Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Křesťanské kořeny moderní pedagogiky
Thesis title in Czech: Křesťanské kořeny moderní pedagogiky
Thesis title in English: Christian roots of modern pedagogy
Key words: Pedagogika, víra, tělo, duše, Cyril, Metoděj, jezuité, piaristé, salesiáni, Komenský, RVP ZV
English key words: Pedagogy, faith, body, soul, Cyril, Metod, Jesuits, Piarists, Selesians, Komensky, RVP ZV
Academic year of topic announcement: 2009/2010
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Pastoral Theology and Law Sciences (26-KPAO)
Supervisor: doc. PhDr. ThDr. Noemi Bravená, Th.D., Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 05.09.2009
Date of assignment: 05.09.2009
Date and time of defence: 05.09.2013 09:00
Date of electronic submission:16.06.2013
Date of submission of printed version:18.06.2013
Date of proceeded defence: 05.09.2013
Opponents: doc. Dr. Ludvík Dřímal, Th.D.
 
 
 
Guidelines
1. Proveďte bibliografickou rešerši literatury vztahující se moderním pedagogickým směrům.
2. Na základě analýzy vydaných pramenů a literatury stanovte, které prvky moderní pedagogiky nacházíme u předchozích autorů.
3. Prověřte vliv křesťanství na součásný systém vzdělávání a výchovy.
4. Zaměřte se především na spisy J. A. Komenského a M. Montessori.
References
CACH, Josef a kol. Výchova a vzdělání v českých dějinách, díl I-III. Praha: SPN a UK 1988-1996
Jan Amos Komenský a jeho odkaz dnešku, úvodní studii napsali a výbor uspořádali Josef Polišenský a Vlastimil Pařízek, Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1987
KONGREGACE PRO KATOLICKOU VÝCHOVU: Náboženský rozměr výchovy v katolické škole, Praha: ČBK, 1994
PRŮCHA, Jan. Moderní pedagogika, Praha: Portál, 2005
RÝDL, Karel. Principy a pojmy pedagogiky M. Montessori, Praha: Public History, 1999
ŠTVERÁK, Vladimír. Dějiny pedagogiky. Praha: UK, 1991
VÁŇOVÁ, Růžena, NEJEDLÁ, Dana. Texty ke studiu reformní pedagogiky v ČSR. Praha: PedF UK, 1995
Preliminary scope of work
V této diplomové práci se zabývám problematikou prezentování křesťanských kořenů v primárním vzdělávání.
Dále upozorňuji na odklon pojetí člověka, jako bytost tělesně – duchovní. V současnosti je preferována spíše tělesná dimenze.
Poukazuji na pedagogický odkaz věrozvěstů, svatých Cyrila a Metoděje, který bývá opomíjen, také na jejich odvahu, spojenou s důvěrou v odkaz Ježíše Krista
Mnou uváděné tři církevní řády, nejsou kromě jezuitů, ve školství zmiňovány. Co se týká jezuitů, zcela chybí pozitivní pohled a informace o přínosu pro současný model výchovy a vzdělávání. Tento přínos popisuji také u zbývajících dvou řádů, tedy piaristů a salesiánů, které nejsou do kurikulárních dokumentů zařazeny.
Také pedagogický odkaz Jana Amose Komenského není podán jako dílo, které je zaměřeno na obě dimenze člověka a omezuje se pouze na praktickou část jeho pedagogického díla.
Proto poukazuji na tyto disproporce, popisuji přínos jednotlivých uváděných osobností a institucí (řádů), včetně jejich vnímání a zaměření na člověka a to nejen na jeho tělesnou stránku, ale také na tu duchovní.
V závěru práce navrhuji způsob prezentování těchto křesťanských kořenů v RVP ZV, uvádím didaktické pomůcky, použitelné pro jejich výuku u jednotlivých stupňů a období v primárním školství.
Preliminary scope of work in English
In this dissertation I analyze issues of Christian roots presentation in primary education. I also emphasis deviation from human being understanding - as being physical and spiritual. Actually physical dimension is preferred.
I point to often forgotten pedagogical legacy of apostles saint Cyril and Metod, also their bravery related to the confidence in Jesus Christ legacy.
Mentioned three church institutions are not mentioned in the education system, instead of Jesuits. In case of Jesuits, there is totally missing positive point of view and information about benefits for actual education model. This benefit I describe also for other two church institutions, piarists and salesians, whose are not implemented in to the logical documents.
Also pedagogic legacy of Jan Amos Komensky is not presented as a work focused on both human dimensions and is limited only on practical part of his pedagogical work.
That is why I emphasis those diversions and I described benefits of individual personalities and institutions, their sense and focus on human included, and not only his physical part, but also spiritual.
In the end of my dissertation I propose way of Christian roots presentation in RVP ZV, I mention didactic tools useful for their learning at all levels and periods in primary education system.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html