Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 336)
Assignment details
   Login via CAS
Bioenergetická analýza a možnosti využití ve fyzioterapii
Thesis title in Czech: Bioenergetická analýza a možnosti využití ve fyzioterapii
Thesis title in English: Bioenergetic Analysis and its Application in Physiotherapy
Key words: bioenergetická analýza, obranné mechanismy, charakterová struktura, postura, posturální a gestické chování
English key words: Bioenergetic Analysis, Defense Mechanisms, Character Structure, Posture, Postural and Gestural Expression
Academic year of topic announcement: 2009/2010
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Fyzioterapie (51-500400)
Supervisor: doc. PhDr. Daniela Stackeová, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 15.12.2009
Date of assignment: 05.04.2011
Date and time of defence: 11.05.2011 00:00
Venue of defence: Katedra fyzioterapie UK FTVS
Date of electronic submission:12.04.2011
Date of submission of printed version:14.04.2011
Date of proceeded defence: 11.05.2011
Reviewers: doc. MUDr. František Véle, CSc.
 
 
 
References
1. ACAB, F. Report of the First Efba-P Theoretical workshop on Bioenergetic Issues, In Associació Catalana en l ’Anàlisi Bioenergetica. 2009, Num. 18, P. 22.
2. Answers To Eap`S 15 Questions About The Scientific Validation Of Bioenergetic Analysis, In European Federation For Bioenergetic Analysis – Psychotherapy, 2004, [online], [cit. 2010-11-17], Dostupné z http://www.bioenergeticanalysis.net/
3. BAŠTECKÁ, B., GOLDMANN, P. Základy klinické psychologie. Praha: Portál, 2001.
4. BENSON, N., LOON, B. Psychoterapie. Praha: Portál, 2005. ISBN 80-7367-005-4
5. BERG, A., SANDELL, R., SANDAHL, CH. Affect-Focused Body Psychotherapy in Patients With Generalized Anxiety Disorder: Evaluation of an Integrative Method. In Journal of Psychotherapy Integration, 2009, Vol. 19, No. 1, 67–85. [online], [cit. 2011-01-15]. Dostupné z http://publications.ki.se/jspui/bitstream/10616/39390/1/thesis.pdf
6. BOADELLA, D. Biosyntéza – Výběr z textů. Praha: Triton, 2009. ISBN 978-80-7387-297-9
7. BOUČEK, J. Psychoterapie. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2006. ISBN 80-244-1517-8
8. BRICKLIN, M. Interview with Robert Glazer, Ph.D., Director of the Florida Society for Bioenergetic, In Positive Living And Health: The Complete Guide To Brain / Body Healing And Mental Empowerment, 1990, Rodale Press, [online], [cit. 2010-11-17], Dostupné z
http://www.bioenergetics-society.com/bobinterview.htm
9. BROWN, M. New Body Psychotherapies. In Psychotherapy: Theory, Research and Practice, 1973, Vol. 10, No. 2, 98-116.
10. CRAWFORD, A. If The Body Keeps the Score: Mapping the Dissociated Body in Trauma Narrative, Intervention, and Theory. In University of Toronto Quarterly, 2010, No. 2, 703-711.
11. COCKBURN, G. Standing On Both Legs: A Bioenergetic Perspective On The Family, Gender Roles And The Development Of The Self In The 21st Century. In The clinical Journal of the International Institute of Bioenergetic Analysis, 2008, Vol. 18, P. 11-26.
12. DAVIS, D. Energetics And Therapeutic Touch [online]. 2007, [cit. 2011-01-17]. Dostupné z http://www.functionalanalysis.de/e107_files/downloads/Energetic%20and%20Therapeutic%20Touch.pdf
13. ČERMÁK, J., STRNAD, P. Tělesná výchova při vadném držení těla. Praha: Avicenum, 1976.
