Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Poruchy příjmu potravy a poruchy chování vyvolané užíváním psychoaktivních látek
Thesis title in Czech: Poruchy příjmu potravy a poruchy chování vyvolané užíváním psychoaktivních látek
Thesis title in English: Eating and mental and behavioural disorders due to psychoactive substance use
Academic year of topic announcement: 2008/2009
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Psychiatry First Faculty of Medicine Charles University and General University Hospital in Prague (11-00610)
Supervisor: PhDr. Petra Vondráčková, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 22.07.2009
Date of assignment: 22.07.2009
Date and time of defence: 21.09.2009 00:00
Venue of defence: Praha
Date of electronic submission:21.09.2009
Date of proceeded defence: 21.09.2009
Course: Defence of bachelor´s thesis (B01638)
Opponents: Mgr. Barbara Janíková
 
 
 
Preliminary scope of work
Bakalářská práce se věnuje problematice poruch příjmu potravy a poruchám chování vyvolaných užíváním psychoaktivních látek. V teoretické části je popsaná diagnostika, některé psychologické a sociální příčiny, průběh a shodné rysy obou poruch, reakce sociálního prostředí na patologické chování a vliv užívání návykových látek na apetit. V praktické části je pak toto téma ilustrováno na kasuistice klientky s poruchou příjmu potravy a užíváním návykových látek, u které i přes ukončení poruchy příjmu potravy přetrvává problematický postoj k tělu a jídlu a rozvíjí se u ní závislost na metamfetaminu. Kasuistika se věnuje vývoji závislostního chování v jednotlivých etapách života klientky, etiologii a shodným rysům u obou poruch. Lze konstatovat, že výzkumné studie společně s odbornou literaturou, které jsou v práci citované, odpovídají i zjištěním ohledně klientky uvedené v kasuistice.
Preliminary scope of work in English
Bachelors thesis deals with the problem of eating disorders and mental and behavioural disorders due to psychoactive substance use. In the theoretical part is described diagnostics, some psychological and social causes, and similar features of both disorders, the social reaction to pathological behavior and the impact of the use of addictive substances on apetit. In the practical part presented case study of a person with eating disorders and use of drugs, which, despite the end of the rating disorders remains problematic position to eat and body and develops her addiction to methamphetamine. Case study is focused on the development of addictive behavior in various stage of life of clients, aetiology, and the same features in both disorders. It is arguable that the research study, together with the existing professional literature, which are cited in the theoretical part, corresponding to the findings of the case study presented in the practical part.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html