzového pacienta. In: Urologie v praxi, 2008, č. 9, s. 326-327, ISSN 1213-1768

6. DRÁBKOVÁ J., Centrální žilní katétry. Příbram: DTP studio, 2001. 40 s.

7. ELIŠKOVÁ M., NAŇKA O. Přehled anatomie. Praha: nakladatelství Karolinum, 2006. 309 s. ISBN 80-246-1216-X

8. FERKO, A., et al. Chirurgie v kostce. Praha: Grada Publishing, 2002. 596 s. ISBN 80-247-0230-4

9. FIALA, P., et al. Anatomie pro bakalářské studium ošetřovatelství. Praha: nakladatelství Karolinum, 2004. 136 s. ISBN 80-246-0804-9

10. HRÁDELOVÁ L., Kanylace, centrální a periferní vstupy na onkologii. Diplomová práce, Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií, 95 s.

11. HAMILTON H., BODENHAM A., Central velus catheters. New Delhi: Wiley-Blackwell, 2009, ISBN 978-0-470-01994-8

12. JAROŠOVÁ, D. Teorie moderního ošetřovatelství. Praha: nakladatelství ISV, 200. 133 s. ISBN 80-85866-55-2

13. JOANNA BRIGGS INSTUTUTE. Péče o periferní žilní katétry. In: Best Practise, 2008, ročník 12, č. 5. ISSN 1329-1874

14. KAPOUNOVÁ, G. Ošetřovatelství v intenzivní péči. Praha: Grada Publishing, 2007. 352 s. ISBN 978-80-247-1830-9

15. KASAL, E., et al. Základy anesteziologie, resuscitace, neodkladné medicíny a intenzivní péče pro lékařské fakulty. Praha: nakladatelství Karolinum. 197 s. ISBN 80-246-0556-2

16. KOMÍNEK V., Péče o periferní žilní vstupy na vybraných pracovištích FN Brno. Bakalářská práce, Masarykova Univerzita, Lékařská fakulta, Brno, 2006, 67 s.

17. KONRÁDOVÁ, V., et al. Funkční histologie. Praha: H & H, 2000, 291 s. ISBN 80-86022-80-3

18. MÁDLOVÁ, I., et al. Standard- Intravenózní aplikace roztoků a léků. Zavádění periferní žilní kanyly. In: Sestra, 2004, č. 11. ISSN 1210-0404

19. MAĎAR, R., et al. Prevence nozokomiálních nákaz v klinické praxi. Praha: Grada Publishing. 184 s. ISBN 80-247-1673-9

20. Manjushree R., ENAKSHI S. Anaesthesia. Kolkata: Academic Publishers, 2008, ISBN 978- 81-89781-60-6

21. MERKUNOVÁ, A., OREL, M. Anatomie a fyziologie člověka pro humanitní obory. Praha: Grada Publishing, 2008. 302 s. ISBN 978-80-247-1521-6

22. NEJDLOVÁ T., Enterální výživa v podmínkách intenzivní péče – zkušenosti sester. Diplomová práce, Univerzita Karlova v Praze, 1. Lékařská fakulta, 2011, 107 s.

23. NEJEDLÁ, M., ŠARFÁNKOVÁ, A. Interní ošetřovatelství I. Praha: Grada publushing, 2006. 284 s. ISBN 80-247-1148-6

24. NOVÁKOVÁ, M., et al. Práce sestry s intravenózním portem při aplikaci chemoterapie. In: Sestra, 2006, ročník 16, č. 10, s 35-36, ISSN 1801-1349

25. PACHL, J., ROUBÍK, K. Základy anesteziologie a resuscitační péče dospělých i dětí. Praha: nakladatelství Karolinum, 2005. 376 s. ISBN 80-246-0479-5

26. PAVLÍKOVÁ, P. Podklady pro praktická cvičení v ošetřovatelských postupech. Praha: nakladatelství Karolinum, 2010. 166 s. ISBN 978-80-246-1835-7

