Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Ošetřovatelská kasuistika u pacienta s karcinomem jícnu
Thesis title in Czech: Ošetřovatelská kasuistika u pacienta s karcinomem jícnu
Thesis title in English: Nursing process to the patient with an esophageal cancer
Academic year of topic announcement: 2008/2009
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Institute of Nursing Theory and Practice First Faculty of Medicine Charles University (11-00250)
Supervisor: PhDr. Helena Chloubová
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 18.05.2008
Date of assignment: 16.06.2008
Date and time of defence: 08.06.2009 12:50
Venue of defence: Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1.LF UK
Date of electronic submission:18.05.2009
Date of proceeded defence: 08.06.2009
Course: Thesis (B01223)
Opponents: prof. MUDr. Jan Schützner, CSc.
 
 
 
Guidelines
OSNOVA ZÁVĚREČNÉ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
(ošetřovatelská kazuistika)

Výběr nemocného: ze základních oborů: interna, chirurgie, gynekologie a porodnictví, pediatrie.
Jinou volbu (domácí péče, hospicová péče, ARO, ORL...) konzultujte s PhDr. Hanou Horovou.Vybírejte nemocného s náročnější ošetřovatelskou problematikou, pokud možno od počátku jeho hospitalizace. V práci zaznamenejte 3-5 dnů, ve kterých jste zvoleného pacienta ošetřovali.
OSNOVA PRÁCE
A.Úvod - zdůvodněte volbu tématu (výběr pacienta, výběr oboru)
společenská závažnost
B.Klinická část
1.Charakteristika onemocnění - etiologie, příznaky, diagnostika, léčení, ošetřovatelská péče, prognóza, edukace.Vše obecně v rozsahu 5 - 6 str., pokud má nemocný více dg, pište jen o hlavních dg.
2.Základní identifikační údaje nemocného (viz formulář pro vstupní ošetřovatelský záznam). Vymezte data, ve kterých jste nemocného
ošetřovali.
3.Lékařská anamnéza a diagnózy
4.Přehled provedených dg. významných vyšetření a komentář k výsledkům.
Neopisujte všechno, vybírejte podstatné.
5.Přehled terapie. Rozdělte podle způsobu aplikace. Uveďte vždy název (obchodní + generický), formu, dávkování, indikační skupinu a
vedlejší účinky, o kterých by měl být nemocný poučen a které má sestra sledovat. Pokud nebyl lék podáván po celou dobu, kterou
zaznamenáváte, upřesněte data aplikace.
6.Stručný průběh hospitalizace.

C.Ošetřovatelská část - nejdříve vyplňte vstupní dotazník a plán péče, ze kterých budete vycházet při zpracování práce. Ne naopak! Dotazník slouží jako podklad.
1.Ošetřovatelská anamnéza a hodnocení současného stavu
Vycházejte z údajů v dotazníku. Postupujte podle jednotlivých potřeb, které rozdělíte na Biologické, psychosociální a spirituální.
Pozor: ošetřovatelská anamnéza zachycuje vše,co předcházelo Vašemu ošetřování; hodnocení současného stavu zachycuje aktuální stav
pacienta v době, kdy ho přebíráte do své péče.Při hodnocení stavu pacienta využívejte různé měřící a hodnotící techniky.

2.Ošetřovatelské problémy (diagnózy) - formulujte tří - event. dvousložkové dg. Uveďte jejich přehled v pořadí naléhavosti řešení.
Zohledněte dny - data, kdy se problém objevil (pravděpodobně 1. den budete identifikovat nejvíce problémů vč. rizik, v dalších
dnech tak, jak budou vznikat problémy nové). V případě chirurgického řešení oddělte předoperační a pooperační ošetřovatelské dg.
3.Plán ošetřovatelské péče - napište vždy název diagnózy a pod to:
cíle ? týkají se nemocného, musí být konkrétní, reálné, měřitelné a časově vymezené, aby bylo možné hodnotit, zda byly plněny;
pokud považujete za vhodné, rozdělte je na krátkodobé a dlouhodobé,
plán péče - činnosti, které povedou k dosažení cílů
realizace efektu péče - popis, jak vše probíhalo, jak pacient spolupracoval, které intervence jste plnila Vy, které někdo jiný,
které pacient sám případně rodina, hodnocení - efekt poskytnuté péče vzhledem ke stanoveným cílům.

Tak postupujte u každé diagnózy.

4.edukace: návrh individuálního edukačního programu pro pacienta a jeho rodinu (pokud není zahrnuta pod bodem č.2,3)
5.závěr a prognóza - stručně další vývoj nemocného z ošetřovatelského
hlediska a co lze pro něj udělat - nezapomeňte na rodinu!

Přílohy: - vstupní ošetřovatelský záznam + plán individualizované péče
- různé další přílohy, např. měřící techniky, které jste použila.
Rozsah práce: 30-40 stran; 1/3 klinická část, 2/3 ošetřovatelská část
Vazba: pevný hřbet
Formální úprava: dle pokynů 1.LF UK pro napsání závěrečné práce

PRÁCI ODEVZDAT VE 2 VYHOTOVENÍCH !
References
Použitá literatura: citujte odbornou literaturu, kterou jste prostudovala: lékařskou, ošetřovatelskou či další (bakalářské práce, diplomové práce...). Na konci práce uveďte abecední přehled podle jmen autorů /citujte dle normy/.


 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html