14. EIDEN, B. The History of Body Psychotherapy - An Overview, [online], [cit.2010-08-13]. Dostupné z http://www.chironcentre.freeserve.co.uk/articles/historybp.html
15. FARKOVÁ, M. Vybrané kapitoly z psychologie. Praha: Vysoká škola Jana Amose Komenského s.r.o., 2006.
16. FINLAY, D. Energetic Dimensions Of Trauma Treatment. In The clinical Journal of the International Institute of Bioenergetic Analysis [online]. 2007, Vol. 17 [cit. 2011-02-12]. Dostupné z http://www.cfab.info/attachments/117_Finlay_Energetic_Dimension_of_Trauma_Treatment_2007_EN.pdf
17. FRIEDMAN, H., GLAZER, R. Bioenergetic Therapy. In The Corsini Encyclopedia of Psychology, 2010, 234-235, [online], [cit. 2010-12-12]. Dostupné z http://www.bioenergetics-society.com/articles.htm
18. FRIEDMAN, H., GLAZER, R. The Body Never Lies: In Memory of Alexander Lowen, In Journal of Humanistic Psychology, 2009, 49, 376. [online], [cit. 2010-11-17], Dostupné z http://jhp.sagepub.com
19. FRIEDMAN, H., GLAZER, R. The Construct Validity of the Bioenergetic–Analytic Character Typology: A Multi-Method Investigation of a Humanistic Approach to Personality. In The Humanistic Psychologist, 2009, Vol. 37, P. 24–48.
20. GABBARD, G. Major modalities: psychoanalytica/psychodynamic. In Oxford Textbook of Psychotherapy, New York: Oxford University Press, 2005, p. 3-15.
21. GOOD, G., RABINOWITZ, E. Alexander Lowen – An Energetic Man, In Journal of Counseling & Development, 1992, Vol.71, P. 3-6.
22. HÁJEK, K. Práce s emocemi pro pomáhající profese: tělesně zakotvené prožívání. Praha: Portál, 2006. ISBN 80-7367-107-7.
23. HALADOVÁ, E. Léčebná tělesná výchova. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2004. ISBN 80-703-384-8
24. HARTL, P., HARTLOVÁ, H. Psychologický slovník. Praha: Portál, 2000.
25. HAŠKOVCOVÁ, H. Lékařská etika. Praha: Galén, 2002. ISBN 80-7262-132-7
26. HAYES, N. Aplikovaná psychologie. Portál: Praha 2003. ISBN 80-7178-807-4
27. HAVLÍČKOVÁ, L. a kol. Fyziologie tělesné zátěže I. Praha: Karolinum, 2003. ISBN 80-7184-875-1
28. HENDL, J. Úvod do kvalitativního výzkumu. Praha: Karolinum, 1999. ISBN 80-246-0030-7
29. HENDL, J. Přehled statistických metod. Praha: Portál, 2009.
30. HENDL, J., BLAHUŠ, P. Závěrečná práce. [online]. 2005, [cit. 2011-01-013]. Dostupné z http://www.ftvs.cuni.cz/hendl/metodologie/index1.htm
31. HOFFMANN, R., GUDAT, U. Bioenergetická cvičení. Praha: Portál, 2003.
32. HOLUBÁŘOVÁ, J., PAVLŮ, D. Proprioceptivní neuromuskulární facilitace. Praha: Karolinum, 2007. ISBN 978-80-246-1294-2
33. HONZÁK, R. Sigmund Freud (sigismund schlomo freud); Živý odkaz nebo padlá modla? [online], [cit. 2010-06-26]. Dostupné z http://www.lirtaps.cz/psychosomatika/psomweb2006_2/editoral_206.htm
34. CHOWN, M. Kvantová teorie nikoho nezabije. Zlín: Kniha Zlín, 2009. ISBN 978-80-87162-59-0
35. CHVÁLA V. Wilhelm Reich (1897-1956) a dnešní medicína. [online], [cit. 2010-12-06]. Dostupné z http://www.lirtaps.cz/psychosomatika/psomweb2004_2/historie_oboru2.htm
36. CHVÁLA V., TRAPKOVÁ L. Nemocné společenství- nemocná duše a pak i tělo. [online], [cit. 2010-06-03]. Dostupné z http://www.lirtaps.cz/psychosomatika/psomweb2006_3/koncepce_306.htm
37. JANKOVSKÝ, J. Etika pro pomáhající profese. Praha: Triton, 2003. ISBN 80-7254-329-6.
38. JOHANSON, G. Non-linear Science, Mindfulness and the Body in Humanistic Psychotherapy. In The Humanistic Psychologist [online], 2009, No. 37 [cit. 2010-06-03]. Dostupné z http://www.hakomiinstitute.com/Resources/JohansonNonLinear.pdf
