Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 336)
Assignment details
   Login via CAS
Lexikon biblické ikonografie
Thesis title in Czech: Lexikon biblické ikonografie
Thesis title in English: A Dictionary of Biblical Iconography
Academic year of topic announcement: 2008/2009
Type of assignment: dissertation
Thesis language: čeština
Department: Institute of Christian Art History (26-UDKU)
Supervisor: prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc., dr. h. c.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 23.09.2008
Date of assignment: 23.09.2008
Date and time of defence: 16.12.2008 00:00
Date of electronic submission:26.11.2008
Date of submission of printed version:26.11.2008
Date of proceeded defence: 16.12.2008
Reviewers: prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc.
  prof. Ivo Kořán
 
 
Guidelines
Z metodického hlediska se práce opírá o pojetí Erwina Panofského ve studii Ikonografie a ikonologie. Ikonologická metoda zahrnuje: 1. Předikonografický popis, 2. Ikonografický rozbor, 3. Ikonologickou interpretaci. Předmětem interpretace druhé fáze je druhotný nebo konvenční význam, vytvářející svět obrazů, příběhů a alegorií. Interpretátor by měl být dobře obeznámen s literárními prameny, se specifickými tématy a pojmy. Předpokladem je znalost dějin typů, s přihlédnutím ke způsobu, jakým byla za různících se historických podmínek prostřednictvím předmětů a událostí vyjadřována témata a pojmy.
Pro identifikaci námětů a jejich literárního pozadí je využívána vedle speciální literatury i rozsáhlá literatura lexikální.
Při koncipování práce jsem se inspiroval především lexikonem křesťanských symbolů D. Forstnerové a R. Beckerové a také oběma lexikony slovenských kolegů Ivana Rusiny a Martina Zervana. Práce zahrnuje celou šíři Starozákonních a novozákonních námětů řazených abecedně, počínaje Stvořením světa až po knihu Zjevení s. Jana - Apokalypsu. Vedle vlastních příběhů Starého i Nového zákona jsou představeny i významné osobnosti Starého a Nového zákona. Zařazena byla také hesla inspirovaná apokryfními knihami Starého a Nového zákona, hesla poukazující na vztah Starého a Nového zákona (např. Typologie) či hesla s biblickou výpovědí související (např. Ráj, očistec, smrt atd.). Každé heslo je profilováno tak, že je v něm uveden stručný příběh biblické události, líčený s přihlédnutím k jeho reflexi ve výt arném umění. V textu hesla jsou vedle příslušných biblických citací odkazy na apokryfní literaturu, na výklady církevních autorit a dále příklady děl světového a českého umění. Hesla jsou řazena abecedně a systém syntetizujících hesel a odkazů umožňuje snadnější orientaci.
References
Použité prameny a literatura

Ackerman P.: „The Lady and the Unicorn“, Burlington Magazine, 66 (1935)
Adelmann J.A., Christus auf dem Palmesel, in: Zeitschrift für Volkskunde 63 (1967)
Anstett-Jansen M., Maria Magdalena in der abendländnische Kunst. Ikonographie der Hl. von den Anfängen bis zum 16. Jh. Freiburg 1961
Appuhn H., Einführung in die Ikonographie der Mittelalterlichen Kunst in Deutschland. Darmstadt 1991
Auerbach E., Mimesis. Praha 1968
Aurenhammer H., Die Darstellungen Madonna in der Kunst. Wien 1954
