Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 285)
Assignment details
   Login via CAS
Ultrarychlá laserová spektroskopie hybridních nanosystémů
Thesis title in Czech: Ultrarychlá laserová spektroskopie hybridních nanosystémů
Thesis title in English: Ultrafast spectroscopy of hybrid nanosystems
Key words: Časově rozlišená laserová spektroskopie, fotoluminiscence, polykrystalický diamant, polypyrrol, hybridní nanostruktury
English key words: Time-resolved laser spectroscopy, photoluminescence, polycrystalline diamond, polypyrrole, hybrid nanostructures
Academic year of topic announcement: 2009/2010
Type of assignment: dissertation
Thesis language: čeština
Department: Department of Chemical Physics and Optics (32-KCHFO)
Supervisor: prof. RNDr. Petr Malý, DrSc.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 29.09.2009
Date of assignment: 27.10.2009
Date and time of defence: 22.02.2016 14:00
Date of electronic submission:19.11.2015
Date of submission of printed version:19.11.2015
Date of proceeded defence: 22.02.2016
Reviewers: RNDr. Kateřina Herynková, Ph.D.
  doc. Ing. Martin Vrňata, Ph.D.
 
 
Advisors: doc. RNDr. František Trojánek, Ph.D.
prof. RNDr. Petr Němec, Ph.D.
Guidelines
Výzkum v oblasti nanotechnologií dospěl do stádia, kdy existuje zázemí pro přípravu nanostruktur na bázi anorganických (zejména polovodiče, kovy) i organických materiálů a kdy jsou dobře popsány mikroskopicky jejich fyzikální vlastnosti. Pro rozvoj aplikací je nezbytné spojovat nanostruktury do funkčních celků, které mohou být tvořeny hybridními nanosystémy tvořenými například organickými molekulami a polovodiči, nebo kovovými a polovodičovými nanostrukturami. Ultrarychlá (femtosekundová) laserová spektroskopie umožňuje studovat interakce mezi elementárními excitacemi v těchto systémech a přináší tak informace nezbytné pro pochopení fyzikálních procesů a pro následné optimalizace nanosystémů pro konkrétní aplikace. Disertační práce bude zaměřena především experimentálně ve femtosekundových laboratořích na Katedře chemické fyziky a optiky. Z hlediska matriálů bude zaměřena zejména na hybridní systémy nanodiamant- organické látky a kovové nanočástice a polovodiče.
References
1. J. Shah: Ultrafast Spectroscopy of Semiconductors and Semiconductor Nanostructures, Springer-Verlag, Berlin 1996.
2. C. Rulliére, ed. Femtosecond laser pulses, Springer-Verlag Berlin 1998
3. Pelant I., Valenta J.: Luminiscenční spektroskopie. I. Objemové krystalické
polovodiče, Academia, Praha 2006.
4. Ch. E. Nebel, J. Ristein, eds., Thin-Film Diamond, Semiconductors and Semimetals vol. 76, Elsevier, Amsterdam 2003.
5. S. Koizumi, C.E. Nebel, M. Nesladek, eds., Physics and Applications of CVD Diamond, Wiley-VCH, Weinheim 2008.
6. Další časopisecká literatura
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html