Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Otázka dějin a času v moderní teologii
Thesis title in Czech: Otázka dějin a času v moderní teologii
Thesis title in English: The Question of History and Time in Modern Theology
Key words: Dějiny; čas; moderní teologie; eschatologie.
English key words: History; Time; Modern Theology; Eschatology.
Academic year of topic announcement: 2009/2010
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: HTF - Katedra systematické teologie, teologické etiky a teologické filozofie (28-01)
Supervisor: doc. ThDr. Jiří Vogel, Th.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 24.02.2010
Date of assignment: 24.02.2010
Date and time of defence: 09.09.2013 00:00
Date of electronic submission:04.07.2013
Date of proceeded defence: 09.09.2013
Opponents: prof. ThDr. Zdeněk Kučera
 
 
 
References
AUGUSTIN. Vyznání. přetisk vyd. L. Kruncíře z r. 1926. Praha: Kalich, 1990. 562 s. ISBN 80-7017-144-8.
BIRMELÉ, André. Oscar Cullmann: In the Service of Biblical Theology and Ecumenism [online]. c2013, poslední revize 11. 6. 2013 [cit.2013-06-11]. Dostupné z: <www.ecumenical-institute.org/wp-content/uploads/2012/11/Actuel CullmannJerusalem2012English.pdf>.
BRUNNER, Emil. Eternal Theology. Westport: Greenwood press, 1972. 232 s. ISBN: 0-8371-6508-3.
BRUNNER, Emil. Christianity and Civilisation. New York: Charles Scribner's Sons, 1948. 172 s.
BULTMANN, Rudolf. Dějiny a eschatologie. 1. vyd. Praha: ISE, 1994. 129 s. ISBN 80-85241-66-8.
BULTMANN, Rudolf. K problému demythologisace. Reflexe, 1994, č. 11. Praha: ISE, edice OIKÚMENÉ. s. 1 - 8.
CULLMANN, Oscar. Salvation in history. 1. English ed. London: SCM, 1967. 352 s.
CULLMANN, Oskar. Christ and Time. The Primitive Christian Conception of Time and History. London: SCM press, 1962. 253 s.
FOLLPRECHTOVÁ, Jana. Rudolf Bultmann – některé problémy existenciální interpretace. Praha. 2005. 145 s. Dizertační práce na HTF UK. Vedoucí dizertační práce prof. Zdeněk Kučera.
GIBELLINI, Rosino. Teológia XX. storočia. Prešov: Vašek, 1999. 450 s. ISBN 978-80-7165-699-9.
GRENZ, J. Stanley – OLSON, E. Roger. 20th-Century Theology: God and the World in a Transitional Age. Carlisle: Paternoster press, 393 s. ISBN: 0-85364-590-6.
HALAMA, Jindřich. 75 let Evangelické bohoslovecké fakulty v Praze. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1994. 126 s. ISBN 80-7066-967-5.
HAWKING, S. Stručná historie času: od velkého třesku k černým dírám. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 1991. 186 s. ISBN 80-204-0169-5.
JACKELEN, Antje. Time and Time & Eternity: The Question of Time in Church, Science and Theology. Philadelphia and London: Templeton Foundation Press, 2005. 345 s. ISBN 1-59947-076-4-1.
KUČERA, Zdeněk. Trojiční teologie. Základ teologie ve zjevení. Brno: L. Marek, 2001. 303 s. ISBN 80-86263-21-5.
KUSCHEL, Karl-Josef. Teologie 20. století: antologie. 2. vyd. Praha: Vyšehrad, 2007. 461 s. ISBN 978-80-7021-887-7.
MÁNEK, Jindřich. Albert Schweitzer, teolog a svědek Kristův: K jeho pětaosmdesátinám - 14. 1. 1960. Náboženská revue. 1959, roč. 30.
MOLTMANN, Jürgen. The coming of God: Christian eschatology. 2nd publ. London: SCM press, 2005. 390 s. ISBN: 0-334-02635-0.
POKORNÝ, Petr – FUNDA, Otakar. Albert Schweitzer: zastánce kritického myšlení a úcty k životu. 1. vyd. Praha: Vyšehrad, 1989. 312 s. ISBN 80-7021-010-9.
POKORNÝ, Petr. Od Ježíše k teologii: soubor studií. Jihlava: Mlýn, 2008. 124 s. ISBN 978-80-86498-24-9.
POSPÍŠIL, Ctirad Václav. Ježíš Kristus – Pravda dějin: trojiční a christocentrická teologii dějin. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 134 s. ISBN 978-80-7195-369-2.
SÁZAVA, Zdeněk a TONZAR, David. Bylo jednou pět českých novozákoníků ...: kapitola z dějin naší novozákonní vědy. Praha: Husův institut teologických studií, 2009, 125 s.
SCHWEITZER, Albert. Z mého života a díla. 1. vyd. Praha: Vyšehrad, 1974. 230 s.
SOKOL, Jan. Čas a rytmus. 2. vyd. Praha: OIKOYMENH, 2004. 332 s. ISBN 80-7298- 123-4.
SOUČEK, Josef Bohumil a Petr POKORNÝ. Teologie apoštola Pavla. Praha: Kalich, 1982. 252 s.
SOUČEK, Josef Bohumil. Bláznovství kříže. 2. vyd. Heršpice: Eman, 1996. 135 s. ISBN 80-901854-0-1.
STÖRIG, Hans Joachim. Malé dějiny filosofie. 7. vyd. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2000. 630 s. ISBN 80-7192-500-2.
ŠTEFAN, J. Karl Barth a ti druzí. Pět evangelických theologů 20. století Barth-Brunner-Tillich-Althaus-Iwand. 1 vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2005. 507 s. ISBN 80-7325-080-2.
TRTÍK, Zdeněk. K. Barth o R. Bultmannovi. Náboženská revue, 1959, roč. 30.
TRTÍK, Zdeněk. Theologický problém Rudolfa Bultmanna. Náboženská revue, 1959, roč. 30.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html