Aurenhammer H., Lexikon der christlichen Ikonographie. Wien 1959-1967
Avalon J., “Le bain de Béthsabée“, in: Aesculape, 26 (1936)
Bandmann G., Bemerkungen zu einer Ikonologie des Materials, in: Städel – Jahrbuch M. F. 2 (1969)
Bandmann G., Mittelalterliche Architektur als Bedeutungsträger. Berlin 1984
Bauer W. – Dumotz I. (Hrsg.), Lexikon der Symbole. Wiesbaden 1984
Bauer W., Wörterbuch zum Neuen Testament. Berlin 1971
Bauerreis R., Arbor vitae. Der Lebensbaum und seine Verwendung in Liturgie, Kunst und Brauchtum des Abendländes. München 1938
Bäumer R.-Scheffczyk L. (ed.), Marienlexikon, 6 dílů. Erzabtei St. Ottilien 1988-1994
Belting H., Bild und Kult. Eine Geschichte des Bildes vor dem Zeitalter der Kunst. München 1991
Belting H., Das Bild und sein Publikum im Mittelalter. Form und Funktion früher Bildtafeln der Passion. Berlin 1981
Bentchev I., Engelikonen. Machtvolle Bilder himmlischer Boten. Freiburg – Basel – Wien 1999
Berger R., Der Guter Hirte in der altchristliche Kunst. Berlin 1890
Bernheimer L., The Martyrdom of Jeseja, in: Art Bulletin 34 (1952)
Beutler Ch., Magna Mater oder Christus. Die Entstehung der Kreuzigungsdarstellung, in: IDEA 4 (1985)
Bibel in Wort und Bild, Bd. 1-10, Hrsg. Prager M. – Stemberger G. Salzburg 1982
Bible. Písmo svaté Starého a Nového zákona. Ekumenický překlad. Praha 1985
Biblia sacra iuxta Vulgatam editionem…(Hrsg.) Weber R.,Fischer B. Stuttgart 1969
Biblická konkordance, zpracovali Bič M. a Souček J.B. Praha 1963
Blažíček O.J. – Kropáček J., Slovník pojmů z dějin umění. Praha 1991
Blažíček O.J., Ikonografie české barokové plastiky, in: Památky archeologické, XLIII (1947-1948)
Bloch P., Die Muttergottes auf dem Löwen, in: Jahrbuch der Berliner Museen 12 (1970)
Bloch P., Ekklesia und Domus Sapientiae, in: Miscella Mediaevalia IV. Berlin 1966
Bloch P., Nachwirkungen des Alten Bundes in der christlichen Kunst, in: Monumenta Judaica, Köln 1963
Bosc J., Anges, Démons et etres inmédiaires, Aliance mondiale des religions. Paris 1968
Bühren R., Die Werke der Barmherzigkeit in der Kunst 12. – 18. Jahrhundert. Zum Wandel eines Bildmotivs vor dem Hintergrund neuzeitlicher Rhetorikrezeption. Hildesheim – Zürich – New York 1998
Buchheit G., Judas.Ischarioth, Legende, Geschichte, Deutung. Gütersloh 1954
Bultmann R., Ursprung und Sinn der Typologie als hermeneuticher Methode, in: Bultmann R., Exegetica. Tübingen 1967
Calvocoressi P., Who´s who in der Bibel. 450 Portraits von Aaron bis Zacharias. München 1993
Cecchelli C., Il trionfo della croce. La croce e i santi segni prima e dopo Constantino. Roma 1954
XV. století, in: Mádlův sborník. Praha 1929
Cocagnac A., Le Jugement dernier dans l´Art. Paris 1955
Cooperová J.C.: Ilustrovaná encyklopedie tradičních symbolů. Praha 1999
Cope G.F., Symbolism in the Bible and the Church. London 1959
D´Ancona M.L., The Iconography of the Immaculata Conception in the Middle Ages and Early Renaissance. New York 1958
Das grosse Bibellexikon, (Hrsg.) Burkhardt H., Grünzweig F. Wuppertal-Giessen 1990
Denkstein V., K vývoji symbolu a k interpretaci děl středověkého umění, in: Rozpravy ČSAV. Praha 1987
