Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 278)
Assignment details
   Login via CAS
Kritické zhodnocení psychoanalytických přístupů k řeckému náboženství
Thesis title in Czech: Kritické zhodnocení psychoanalytických přístupů k řeckému náboženství
Thesis title in English: A critical rewiew of psychoanalytic approaches to Greek religion
Key words: psychoanalýza, řecká mytologie, řečtí bohové, řecké náboženství, psychoanalytické interpretace
English key words: psychoanalysis, Greek mythology, Greek gods, Greek religion, psychoanalytic interpretations
Academic year of topic announcement: 2009/2010
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Institute of Philosophy and Religious Studies (21-UFAR)
Supervisor: doc. Mgr. Radek Chlup, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 25.01.2010
Date of assignment: 28.11.2010
Date and time of defence: 08.02.2011 10:00
Date of electronic submission:08.01.2011
Date of submission of printed version:08.01.2011
Date of proceeded defence: 08.02.2011
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Reviewers: prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D.
 
 
 
Guidelines
Tato práce pojednává o dvou psychoanalytických výkladech řeckých mýtů. Autorem prvního výkladu je Richard Caldwell, který ve své knize The Origin of the Gods předkládá psychoanalytickou interpretaci řeckých teogonických mýtů. Autorem druhého výkladu je Philip E. Slater, který se ve své knize The Glory of Hera zabývá řeckou rodinou a jejím vlivem na řecké mýty. Caldwellův výklad se více drží klasické psychoanalýzy, zatímco Slater se spíše zabývá konkrétním schématem řecké rodiny, na které ovšem nahlíží psychoanalyticky.
References
Burkert, Walter, Greek Religion, tr. by John Raffan, Cambridge: Harvard University Press, 1985, 443 p. (něm. orig. 1977)
Caldwell, Richard, The Origin of the Gods: A Psychoanalytic Study of Greek Theogonic Myth, New York: Oxford University Press, 1993, 206 p.
Freud, Sigmund, Vybrané spisy I, přel. Jiří Pechar a Eugen Wiškovský, Praha: Avicenum, 1991
Freud, Sigmund, Vybrané spisy II-III, přel. B. Dosužkov, Otakar Kučera a Karel Kopřiva, Praha: AVICENUM, zdravotnické nakladatelství a UNIVERSE, nakladatelství a vydavatelství, 1969, 479 s.
Fulka, Josef, Psychoanalýza a francouzské myšlení, Praha: Hermann a synové, 2008, 286 s.
Slater, Philip E., The Glory of Hera: Greek Mythology and the Greek Family, Boston: Beacon Press, 1971, 513 p.
Preliminary scope of work
Tato práce pojednává o dvou psychoanalytických výkladech řeckých mýtů. Autorem prvního výkladu je Richard Caldwell, který ve své knize The Origin of the Gods předkládá psychoanalytickou interpretaci řeckých teogonických mýtů. Autorem druhého výkladu je Philip E. Slater, který se ve své knize The Glory of Hera zabývá řeckou rodinou a jejím vlivem na řecké mýty. Caldwellův výklad se více drží klasické psychoanalýzy, zatímco Slater se spíše zabývá konkrétním schématem řecké rodiny, na které ovšem nahlíží psychoanalyticky.
Preliminary scope of work in English
Two psychoanalytic interpretations are subjected to scrutiny in this thesis. Richard Caldwell, the author of the first interpretation, presents psychoanalytic interpretation of Greek theogonic myths in his book The Origin of the Gods. The Greek family and its influence on Greek myths is subject of the second interpretation presented in the work The Glory of Hera by Philip E. Slater. While Caldwell prefers classical psychoanalysis Slater is interested in specific schema of the Greek family which he of course interprets psychoanalytically.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html