39. JOHNSON, S. Charakterová proměna člověka. Brno: Computer Press, a.s., 2006. ISBN 80-251-0923-2
40. KELEMAN, S. Emotional Anatomy: The Structure of Experience. Berkeley: Center Press, 1985.
41. KELEMAN, S. Your Body speaks its Mind. California: Berkeley Center Press, 1981. ISBN 0-934320-01-2
42. KOEMEDA-LUTZ, M., KASCHKE, M., REVENSTORF, D., SCHERRMANN, T., WEISS, H., SOEDER, U. Evaluation of the Effectiveness of Body Psychotherapy in Outpatient Settings. [online]. 2006, [cit. 2011-01-07]. Dostupné z http://www.eabp.org/backup/research/Koemeda.htm
43. KOLÁŘ, P. Vadné držení těla z pohledu posturální ontogeneze. In Pediatrie pro praxi [online]. 2002, č. 3 [cit. 2011-01-12]. Dostupné z http://www.solen.cz/pdfs/ped/2002/03/05.pdf
44. Koncepce oboru fyzioterapie. [online], [cit. 2011-03-05]. Dostupné z http://www.unify-cr.cz/koncepce/koncepce-oboru-fyzioterapie.html
45. KOUKOLÍK, F., MOTLOVÁ, L. Citový mozek - Neurobiologie, klinický obraz, terapie. Praha: Galén, 2006. ISBN 80-7262-408-3.
46. KRATOCHVÍL, S. Základy psychoterapie. Praha: Portál, 1997.
47. KULKA, J. Práce s obrannými mechanismy v pozitivni psychodynamické terapii. In Psychiatria, 2005, roč. 12, č. 2, s. 85-86.
48. KULKA, J. Ego I Self a jejich protekce, defenze či kompenzace. In Psychiatria, 2005, roč. 12, č. 4, s. 179-183.
49. KUTNOHORSKÁ, J. Etika v ošetřovatelství. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-2096-2
50. LANGMEIER, J. KREJČÍŘOVÁ, D. Vývojová psychologie. Praha: Grada, 2006, ISBN 80-247-1248-9
51. LANGMEIER, J. KREJČÍŘOVÁ, D. Vývojová psychologie s úvodem do vývojové neurofyziologie. Praha: Nakladatelství H&H, 1998. ISBN 80-86022-37-4
52. LEWIS, R. Bioenergetics in Search of a Secure Self. [online]. 2008, [cit. 2010-07-09]. Dostupné z http://www.bodymindcentral.com/pdf/pubs/LewisPub_InSearchOfTrueSelf.pdf
53. LEWIS, R. The Clinical Theory of Lowen, His Mentor Reich and Possibly All of Us in the Field, As Seen from a Personal Perspective, 2010, [online], [cit. 2010-12-21]. Dostupné z http://www.bodymindcentral.com/pdf/pubs/LewisPub_TheClinicalTheoryofLowen.pdf
54. LEWIS, R. A Developmental View of Bioenergetic Therapy, [online], c.2004, [cit. 2010-06-07]. Dostupné z http://www.bodymindcentral.com/pdf/pubs/LewisPub_DevelopmentalView.pdf
55. LEWIS, R. The Psychosomatic Basis of Premature Ego Development, [online], c.2004, [cit. 2010-06-07]. Dostupné z http://www.bodymindcentral.com/pdf/pubs/LewisPub_PrematureEgoDevelopment.pdf
56. LEWIS, D. Tajná řeč těla. Praha: Victoria Publishing, 1998. ISBN 80-85605-49-X
57. LEWIT, K. Manipulační léčba. Praha: Sdělovací technika, spol. s. r. o., 2003. ISBN 80-86645-04-5
58. LOWEN, A. Bioenergetika. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-189-1
59. LOWEN, A. The language of the body. New York: Collier Books, 1971.
60. LOWEN, A. Love and Orgasm. New York: Collier Books, 1965.
61. MÁČEK, M., MÁČKOVÁ, J. Fyziologie tělesných cvičení. Brno: Vydavatelství MU Brno, 2002. ISBN 80-210-1604-3.
62. MANNONI, O. Freud. Olomouc: Votobia, 1997. ISBN 80-7198-036-6
63. MICHALČÁKOVÁ, R., LACINOVÁ, L., BOUŠA, O., KOTKOVÁ, M. Strachy a citová vazba k rodičům v období rané adolescence. In Psychologie, 2010, roč. 4, č. 1, s. 16-21.
64. MILLER, J. The Fear Of The Body In Psychotherapy, In Psychodynamic Counselling, 2000, P. 437-450. [online], [cit. 2010-11-17]. Dostupné z http://www.tandf.co.uk/journals
