Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 341)
Assignment details
   Login via CAS
Svalové dysbalance a možnost jejich korekce
Thesis title in Czech: Svalové dysbalance a možnost jejich korekce
Thesis title in English: Muscle dysbalancies and oportunity their correction
Key words: držení těla, pohybový systém, cvičení, posilování, protahování
English key words: posture, motion system, exercise, stretching, strengthening
Academic year of topic announcement: 2008/2009
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Laboratoř sportovní motoriky (51-600800)
Supervisor: prof. Ing. Václav Bunc, CSc.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 24.09.2009
Date of assignment: 26.04.2011
Date and time of defence: 06.09.2011 11:10
Venue of defence: LSM UK FTVS C 229
Date of electronic submission:24.08.2011
Date of submission of printed version:24.08.2011
Date of proceeded defence: 06.09.2011
Reviewers: PhDr. Pavel Hráský, Ph.D.
 
 
 
References
1)BARNA, Miloš, et al. Manuál k vyšetření pohybového aparátu dítěte v ordinaci praktického dětského lékaře: Výzkumný úkol – grant IGA MZ. In [online]. Praha: [s. n.], 2003 [cit. 2011-08-09]. Dostupné z WWW: <http://www.szu.cz/uploads/documents/chzp/zdrav_stav/manual_sv.pdf>.
2)BARTONÍČEK, J; HEŘT, J.: Základy klinické anatomie pohybového aparátu. Praha: Maxdorf, 2004. 256 s. ISBN 80-7345-017-8.
3)BUZKOVÁ, K. Strečink. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, 2006. 220 s. ISBN 80-247-1342-X.
4)ČERMÁK, J. – CHVÁLOVÁ, O. – BOTLÍKOVÁ, V.: Záda už mě nebolí. 3. Vydání. Praha: nakladatelství JAN VAŠUT, 1998. 144 s. ISBN 80-7236-065-5
5)ČIHÁK, R.: Anatomie. 1. 2. vydání. Praha: Grada, 2001. 497 s. ISBN 80-7169-970-5.
6)ČIHÁK, R.: Anatomie 3. 2. vydání. Praha: Grada, 2000. 673 s. ISBN 80-247-1132-4.
7)DOVALIL, J. a kol.: Výkon a trénink ve sportu. 2. vydání. Praha: Olympia, 2007. 336 s. ISBN 80-7033-928-2.
8)DYLEVSKÝ, I.: Základy funkční anatomie člověka. 1. vydání. Praha: MANUS, 2007. 194 s. ISBN 80-86571-00-3
9)HANDZO, P. Tělovýchovné lékárstvo : učebnica pre lekárské fakulty. 2. vydání. Místo vydání: Osveta, 1988. 159 s. bez ISBN
10)HOŠKOVÁ, B. – MATOUŠOVÁ, M.: Kapitoly z didaktiky Zdravotní tělesné výchovy: pro studující FTVS UK. Vyd. 1. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2003. 136 s. ISBN 80-7184-621-X.
11)JANDA, V. – POLÁKOVÁ, Z. – VÉLE, F.: Funkce hybného systému: Fysiologie a patofysiologie hybnosti a kinesiologie z hlediska rehabilitace. 1. vydání. Praha: Státní zdravotnické nakladatelství, 1996. 276 s. ISBN 08-054-66.
12)JANDA, V.: Funkční svalový test. Praha: Grada Publishing, 1996. 325 s. ISBN 80-7169-208-5.
13)JANOUDOVÁ, P.: Mgr. Pavla Janoudová: Fyzioterapie [online]. 2011 [cit. 2011-08-09]. Vadné držení těla. Dostupné z WWW: <http://www.fyzioterapie-bubenec.medikus.cz/o-nemocech/vadne-drzeni-tela-1046>.
14)JANSA, P.: Sport a pohybové aktivity v životě české populace. 1. vydání. Praha: UK - FTVS, 2005. 150 s. ISBN 80-86317-33-1.
15)KABELÍKOVÁ, K. – VÁVROVÁ, M.: Cvičení k obnovení a udržování svalové rovnováhy: průprava ke správnému držení těla. Vyd. 1. Praha: Grada Publishing, 1997. 240 s. ISBN 80-7169-384-7.