27. PRŮCHA, J. Přehled pedagogiky- Úvod do studia oboru. Praha: Portál, 2000. 270 s. ISBN 80-7178-399-4

28. ROKYTKA, R., et al. Bolest. Praha: Tigris, 2006. 666 s. ISBN 80-903750-0-6


29. STAŇKOVÁ, M. Koncepce českého ošetřovatelství, základní terminologie. České ošetřovatelství- praktická příručka pro sestry. Brno: NCO- NZO. 50 s. 2002. ISBN 80-7013-263-9

30. SÝKOROVÁ, P., ŠINDELÁŘOVÁ. Převaz septické rány. Ošetřovatelský standard. Praha: Institut klinické a experimentální medicíny, 2011

31. ŠAMÁNKOVÁ, M. et al. Základy ošetřovatelství pro studující lékařských fakult. Praha: nakladatelství Karolinum. 2005. 275 s. ISBN 80-246-0477-9

32. ŠTĚPÁNKOVÁ, J., et al. Kanylace periferní žíly. Ošetřovatelský standard. Praha: Institut klinické a experimentální medicíny, 2009.

33. ŠTĚPÁNKOVÁ, J., et al. Kanylace centrální žíly. Ošetřovatelský standard. Praha: Institut klinické a experimentální medicíny, 2009.

34. TESAŘ, V., et al. Nefrologie. Praha: Galén, 2003, s. 130. ISBN 80-7262-209-9

35. TOPILOVÁ V. Medical english. Havlíčkův Brod: Tobiáš, 2001273 s. ISBN 80-7311-001-6

36. VOBOŘILOVÁ, A. Periferní a centrální žilní kanylace. In: Diagnóza v ošetřovatelství, 2007, ročník III, č. 10, s. 366, ISSN 1801-1349

37. VOKURKA, S., et al. Ošetřovatelské problémy a základy hemoterapie. Praha: Galén, 2005. 140 s. ISBN 8072622994

38. VOKURKA, M., HUGO, J. Velký lékařský slovník. Praha: MAXDORF s.r.o, 2007. 1076 s. ISBN 978-80-7345-130-1

39. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 424/2004 Sb.

40. ZADÁK, Z., et al. Intenzivní medicína na principech vnitřního lékařství. Praha: Grada Publishing. 336 s. ISBN 978-80-247-2099-9

41. ZADÁK, Z., et al. Výživa v intenzivní péči. Praha: Grada Pubhlising, 2002. 496 s. ISBN 80-247-0320-3

42. ŽŮČKOVÁ, K. Péče o permanentní katétry, periferní kanyly a porty. In: Diagnóza v ošetřovatelství, 2009, č. 9. ISSN 1801-1349


Seznam internetových zdrojů

1. 3M Tegaderm Transparent Film Dressing (Box of 50). Citováno dle http://www.homehealthmedical.com/p/Supplies/Wound-Care/3M-Tegaderm-Transparent-Film-Dressing-Box-of-50/ k 15. 3. 2012

2. AKRIDGE, J.. Preparation and dedication prevent central line infection, citováno dle http://www.hpnonline.com/inside/2011-06/1106-IPBG.html k 15. 3. 2012

3. Centrální žilní kanylace. Citováno dle
http://eamos.pf.jcu.cz/amos/kos/modules/low/kurz_text.php?id_kap=15&kod_kurzu=kos_392 k 15. 3. 2012

4. Centrální žilní katétr. Citováno dle http://www.wikiskripta.eu/index.php/Centr%C3%A1ln%C3%AD_%C5%BEiln%C3%AD_kat%C3%A9tr k 15. 3. 2012

5. Centrální žilní katétry - Certofix® protect. Citováno dle http://braunoviny.bbraun.cz/clanky/centralni-zilni-katetry-certofixz-protect/ k 15. 3. 2012
6. Ošetřovatelské postupy, Periferní kanylace, porty. Citováno dle http://eamos.pf.jcu.cz/amos/kos/modules/low/kurz_text.php?identifik=kos_392_t&id_kurz=&id_kap=15&id_teach=&kod_kurzu=kos_392&id_kap=15&id_set_test=&search=&kat=&startpos=2 k 15. 3. 2012