65. MIOVSKÝ, M. Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-7367-485-4
66. MOODLEY, R., SUTHERLAND, P., OULANOVA, O. Traditional healing, the body and mind in psychotherapy. In Counselling Psychology Quarterly, 2008, Vol. 21, No. 2, P. 153-165.
67. NAKONEČNÝ, M. Psychologie osobnosti. Praha: Academia, 1995.
68. NAKONEČNÝ, M. Základy psychologie. Praha: Academia, 1998. ISBN 80-200-0689-3
69. PETTINATI, P. The Relative Efficacy of Various Complementary Modalities in the Lives of Patients With Chronic Pain: A Pilot Study. [online]. 2008, [cit. 2010-09-26]. Dostupné z http://www.eabp.org/backup/research/journalresearch.html#9
70. PONĚŠICKÝ, J. Psychosomatika, psychoterapie a neuropsychologie. [online], [cit. 2010-12-06]. Dostupné z http://www.lirtaps.cz/psychosomatika/psomweb2006_2/TEORIE_1_206.htm
71. POTOTSCHING, B., PESENDORFER, D. Posture in Life and Work. In Bioenergetic Analysis European Societies Information, 2007, No 14, P. 11. [online], [cit. 2010-06-07]. Dostupné z http://www.bioenergeticanalysis.net/Basic14W3v.pdf
72. REICH, W. Funkce orgasmu. Praha: Concordia, 1993. ISBN 80-901389-1-8
73. REICH, A. Character Analysis. New York: Farrar, Straus and Giroux, 1972. ISBN 0-374-50980-8
74. RÖHRICHT, F. Body oriented psychotherapy. The state of the art in empirici research and evidence-based practice: A clinical perspective. In Body, Movement and Dance in Psychotherapy, 2009, Vol. 4, No. 2, 135–156. [online], [cit. 2010-12-12]. Dostupné z http://webspace.qmul.ac.uk/spriebe/publications/pub%20by%20year/2009/2009%20-%20Body%20oriented%20psychotherapy-state%20of%20the%20art-Body%20Movement%20and%20Dance%20in%20Psychotherapy-2009%5B1%5D.pdf
75. RUBIN, L. Wilhelm Reich and Anna Freud: His Expulsion from Psychoanalysis. In Int Forum Psychoanal, 2003, Vol. 12, P. 109-112.
76. RŮŽIČKA, J. Péče o duši v perspektivách psychoterapie. Praha: Triton, 2003. ISBN 80-7254-312-1
77. RŮŽIČKA, J., SKÁLA, J. Psychoterapie II. Sborník přednášek. Praha: Triton, 1997. ISBN 80-85875-40-3
78. SHANON, B. Mind-Body, Body-Mind: Two Distinct Problems. In Philosophical Psychology, 2008, Vol. 21, No. 5, P. 697-701.
79. SCHWARZ, A., SCHWEPPE, R. Bioenergetika - cvičení proti stresu. Praha: Alternativa, 2004. ISBN 80-85993-88-0.
80. SMITH, E. Tělo v psychoterapii. Praha: Portál, 2007. ISBN 978-80-767-144-0
81. SOUDKOVÁ, M. Významné postavy americké psychologie. Brno: Nakladatelství Doplněk, 2009. ISBN 978-80-7239-241-4
82. STACKEOVÁ, D. Alexandrova technika: Možnosti jejího využití v terapii psychosomatických pacientů. In Psychosom [online]. 2009, č. 3 [cit. 2011-07-04]. Dostupné z http://www.psychosom.cz/?page_id=318
83. STACKEOVÁ, D. Tělesné sebepojetí v kontextu psychosomatiky a možnosti jeho ovlivnění. [online]. [cit. 2011-04-06]. Dostupné z http://www.lirtaps.cz/psychosomatika/psomweb2007_2/konference_stackeova_207.htm
84. STACKEOVÁ, D., EIDE, P. Využití fyzioterapie v léčbě úzkostných poruch. In Psychosom[online]. 2010, č. 3 [cit. 2011-07-04]. Dostupné z http://www.psychosom.cz/?page_id=1141
85. STRNAD, P. Vybrané kapitoly z tělesné výchovy zdravotně oslabených. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 1987.
86. TONELLA, G. The interactive self – Le self interactif. In The Clinical Journal for Bioenergetic Analysis, 2000, Vol.11, No. 2, P. 25-59.
