Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Vybrané nekalosoutěžní jednání a právní ochrana proti takovému jednání
Thesis title in Czech: Vybrané nekalosoutěžní jednání a právní ochrana proti takovému jednání
Thesis title in English: Selected issues of unfair competition and legal protection against such conduct
Key words: hospodářská soutěž, nekalá soutěž, klamavá reklama
English key words: economic competition, unfair competition, misleading advertising
Academic year of topic announcement: 2009/2010
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Business Law (22-KOBCHP)
Supervisor: doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 04.11.2009
Date of assignment: 06.12.2010
Confirmed by Study dept. on: 18.09.2012
Date and time of defence: 18.09.2012 11:45
Venue of defence: 212
Date of electronic submission:28.06.2012
Date of proceeded defence: 18.09.2012
Opponents: JUDr. Vít Horáček, Ph.D.
 
 
 
Preliminary scope of work
Cílem mé diplomové práce je analyzovat jedno z nejčastějších nekalosoutěžních
jednání, klamavou reklamu a možnosti právní obrany proti tomuto jednání. Tato práce se
skládá ze šesti kapitol, přičemž každá z kapitol se zabývá různými aspekty nekalé
soutěže.
V první kapitole jsou popsány různé pokusy o definici hospodářské soutěže
a objasněny pojmy jako hospodářský aspekt a hospodářský prospěch. Právní úprava
hospodářské soutěže obsahuje přímou a nepřímou regulaci. Nepřímá regulace spočívá ve
vyloučení určitého zboží z obchodování a v dohledu nad jinými druhy zboží. Přímá
regulace se dělí na antimonopolní právo, které brání vyloučení, omezení nebo jinému
porušení hospodářské soutěže, a na soutěžní právo, které zakazuje soutěžitelům užívat
nekalé praktiky v boji o zákazníka.
Druhá kapitola pojednává o nekalé soutěži, jejím vývoji a jejích subjektech. Jeden
z nejzákladnějších prvků nekalé soutěže, koncept „generální klauzule“, je objasněn v této
kapitole pomocí popisu jejích znaků a jejího vztahu ke zvláštním skutkovým podstatám
nekalé soutěže. Určité jednání musí obsahovat všechny znaky „generální klauzule“
kumulativně, aby mohlo být označeno za nekalosoutěžní.
Třetí kapitola, jež je jádrem celé práce, analyzuje právní úpravu reklamy, zejména
reklamy klamavé, v české a evropské legislativě. Česká legislativa je prozkoumána
detailně. Právní úprava klamavé reklamy je obsažena zejména v zákoně č. 513/1991 Sb.,
obchodním zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Jsou zde zmíněna také podstatná
soudní rozhodnutí, která mohou být užitečná pro porozumění institutu klamavé reklamy.
Čtvrtá kapitola pojednává o právních způsobech obrany před nekalou soutěží,
jako je žaloba na zdržení se jednání, odstranění závadného stavu, přiznání přiměřeného
zadostiučinění, na náhradu škody či vydání bezdůvodného obohacení. Kromě těchto
speciálních ustanovení obsažených v obchodním zákoníku, mohou být použita ustanovení
obecná, obsažená v občanském zákoníku či ustanovení občanského soudního řádu.
Poslední kapitola obsahuje souhrn předchozích kapitol a návrhy na zlepšení
současné právní úpravy klamavé reklamy.
Preliminary scope of work in English
The purpose of my thesis is to analyse one of the most frequent unfair competition
practice, the misleading advertising and the possibilities of legal protection against this
practice. The thesis is composed of six chapters, each of them dealing with different
aspects of unfair competition.
The first chapter describes various attempts on the definition of the economic
competition and explains the terms as economic aspect and benefit. The legal regulation
of the economic competition includes direct and indirect regulation. Indirect regulation is
based on exclusion of certain items or goods from the trading and on supervision of
another category of items. Direct regulation is devided into antitrust law, that prevents
elimination, restriction or another violation of economic competition, and into
competition law, that prohibits the competitors from using unfair practices in the battle
for customer.
In the second chapter the unfair competition, its development and its subjects are
covered. One of the most essential elements of an unfair competition, the „general
clause“ concept, is outlined in this chapter by characterization of its attributes and its
relationship to special states of facts of an unfair competition. Certain bahaviour must
contain all attributes specified in the „general clause“ accumulatively in order to be able
to term this behaviour as unfair competition behaviour.
The trird chapter, as a core of this thesis, analyses a legal regulation of
advertising, in particular misleading advertising, in Czech and European legislations. The
Czech legislation is examined in detail. The legal regulation of misleading advertising is
contained primarily in Commercial Code, act No. 513/1991 Coll., as amended. The
relevant judicial decisions that could be useful for understanding of misleading
advertising institute are also attached.
The fourth chapter deals with legal means of protection against the unfair
competition, such as action for cessation, for restitution, for reasonable satisfaction, for
damages and for unfair enrichment. In addition to these special provisions incorporated in
Commercial Code, some universal provisions of Civil Code or some provisions of Civil
Procedure Code can be applied.
The last chapter consists of summary of foregoing chapters and of motions to
improvement in contemporary legal regulation of misleading advertising.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html