Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Abstraktní úlohy u ptáků - prostorový vs neprostorový typ úlohy
Thesis title in Czech: Abstraktní úlohy u ptáků - prostorový vs neprostorový typ úlohy
Thesis title in English: Abstract tasks in birds - spatial vs non-spatial tasks
Key words: ptáci, abstrakce, prostorová kognice, kategorizace, transitivní inference, seberozpoznávání, epizodická paměť, „theory of mind“.
English key words: birds, abstraction, spatial cognition, categorization, transitive inference, self-recognition, episodic-like memory, theory of mind
Academic year of topic announcement: 2010/2011
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Zoology (31-170)
Supervisor: RNDr. Eva Landová, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 09.12.2009
Date of assignment: 26.01.2011
Date of electronic submission:27.08.2012
Date of proceeded defence: 14.09.2012
Opponents: Mgr. Kamil Vlček, Ph.D.
 
 
 
Advisors: PhDr. RNDr. Tereza Nekovářová, Ph.D.
Preliminary scope of work
Práce by měla porovnat abstraktní úlohy prostorového typu (použití globálních a lokálních značek, vnímání vertikálního, diagonálního nebo horizontálního typu značek, preferenční použití prostorových značek proti neprostorovým ap.) s abstraktními úlohami neprostorového typu (MTS, tvorba konceptu, kategorizace, transitive inference). Práce by měla být doplněna i o teorie srovnávající kognitivní schopnosti ptáků se schopnostmi člověka jako je koncept seberozpoznávání (selfrecognition), epizodická paměť (episodic-like memory) a koncept "theory of mind". Výsledkem by mělo být zejména porovnání testovacích metod v jednotlivých typech úloh a porovnání? kapacity pro abstraktní uvažování u jednotlivých druhů ptáků.
Preliminary scope of work in English
The aim of this thesis is to compare spatial cognitive tasks (using landmarks for large and small scale navigation, perception of vertical, horizontal or diagonal landmarks, and preference for spatial cues over non-spatial cues) and non-spatial abstract cognitive task (MTS, concept formation, categorization, transitive inference) in birds. The extension of this thesis on theories derived from human psychology such as self recognition, ??episodic memory, and theory of mind. Comparing different testing methods and success of birds in particular task reflects different capacity for abstract thinking in particular species of birds.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html