7. Periferní kanylace, porty. Citováno dle http://eamos.pf.jcu.cz/amos/kos/modules/low/kurz_text.php?identifik=kos_392_t&id_kurz=&id_kap=15&id_teach=&kod_kurzu=kos_392&id_kap=15&id_set_test=&search=&kat=&startpos=3 k 15. 3. 2012

8. PODSTATOVÁ R., ŘEHOŘOVÁ J., BERÁNKOVÁ I., MAĎAR R. Standardy péče o intravenózní vstupy, nestránkováno [25 s.], citováno dle http://www.lefa.sk/internet/nozokom/2005/2005-2/03.pdf k 15. 3. 2012

9. Rhode Island Vascular Institute, Dialysis Access. Citováno dle http://www.rivascularinstitute.com/medical_conditions/da.html k 15. 3. 2012

10. RUSSOVÁ, D. Periferní, centrální žilní a arteriální kanylace, (elektronický zdroj, vzdělávací program sestra.In), 61 s.

11. Seldingerova technika. Citováno dle http://www.wikiskripta.eu/index.php/Seldingerova_technika k 15. 3. 2012

12. VYTEJČKOVÁ, R. Centrální žilní katétr, 4 s. Citováno dle http://www.lf3.cuni.cz/miranda2/export/sites/www.lf3.cuni.cz/cs/pracoviste/osetrovatelstvi/vyuka/studijni-materialy/CNPAZO42/studijni-materialy/Centrxlnx_xilnx_katxtr.pdf k 15. 3. 2012

13. Zajištění žilního přístupu. Citováno dle http://www.wikiskripta.eu/index.php/Zaji%C5%A1t%C4%9Bn%C3%AD_%C5%BEiln%C3%ADho_p%C5%99%C3%ADstupu k 15. 3. 2012

14. Žilní přístup pomocí port katétru. Citováno dle
http://www.zdn.cz/clanek/postgradualni-medicina/zilni-pristup-pomoci-portkateru-344647 k 15. 3. 2012
Preliminary scope of work
Abstrakt (teze):
Ve své diplomové práci jsem se rozhodla věnovat problematice ošetřování cévních vstupů na JIP a standardním oddělení. Tento ošetřovatelský problém můžeme nalézt v podstatě na každém lůžkovém oddělení. Každá zdravotní setra se za svoji pracovní kariéru setká s cévním vstupem.
Práce je rozdělena na část teoretickou a empirickou. První teoretická část se zabývá historií cévních vstupů, přehledem základních cévních vstupů a edukačním procesem. Z cévních vstupů se práce zaměřuje především na centrální žilní katétr a periferní žilní katétr. Druhá empirická část je zaměřena na vyhodnocení provedeného průzkumu, využívají se zde metody výzkumu a statistického zpracování získaných dat. Před začátkem výzkumu byly stanoveny 4 hypotézy. Celkem 3 hypotézy byly po statistickém vyhodnocení dotazníku potvrzeny, jedna hypotéza se průzkumným šetřením nepotvrdila. Dotazník vyplňovaly sestry ze standardního oddělení a jednotek intenzivní péče. V závěru je zhodnocení práce.
Preliminary scope of work in English
Abstaract(thesis)
In my thesis, I decided to take the issue of treatment of vascular input in surgical
department and surgical intensive care units. This nursing problem can be found practically on every inpatient department and each nurse meets with vascular access dutiny her career. The work is divided into theoretical part and empirical part. The first theoretical part deals with the history of vascular input, a list of basic vascular entries and the educational process. Of the vascular inputs, the work focuses especially on central venous catheter and peripheral venous catheter. The second empirical part focuses on the evaluation of collected data and their statistical analysis. Before the research 4 hypotheses were provided. These hypothesis were confirmed by statistical evaluation of questionnaires. The questionnaires were filled in by sisters from the surgical department and intensive care units. At the end of the thesis is work evaluation.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html