Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Pohybové schopnosti mentálně retardovaných žáků základních škol
Thesis title in Czech: Pohybové schopnosti mentálně retardovaných žáků základních škol
Thesis title in English: Motor abilities of mental retarded pupils from elementary schools
Academic year of topic announcement: 2008/2009
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Fyziologie (51-500200)
Supervisor: doc. MUDr. Staša Bartůňková, CSc.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 04.02.2009
Date of assignment: 04.02.2009
Date and time of defence: 20.09.2010 00:00
Venue of defence: katedra fyziologie
Date of electronic submission:03.09.2010
Date of submission of printed version:03.09.2010
Date of proceeded defence: 20.09.2010
Opponents: PaedDr. Jarmila Segeťová
 
 
 
Guidelines
Cíl : Porovnání motorické výkonnosti žáků ve vybraných
Dílčí úkoly :
1) Analýza literatury z oblasti problematiky mentální retardace
2) Zjišťování zákaldních antropometrckých parametrů
3) Zjišťování úrovně výkonnosti pomocí motorických testů
4) Provedení komparace změřených hodnot standardy UNIFITTESTu
5) Analýza a vyhodnocení zjištěných údajů z motorických testů
6) Sepsání diplomové práce
References
Rychtecký, A. a kol.: Monitorování účasti mládeže ve sportu a pohybové aktivitě v České republice. Praha: 2006
Fialová L.: Didaktika školní tělesné výchovy, 2004.
Kulhánková R.: Vliv pohybových aktivit na osamělost tělesně postižené mládeže, 2004.
Minaříková D.: Psychomatická motivace pohybové aktivity dívek a žen, 2001.
Peřič T.: Sport v České republice na začátku nového tisíciletí - sborník, 2001.
Vlčková P.: Výkonová motivace a pohybová výkonnost 12 a 14 leté mládeže, 2008.
Blahutková, M.: Pohyb a duševní zdraví, 2005.
Tilinger, P.: Průvodce pedagogickými praxemi v tělesné výchově a sportu, 2006.
Preliminary scope of work
Hlavním cílem práce bude porovnat výkonnost 13 a 14letých žáků ZŠ praktické a ZŠ běžného typu ve vybraných motorických disciplínách. Pro získání podkladů pro vzájemné porovnání obou souborů budou použity čtyři testy (skok daleký z místa, sed - leh po dobu 60 s, 12 minutový běh a člunkový běh 4 x 10 m). Zjištěná data budou porovnána s průměrnými hodnotami uvedenými v příručce UNIFITTESTu.

Preliminary scope of work in English
The main goal of this thesis will be to compare the capacity of a given set of motor disciplines of pupils in age of 13 and 14 years from basic schools and special basic schools. For the comparison of both groups four tests will be used (standing broad jump, sit-ups for 60 s, 12-minute run, shuttle-run 4x10 m). These established data were compared with the average results given in the handbook of UNIFITTEST.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html