87. TONELLA, G. Paradigms for Bioenergetic Analysis, 2007, [online], [cit.2010-08-13], Dostupné z http://www.cfab.info/attachments/079_Tonella_BA_Paradigms_2008__EN.pdf
88. TORRE, M. The Role of Body Movement in Psychotherapy. In Perspectives in Psychiatric Care, 2008, Vol. 44, No. 2, P. 127-129.
89. TROJAN, S. Lékařská fyziologie. Praha: Grada, 2003. ISBN 80-247-0512-5
90. TUCCILLO, E. A Somatopsychic-Relational Model for Growing an Emotionally Healthy, Sexually. Open Body from the Ground Up. In Clinical Journal of the International Institute for Bioenergetic Analysis [online]. 2006, No. 3 [cit.2010-10-15]. Dostupné z http://www.cfab.info/attachments/114_Tucillo_Somatopsychic-relational_model_2006_EN.pdf
91. VÁGNEROVÁ, M. Vývojová psychologie I. Praha: Karolinum, 2008. ISBN 978-80-246-1318-5.
92. VAŠINA, L. Sanoterapie. Brno: Vydavatelství MU, 1999. ISBN 80-210-217-2
93. VÉLE, F. Kineziologie. Praha: Triton, 2006. ISBN 80-7254-837-9
94. VENTLING, CH. Efficacy of Bioenergetic Therapies and Stability of the Therapeutic Result: A Retrospective Investigation. In USABP Journal. [online]. 2002, No. 2 [cit. 2011-09-01]. Dostupné z http://www.eabp.org/backup/research/journalresearch.html#9
95. VENTLING, CH., PHIL, D., BERTSCHI, H., GERHARD, U. Efficacy of Bioenergetic Psychotherapy with Patients of known ICD-10 Diagnosis: A Retrospective Evaluation. In USABP Journal [online]. 2007, No. 2 [cit. 2010-11-05]. Dostupné z http://www.eabp.org/backup/research/journalresearch.html#9
96. WÖGERBAUER, G. Between heaven and earth Homo erectus. In Bioenergetic Analysis European Societies Information, 2007, No 14, P. 10. [online], [cit. 2010-06-07]. Dostupné z http://www.bioenergeticanalysis.net/Basic14W3v.pdf
97. YAMAMOTOVÁ, A., PAPEŽOVÁ, H. Neurobiologické mechanizmy disociace, bolesti a vnímání vlastního těla. In Psychiatrie pro praxi [online]. 2002, č. 5 [cit. 2010-09-10]. Dostupné z http://www.solen.sk/index.php?page=pdf_view&pdf_id=1183&magazine_id=2
98. YOUNG, C. Doing Effective Body Psychotherapy without Touch. [online], [cit. 2010-11-17], Dostupné z
http://www.courtenay-young.co.uk/courtenay/articles/B-P_without_Touch.pdf
99. Young, C. The Felt Sense Of Self. [online], [cit. 2010-11-17], Dostupné z http://www.courtenay-young.co.uk/courtenay/articles/THE_FELT_SENSE_OF_SELF.pdf
100. YOUNG, C. Re-Balancing the Autonomic Nervous System: A Necessary Pre-requisite To Effective Counselling & Psychotherapy. [online], [cit. 2010-11-17], Dostupné z http://www.courtenay-young.co.uk/courtenay/articles/Article_Rebalancing_ANS.pdf
101. YOUNG, C. The Power of Touch in Psychotherapy. [online], [cit. 2010-11-17], Dostupné z
http://www.courtenay-young.co.uk/courtenay/articles/The_Power_of_Touch.pdf
102. YOUNG, C. One hundred and fifty years on: The history, significance and scope of body psychotherapy today, In Body, Movement and Dance in Psychotherapy, 2006; No 1, 17–28.
103. YOUNG, C. The History and Development of Body-Psychotherapy, [online], [cit. 2010-09-10]. Dostupné z
http://www.courtenay-young.co.uk/courtenay/articles/History_of_B-P_4a.pdf
104. YOUNG, C. The Science of Body Psychotherapy Today. [online], [cit. 2010-09-10]. Dostupné z http://www.courtenay-young.co.uk/courtenay/articles/The_Science_of_Body_Psychotherapy_4.pdf
105. ZÁŠKODNÁ, H., MLČÁK, Z. Osobnostní aspekty prosociálního chování a empatie. Praha: Triton, 2009. ISBN 978-80-7387-306-6.
Preliminary scope of work
Abstrakt

