Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 285)
Assignment details
   Login via CAS
Výzkum vnímání grafů provedený pomocí oční kamery
Thesis title in Czech: Výzkum vnímání grafů provedený pomocí oční kamery
Thesis title in English: Eye tracking study concerning perception of graphs
Academic year of topic announcement: 2009/2010
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Physics Education (32-KDF)
Supervisor: RNDr. Martina Kekule, Ph.D.
Author:
Guidelines
1. Prostudovat předložené články v anglickém jazyce a sepsat stručný úvod do problematiky.
2. Podílet se na pilotáži výzkumu, příp. na návrhu výzkumu.
3. Provést kvalitativní výzkum týkající se vnímání grafů na vhodně zvoleném vzorku respondentů (nejen) z řad žáků SŠ a ZŠ.
4. Zpracovat výsledky pomocí základních statistických nástrojů.
References
[1] Leindhart G., Zaslavsky O., Stein M. K. (1990): Functions, Graphs, and Graphing: Tasks, Learning, and Teaching. Review of Educational Research, Vol. 60, č. 1, str. 1-64
[2] Tufte E. R. (2002): The Visual Display of Quantitative Information. Graphics Press, USA
[3] Sternberg R. J. (2002): Kognitivní psychologie. Portál, Praha, (kap. 7 str. 241-283)
[4] Beichner R. (1994): Testing student interpretation of kinamatics graphs. AM. J. Phys. 62, 750-762
[5] Roth W.M., McGinn M. K. (1997): Graphing: Cognitive ability or practice? Science Education, January, str. 91-106
[6] Roth W.M., Bowen G. M. (2001): Professional read graphs: A semiotic analysis. Journal for Research in Mathematics Education, March, str. 159 ? 195
[7] Gřondilová, M. Dovednosti studentů při práci s grafy. Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů DSP, Olomouc, 14. 12. 2005, s. 151-155, ISBN 80-7220-246-4
[8] Zelenický L., Horváthová D., Rakovská M. (2005): Graf funkcie vo fyzikálnom vzdelávaní. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra
[9] McDermott L.C., Rosenquist M.L., Van Zee E.H. (1987): Student difficulties in
connecting graphs and physics: Examples from kinematice. Am. J. Phys. 55 (6), June, 503-513
[10] Goldsworthy A., Watson R., Wood-Robinson V. (1999): Getting to grips with graphs. The Association for Science Education, Hatfield
[11] Gřondilová, M. Chyby studentů při práci s grafy, Matematika ? fyzika ? informatika, Vol. 15, No. 6, 2005/ 2006, s. 352-362, ISSN 1210-1761
Preliminary scope of work
Cílem práce je provést a vyhodnotit výzkum zaměřený na to, jak lidé (respondenty by zřejmě byla široká věková skupina) vnímají zejmíéna fyzikální grafy. Výzkum bude proveden pomocí oční kamery tj. bude zaznamenán pohyb oka při pohledu na předložený graf. Vzhledem k rozsahu bakalářské práce vzorek rwspondentů bude vcelku malý cca 10 lidí, charakter výzkumu bude spíše kvalitativní, zpracování výsledků se tedy bude týkat zejména podrobného popsání každého jednotlivého případu.
Preliminary scope of work in English
Study will be focused on perception of mainly physics graphs by variety sample of people (basic and grammar school students, university students, scientists). Because it is bachelor thesis it is assumed little sample of respondents, about 10 people. Thus intended study will have qualitative character.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html