Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 356)
Assignment details
   Login via CAS
Vyjádření záporu v českém znakovém jazyce
Thesis title in Czech: Vyjádření záporu v českém znakovém jazyce
Thesis title in English: The expression of negation in Czech sign language
Key words: Negace/zápor, český znakový jazyk, záporné kroucení hlavou, mimika, negativní afix, negativní morfém, negativní znak, neverbální komunikace, neslyšící lidé, výzkum znakových jazyků
English key words: Negation, Czech sign language, negative headshake, facial expresion, negative affix, negative morpheme, negative sign, nonverbal comunication, Delf people, Sign Language Research
Academic year of topic announcement: 2006/2007
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Institute of Czech Language and Theory of Communication (21-UCJTK)
Supervisor: Mgr. Lenka Okrouhlíková, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 07.02.2009
Date of assignment: 13.01.2011
Administrator approval: zatím neschvalováno
Date and time of defence: 07.02.2011 09:00
Date of electronic submission:14.01.2011
Date of proceeded defence: 07.02.2011
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Reviewers: prof. PhDr. Alena Macurová, CSc.
 
 
 
Advisors: Mgr. Radka Nováková
Guidelines
1) prostudovat základní odbornou literaturu o záporu v mluvených jazycích
2) seznámit se s pracemi, které pojednávají o záporu ve znakových jazycích
3) shromáždit vzorek nahrávek zachycující vyjádření záporu v českém znakovém jazyce (nahrávky spontánní komunikace českých neslyšících)
4) pokusit se nalézt pravidla a popsat vyjadřování negace v českém znakovém jazyce
References
ANDERSON, D.; REILLY, S. The puzzle of negation: How children move from communicative to gramatical negation in ASL. Applied Psycholinguistic. 1997,  vol. 18, p. 411-429. [cit. z EMMOREY, K. Language, Cognition, and the Brain : Insights From Sign Language Research. Mahwah : Lawrence Erlbaum Associates, 2002. ISBN 0-8058-3399-4.]
BAKER-SHENK, CH.; COKELY, D. American Sign Language. A Tracher´s Ressource Text on Grammar and Culture. Washington, D.C : Clerc Books, 1980. ISBN 0-930323-84-X.
BERGMAN, B. Manual and Nonmanual Expression of Negation in Swedish Sign Language. In: BOS, H., SCHERMER, T. (eds.) Sign Language Research 1994. Proceedings of the 4th European Congress on Sign Language Research, Munich, September 1-3, 1994. Hamburg : Signum, s. 85-103. ISBN 3-927731-57-9.
BOGUSŁAWSKI, A. Aspekt i Negacja. Warszawa : Koleżankom, 2003. ISBN 83-910656-4-2.
BRENNAN, M. Productive Morphology in British Sign Language Focus on the Role of Methaphors. In: PRILLWITZ, S. (etc.) (eds.) Current Trends in European Sign Language Research. Hamburg, 1990. ISBN 978-3-927731-03-5. [cit. z Struktura a fungování znakového jazyka. Studijní materiály pro obor CNES. Praha : FF UK, 2007, s. 205-228]
BRENNAN, M. The Visual World of the British Sign Language : An Introduction. In: BRIEN, D. (ed.) Dictionary of British Sign Language/English. London : British Deaf Association, 1992, s. 1 - 134. ISBN 0-571-14346-6.
BRIEN, D. (ed.) Dictionary of British Sign Language/English. London : British Deaf Association, 1992. ISBN 0-571-14346-6.
ČERNÝ, J. Úvod do studia jazyka. Olomouc : Rubico, 1998. ISBN 80-85839-24-5.
ČERMÁK, F. Jazyk a jazykověda : Přehled. Praha : Pražská imaginace, 1994. ISBN 80-7110-149- 4.
ČERMÁK, F.; BLATNÁ, R. (eds.) Manuál lexikografie. Jinočany : H&H, 1995. ISBN 80-85787-23-7.
DANE , F. a kol. Mluvnice češtiny :  vysokoškolská učebnice pro studenty filozofických a pedagogogických fakult. díl 3. , Skladba. Praha : Akademia, 1987. ISBN neuvedeno.
DEUCHAR, M. British Sign Language. London, Boston : Routledge & Kegan Paul, 2003. [cit. z Struktura a fungování znakového jazyka. Studijní materiály pro obor CNES. Praha : FF UK, 2007, s. 47-105]
DOHERTY-SNEDDON, G. Neverbální komunikace dětí : jak porozumět dítěti z jeho gest a mimiky. Praha : Portál, 2005. ISBN 80-7367-043-7.
Double negative. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. [cit. 2009-05-07]. Dostupné z WWW : <http://en.wikipedia.org/wiki/Double_negative >
EMMOREY, K. The Structure of American Sign Language : Linguistic Universals and Modality Effects. In: Language, Cognition, and the Brain (Insights From Sign Language Research.) London : Publisher London, Lawrence Erlbaum Associates, 2002, s. 13-71. ISBN 0-8058-3399-4.
ERHART, A. Základy jazykovědy. 2. přeprac. vyd. Státní pedagogické nakladatelství : Praha, 1990. ISBN 80-04-24612-5.
GABRIELOVÁ, D.; PAUR, J.; ZEMAN, J. Slovník znakové řeči. Praha : Horizont, 1988. ISBN neuvedeno.
Grammatical polariti. In: Wikipedia : the free encyclopedia [online]. last modif. 27. 12. 2010 [cit. 2009-05-07]. Dostupné z WWW : <http://en. wikipedia. org/wiki/Grammatical_polarity>
HAGÈGE, C. Člověk a řeč : Lingvistický příspěvek k humanitním vědám. Praha : UK-Karolinum, 1998. ISBN 80-7184-331-8.
