Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Analýza regionální dimenze dotačních titulů do environmentální sféry v programovém období 2004-2006
Thesis title in Czech: Analýza regionální dimenze dotačních titulů do environmentální sféry v programovém období 2004-2006
Thesis title in English: Analysis of the Regional Dimension of the Subsidy Programmes to Environmental Sphere during the 2004-2006 Programming Period
Key words: regionální politika, životní prostředí, veřejné finance, Česko
English key words: regional policy, environment, public finance, Czechia
Academic year of topic announcement: 2009/2010
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Social Geography and Regional Development (31-340)
Supervisor: prof. RNDr. Jiří Blažek, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 25.06.2009
Date of assignment: 10.08.2010
Date of electronic submission:17.08.2010
Date of proceeded defence: 24.09.2010
Opponents: Ing. Marie Trantinová, Ph.D.
 
 
 
Preliminary scope of work
Předkládaná práce se zabývá hodnocením regionální alokace investic v rámci Politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU do environmentální sféry. Analýza byla provedena pro projekty z dotačních titulů z programového období 2004?2006. Na základě porovnání předpokládané míry podpory a skutečné míry podpory (podílu na celkové alokaci 22 mld. Kč) bylo zjištěno, že relativně nejvíce finančních prostředků bylo alokováno do regionů se střední kvalitou životního prostředí (tj. do Libereckého kraje, středních Čech, střední a jižní Moravy) a naopak relativně nejméně do regionů s nejnižší nebo nízkou kvalitou životního prostředí (tj. do Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského kraje). Totožné závěry vyplynuly z dílčí analýzy relativní pozice vybraných typů regionů v celkové alokaci finančních prostředků, jelikož relativně více byly podpořeny metropolitní areály a velkoplošná chráněná území a naopak relativně méně strukturálně a environmentálně postižené regiony. Ze zodpovězení výzkumných otázek vyplývá, že regionální distribuce finančních prostředků z veřejných zdrojů byla v rozporu s cíli jak regionální, tak i environmentální politiky ČR.
Preliminary scope of work in English
In this paper, regional allocation of capital expenditure in environmental sphere from the European cohesion policy is analysed. The analysis was performed for the projects financed during 2004?2006 programming period. Based on the comparison of estimated and actual intensities of support (proportion of the total allocation of 22 billion CZK), it was found that the relatively highest intensities of support were allocated to the regions with the medium-quality environment (Liberec region, Central Bohemia, Central and South Moravia), while the relatively lowest intensities of support were allocated to the regions with the lowest- or low-quality environment (Moravian-Silesian region, Ústí nad Labem region, Karlovy Vary region). The analogous conclusions resulted from an analysis of the relative positions of selected types of regions in the overall allocation of capital expenditure, because the metropolitan regions, national parks and protected landscape areas obtained relatively higher intensities of support and, vice versa, the structurally and environmentally affected regions obtained lower intensities of support. The findings of our research allow to conclude that the regional distribution of capital expenditure from public sources was in a contradiction with the strategic objectives of both the regional and environmental policy of the Czech Republic.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html