Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 285)
Assignment details
   Login via CAS
Studium modelových systémů kov/oxid metodou RHEED a metodami elektronových spektroskopií
Thesis title in Czech: Studium modelových systémů kov/oxid metodou RHEED
a metodami elektronových spektroskopií
Thesis title in English: Study of metal-oxide model systems by methods of electron
spectroscopy and diffraction
Academic year of topic announcement: 2009/2010
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language:
Department: Department of Surface and Plasma Science (32-KFPP)
Supervisor: doc. RNDr. Karel Mašek, Dr.
Author:
Advisors: prof. RNDr. Vladimír Matolín, DrSc.
Guidelines
1) seznámení se s laboratorním systémem RHEED a XPS-AES
2) příprava tenkých epitaxních vrstev WOx/ W(110)
3) příprava a studium systémů kov-oxid
4) vyhodnocení a interpretace naměřených dat
References
1) L. Eckertová, L. Frank, Metody analýzy povrchů ? Elektronová mikroskopie a difrakce, Academia, Praha, 1996
2) L. Eckertová a kol., Metody analýzy povrchů, Elektronová spektroskopie, Academia, Praha 1990
3) Slavomír Nemšák, Doktorandská disertační práce, MFF UK Praha, 2008
4) Články v odborných časopisech podle dohody s vedoucím práce
Preliminary scope of work
Systém kov/oxid tvoří základní stavební součást řady průmyslových aplikací v oblasti elektrotechnického průmyslu, heterogenní katalýzy, detekce plynů apod. Z tohoto důvodu je neustále předmětem širokého výzkumu. V rámci této diplomové práce budou fyzikálně-chemické vlastnosti systému kov-oxid Pd(Pt, Au)/WOx/W(110) studovány metodou reflexní difrakce rychlých elektronů (RHEED) a různými elektronovými spektroskopiemi. Experimentální zařízení je vybaveno vypařovacími elementy pro přípravu tenkých epitaxních vrstev kovů i oxidů. Epitaxní vrstva oxidu wolframu bude připravena pomocí plazmové oxidace povrchu monokrystalu W(110). Komerčním analyzátor RHEA-100 od firmy Staib Instruments umožňuje měření charakteristických ztrát elektronů (EELS) přímo z difraktovaných elektronových svazků (RHEED). Vícekanálový hemisférický analyzátor VSW HA-100 nabízí možnost zkoumání těchto systémů dalšími metodami elektronových spektroskopií (AES ? spektroskopie Augerových elektronů, XPS - fotoelektronová spektroskopie). Současně bude studován i vliv redukce oxidu a případná bimetalická interakce na vlastnosti celého systému.

Navrhovaná diplomová práce úzce souvisí s projekty řešenými ve skupině povrchů KFPP a lze na ni navázat v následném doktorandském studiu. V průběhu studia se předpokládá i účast na měření na Synchrotronu Elettra v Terstu.

http://physics.mff.cuni.cz/kfpp/php/dipl-abs.php?id=621
Preliminary scope of work in English
http://physics.mff.cuni.cz/kfpp/php/dipl-abs.php?id=621
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html