Název práce: Bioenergetická analýza a možnosti využití ve fyzioterapii.


Cíle práce: Zhodnotit bioenergetickou analýzu z pohledu fyzioterapeuta a navrhnout možné využití celé metody nebo jejích prvků ve fyzioterapii.


Metody: Diplomová práce je koncipována formou teoretické práce, která vznikla na základě literární rešerše dostupných relevantních literárních zdrojů. Literatura, tištěné i elektronické monografie, učebnice, odborná periodika, byla získávána z odborných medicínských databází, bibliografických databází, katalogů knihoven, bylo využito také zdrojů z oborů psychosomatické medicíny, psychologie, kineziologie. Získané poznatky byly analyzovány z pohledu fyzioterapeuta s cílem navrhnout možné využití dané metody nebo jejích prvků ve fyzioterapii.

Výsledky: Možnost využití bioenergetické analýzy a terapie jako celku ve fyzioterapii se ukázalo jako nevhodné. Možnost využití prvků bioenergetické analýzy a terapie se jeví jako vhodné.

Klíčová slova: bioenergetická analýza, obranné mechanismy, charakterová struktura, postura, posturální a gestické chování
Preliminary scope of work in English
Abstract

Title of Diploma Thesis: Bioenergetic Analysis and its Application in Physiotherapy.

Purpose: To evaluate bioenergetic analysis from the point of view of the physiotherapist and suggest the application of the whole method or some of its components in physiotherapy.

Methods: Thesis is conceived as a theoretical work, was based on the literature retrieval of the accessible relevant literary sources. Literature, pressed and electronic monographs, textbooks, professional journals was derived from the professional medical databases, bibliographical databases, library catalogues, were used also sources from the specialization of psychosomatic medicine, psychology, kinesiology. The obtained knowledge was analyzed from the point of wiev of the physiotherapist with the goal to suggest the application of the method or some of its components in physiotherapy.

Results: The possibility of the application of the bioenergetic analysis and the therapy as a complex in physiotherapy turn out to be inconvenient. The possibility of the application of the components of the bioenergetic analysis and the therapy seems to be suitable.


Key Words: Bioenergetic Analysis, Defense Mechanisms, Character Structure, Posture, Postural and Gestural Expression
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html