Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 290)
Assignment details
   Login via CAS
Studium elektromagnetických vln generovaných bleskovými výboji v širokém pásmu frekvencí
Thesis title in Czech: Studium elektromagnetických vln generovaných bleskovými výboji v širokém pásmu
frekvencí
Thesis title in English: Investigation of lightning-generated elecromagnetic waves in a broad frequency
range
Key words: ionosféra, vlny v plazmatu, blesky, hvizdový mód
English key words: ionosphere, waves in plasmas, lightning, whistler mode
Academic year of topic announcement: 2009/2010
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Surface and Plasma Science (32-KFPP)
Supervisor: prof. RNDr. Ondřej Santolík, Dr.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 26.10.2009
Date of assignment: 26.10.2009
Date and time of defence: 23.09.2011 00:00
Date of electronic submission:26.08.2011
Date of submission of printed version:10.08.2011
Date of proceeded defence: 23.09.2011
Reviewers: doc. RNDr. František Němec, Ph.D.
 
 
 
Advisors: RNDr. Jaroslav Chum, Ph.D.
Guidelines
1) Studium literatury, sepsání přehledu výzkumu vlnových jevů různých frekvencí generovaných bleskovými výboji
2) Studium přístrojového vybavení družic MAGION, DEMETER, CLUSTER a připravované družice TARANIS a sepsání jeho přehledu.
3) Analýza měření hvizdů a vln o frekvencích blízkých maximální ionosférické frekvenci plazmatu zaznamenaných umělými družicemi.
4) Analýza měření hvizdů, sferik a vln o frekvencích blízkých maximální ionosférické frekvenci plazmatu zaznamenaných detekční sítí EUCLID a pozemním detekčním zařízením v Panské Vsi.
References
T. H. Stix: Waves in plasmas, AIP New York,1992.
F.F. Chen: Introduction to plasma physics and controlled fusion, vol.1: Plasma physics, Plenum press, New York, 1984.
R. A. Helliwell, Whistlers and Related Ionospheric Phenomena, Stanford University Press, (1965).
Časopisecká literatura dle dohody s vedoucím práce
Preliminary scope of work
Bleskové výboje v atmosféře jsou zdrojem elektromagnetických vln které se šíří ve vlnovodu mezi Zemí a ionosférou. Část energie a frekvenčního spektra těchto vln proniká ionosférou a šíří se magnetosférou Země jako elektromagnetické vlny různých frekvencí. Příkladem jsou hvizdy, magnetosféricky odrážené hvizdy, nebo transionosférické párové pulzy.

Cílem doplomové práce je studium dat zaznamenaných družicemi MAGION, umělou družicí DEMETER a dalšími umělými družicemi Země a porovnání jejich měření s daty získanými z detekční sítě EUCLID a s výsledky získanými pozemním detekčním zařízením umístěném v přijímacím středisku Ústavu fyziky atmosféry AV ČR v Panské Vsi. Součástí práce je další vývoj software pro přesné určování časů hvizdů detekovaných na družicích a podíl na přípravě nového družicového projektu TARANIS. Výsledky práce budou použity k dalšímu upřesnění mechanizmů průniku energie vyzářené blesky do magnetosféry a její transformaci v elektromagnetické vlny hvizdového módu nebo volného prostoru také k určení efektivity tohoto přechodu. Na práci lze navázat v následném doktorském studiu.

http://physics.mff.cuni.cz/kfpp/php/dipl-abs.php?id=638
Preliminary scope of work in English
http://physics.mff.cuni.cz/kfpp/php/dipl-abs.php?id=638
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html