JOHNSTON , T.; SCHEMBRI, A. Australian Sign Language (Auslan) : An Introduction to Sign Language Linguistics. Cambridge : Cambridge University Press, 2007. ISBN 978-0-521-54056-8.
KARLÍK, P.; NEKULA, M.; PLESKALOVÁ, J. (eds.) Encyklopedický slovník češtiny. Praha : Nakladatelství Lidové Noviny, 2002. ISBN 80-7106-484-X.
KARLÍK, P.; NEKULA, M.; RUSÍNOVÁ, J. (eds.) Příruční mluvnice češtiny. 2. opravené vyd. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 1996. ISBN 80-7106-134-4.
KOLEKTIV AUTORŮ Gramatik der Oesterreichischen GebaerdenSprache. Klagenfurt : Universitaet Klagenfurt, 2002. s. 183-205. ISBN neuvedeno.
KOLEKTIV AUTORŮ Slovník znaků křesťanských pojmů pro neslyšící. Praha : Naděje, 2001. ISBN 80-902292-9-8.
KUCHAŘOVÁ, L. (ed). Jazyk Neslyšících: Co víme, co nevíme a co bychom měli vědět o českém znakovém jazyce. Praha : FF UK, 2005.
LILO-MARTIN, D.; SANDLER, W. Sign Language and Linguistic Universals. New York : Cambridge University press, 2006. ISBN 0-521-48395-6.
LOTKO, E. Lexikální negace v současné češtině. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1973. ISSN 000461534.
LOTKO, E. Slovník lingvistických termínů pro filology. 3.vyd. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2003. ISBN 80-244-0720-5
MACUROVÁ, A. Jazyk a hluchota. Slovo a slovesnost, 2001a , roč. 62, č. 2, s. 92-104.
MACUROVÁ, A. Poznáváme český znakový jazyk (Úvodní poznámky). Speciální pedagogika, 2001b, roč. 11, č. 2, s. 69-75.
MACUROVÁ, A. Proč a jak zapisovat znaky českého znakového jazyka. Poznámky k diskusi. Speciální Pedagogika, 1996, roč. 6, č. 1, s. 5-19.
MEIR, I. Question and Negation in Israeli Sign Language. In: Sign Language & Linguistics 7:2 John Benjamins Publishing Copany, 2004, p. 97 – 124. ISSN 1387-9316/ e-issn 1569-996x. [online] Dostupné z WWW : <http://sandlersignlab.haifa.ac.il/html/html_eng/irit_articles/ question_and_negation_in_ISL.pdf>.
MORRIS, D. Bodytalk. Řeč těla. Praha : Ivo Železný, 1999. ISBN 80-240-0238-8.
MOTEJZÍKOVÁ, J. Poznáváme český znakový jazyk V.– Specifické znaky. Speciální pedagogika, 2003, 13, s. 218–226.
MOTEJZÍKOVÁ, J. Simultánnost v českém znakovém jazyce. [Diplomová práce] Praha : ÚČJTK FF UK, 2006.
MOTEJZÍKOVÁ, J.; VYSUČEK, P. Specifické znaky. Praha : ÚČJTK FF UK, 2003.
MRZÍLKOVÁ, E .; OSTATKOVÁ, M. Základy znakové řeči I. Jinočany : H&H, 1993. ISBN 80-85467-30-5.
NEIDLE, C. The syntax of American Sign Language : functional categories and hierarchical structure. Cambridge, Massachusetts, London, England : Massachusetts Institute of Technology, 2000. ISBN 0-262-14067-5.
NOVÁKOVÁ, R. Český znakový jazyk – 4.díl. Weblik – Internetová televize pro děti a mládež [online]. [cit. 2010-11-10]. Dostupné z WWW : <http://weblik.cktzj.com>.
OKROUHLÍKOVÁ, L. Lexikografie a dostupné slovníky znakované češtiny. Praha : Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008. ISBN 978-80-87153-11-6.
POTMĚ IL, M. Všeobecný slovník českého znakového jazyka A-N. Praha : Fortuna, 2002. ISBN 80-7168-800-2.
RŮŽIČKOVÁ, M. Učíme se českou znakovou řeč 2. vyd. Praha : Septima, 2000. ISBN 80-7216-126-1.
SERVUSOVÁ, J. Kontrastivní lingvistika – český jazyk x český znakový jazyk. Praha : Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008. ISBN 978-80-87153-07-9.
SOCHOROVÁ, M. Český jazyk v kostce pro střední školy. Havlíčkův Brod : Fragment, 1996. ISBN 80-7200-041-1.
STRNADOVÁ, V. Specifické neverbální projevy neslyšících lidí. Praha : Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008. ISBN 978-80-87153-52-9.
SUTTON-SPENCE, R.; WOLL, B. The Linguistics of British Sign Language : An Introduction. 8th ed. Cambridge : Cambridge University Press, 2007. ISBN 0-521-63718-X.
VACHEK, V. Obecný zápor v angličtině a v češtině. Praha : FF UK, 1947. ISSN 000669219.
VÁVRA, V. Mluvíme beze slov. Praha : Panorama, 1990. ISBN 80-7038-128-0.
WILBUR, Ronnie B. Phonological and Prosodic Layering of Nonmanuals in American Sign Language. In: EMMOREY, K., LANE, H. (eds.) The Sign Language Revisited: An Anthology to Honor Ursula Bellugi and Edward Klima. London : Lawrence Erlbaum Association Publishers, 2000. s. 215-244. ISBN 0-8058-3246-7.
Zápor. In: Wikipedie : otevřená encyclopedie [online]. Poslední editace 24. 6. 2010. [cit. 2009-05-07]. Dostupné z WWW : <http://cs.wikipedia.org/wiki/Zápor>
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html