16)KOHLÍKOVÁ, E.: Fyziologie člověka [online]. Praha: UK - FTVS, 2007 [cit. 2011-08-09]. Dostupné z WWW: <http://www.ftvs.cuni.cz/elstudovna/index.php?predmet=fyziologie&sec=Doc>.
17)KOLÁŘ, P.: VADNÉ DRŽENÍ TĚLA Z POHLEDU POSTURÁLNÍ ONTOGENEZE. Pediatrie pro praxi. 2002, č. 3, s. 106 - 109. Dostupný také z WWW: <http://www.solen.cz/artkey/ped-200203-0005.php>.
18)KRATĚNOVÁ J. a kol.: Výskyt vadného držení těla u dětí školního věku v ČR. In Role pohybových aktivit v životě dětí a mládeže: Sborník vědecké konference, kterou pořádala 16. listopadu 2005 sportovní sekce Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze. Vindušková, J. (ed). Praha, 2005. Dostupné z WWW: <http://www.ftvs.cuni.cz/eknihy/sborniky/2005-11-16/index.htm>. ISBN 80-86317-38-2.
19)LARSEN, Ch. – LARSEN, C. – HARTELT, O.: Držení těla: analýza a způsoby zlepšení. Vyd. 1. [Olomouc] : Poznání, 2010. 150 s. ISBN 80-86606-93-4.
20)PAULŮ, Dagmar. Speciální fyzioterapeutické koncepty a metody: Koncepty a metody spočívající převážně na neurofyziologické bázi. I. 2. vydání. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2003. 240 s. ISBN 80-7204-312-9.
21)RAŠEV, E.: Škola zad. Vyd. 1. Praha: Direkta, 1992. 222 s. ISBN 80-900272-6-1.
22)SMÉKAL, David, et al. Funkční hodnocení pohybového systému v kinantropologických studiích: Měření zkrácených svalů, funkční testy páteře a hodnocení hypermobility. Vyd. 1. Olomouc: Univerzita Palackého, 2006. 49 s. ISBN 80-244-1305-1.
23)STACKEOVÁ, D. Fitness programy teorie a praxe: Metodika cvičení ve fitness centrech. 2. vydání. Praha: Galén, 2008. 209 s. ISBN 80-7262-541-3.
24)ŠMOLÍK, P. a kol. Pohybová výchova. 1. vydání. Praha: Mladá fronta, 1985. 256 s.
25)ŠTILEC, M. Pohybově-relaxační programy pro starší občany. 1. vydání. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2004. 94 s. ISBN 80-246-0788-3.
26)TICHÝ, M.: Funkční diagnostika pohybového systému. Vyd. 2. Praha: TRITON, 2000. 94 s. ISBN 80-7254-022-X.
27)VANĚČKOVÁ, Ladislava. Porovnání držení těla u chlapců a dívek [online]. Brno: Masarykova Univerzita, 2008. 105 s. Diplomová práce. Masarykova Univerzita. Dostupné také z WWW: <http://is.muni.cz/th/105356/pedf_m/diplomka11.4..pdf>.
28)VIŇANSKÁ, Eva. Porovnání výsledků správného držení těla u žáků na 1. stupni ZŠ metodou míry shody. [online]. Brno: Masarykova Univerzita, 2009. 70 s. Diplomová práce. Masarykova Univerzita. Dostupné z také WWW: <http://is.muni.cz/th/136030/pedf_m/DP_-_Eva_Vinanska.pdf>.
29)VÉLE, F.: Kineziologie posturálního systému. Praha: UK, 1995. 85 s. ISBN 80-7184-100-5.
30)VÉLE, František. Kineziologie pro klinickou praxi. 1. vydání. Praha: Grada, 1997. 271 s. ISBN 80-7169-256-5.
31)Zdravotnická ročenka České republiky. Praha: ÚZIS ČR, 2000 - 2009. cca 260 s. Dostupné z WWW: <http://www.uzis.cz/katalog/rocenky/zdravotnicka-rocenka-ceske-republiky>. ISSN: 1210-9991.
Preliminary scope of work
Vytvoření přehledu svalových dysbalancí, z nich vycházejících poruch posturálního systému a současných metod jejich nápravy.
Preliminary scope of work in English
Creation the summary of the muscular unbalance and the proceeding disorder of the postural system and the current methods of their reduction.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html