Dictionaire d´archéologie chrétienne et de liturgie (ed.) Leclerq H., 15 dílů. Paris 1907-1953
Dictionaire de théologie catholique, (ed) Vacant A., 26 dílů. Paris 1903
Dictionnaire de la Bible. Publié sous la direction du centre Informatique et Bible, Abbaye de maredsous, (ed) Bogaert P.M. Turnhout 1987
Die Engel in der Welt von heute, (Hrsg.) Bogler Th.. Maria Laach 1960
Die Religion in Geschichte und Gegenwart, 3. Aufl. (Hrsg.) Galling K., 6 dílů, 1 Registerbd. Tübingen 1957-1965
Digitální Bible Works 4. Praha 1998
Dobschütz E., Der Apostel Paulus. Seine Stellung in der Kunst. Halle 1928
Dobschütz E., Das Christus-Bild Abgars, in: Monatsschrifts für Gottesdienst und kirchliche Kunst XIV (1909)
Dobschütz E., Das Schweisstuch der Veronika, in: Monatsschrifts für Gottesdienst und kirchliche Kunst XIV (1909)
Dobschütz E., Christusbilder. Untersuchungen zur christlichen Legende. Leipzig 1899
Doering O.-Bauer L.: Der christliche Altar. Paderborn 1928
Duchet – Suchaux G. (ed), Iconographie médiévale: image, texte, contexte. Paris 1993
Dvořáková V., Živý kříž v Žehře, in: Monumentorum Tutela 5, Bratislava 1969,
Emmerson R.K., McGinn B., The Apocalypse in the Middle Ages, New York 1992.
Encyclopaedia Judaica. Jerusalem 1972
Engammare M., Le Cantique des cantiques a la renaissance. Genéve 1993
Euw von A., Die Makkabäer Brüder. Spätjüdische Märtyrer der christliche Heiligenverehrung, in: Monumenta Judaica. Köln 1963
Fabricius U., Die Legende im Bild des ersten Jahrtausends der Kirche. Der Einfluss der Apokryphen und Pseudoepigraphen auf die altchristliche und byzantinische Kunst. Kassel 1956
Forstner D. – Becker, R., Neues Lexikon christliche Symbole. Innsbruck –Wien 1991
Gerát I., Stredoveké obrazové témy na Slovensku. Osoby a príbehy.Bratislava 2001
Gerke F., Ideengeschichte der ältesten christlichen Kunst, ZKG 59, 1940, 1-102.
Godfrey F.M., Christ and the Apostels. London 1957
Godwin M., Andělé. Ohrožený druh. Praha 1997
Gombrich E.H., Symbolic Images: Studies in the Art of the Renaissance. London 1972
Goppelt L., Typos. Die typologische Deutung des Alten Testamens im Neunen, 1939
Grabar A., Christian Iconography. A Study of its Origins. London 1980
Guldan E., Eva und Maria. Eine Antithese als Bildmotiv. Graz – Köln 1966
Heilmaier L., Die Gottheit in der älteren christlichen Kunst, München 1920.
Hall J.: Slovník námětů a symbolů ve výtvarném umění. Praha 1991
Haussherr R., Der tote Christus am Kreuz. Zur Ikonographie des Gerokreuzes. Diss. Bonn 1963
Hawel P., Pietá. Eine Blüte der kunst. Würzburg 1985
Hennecke E. - Schneemelcher W., Neutestamentliche Apokryphen in deutscher Übersetzung, 4. Vydání. Tübingen 1968
Hlaváčková J.-Konzal V.: Slovník pojmů a jmen, in: Svět Andreje Rubleva . Praha 1981
Holter K., Das Alte und Neue Testament in der Buchmalerei nördlich der Alpen, in: La Biblia nell´alto medioevo 10 (1963)
Chadraba R., Dürers Apokalypse. Praha 1964
Chadraba R., Staroměstská mostecká věž a triumfální symbolika v umění Karla IV. Praha 1971
Chapeaurouge D. de, Einführung in die Geschichte der christlichen Symbole. Darmstadt 1991
Chappuzeau G., Die Exegeze von Hohelied 1, 2a.b und 7 bei den Kirchenvätern von Hippolyt bis Bernhard. Ein Beitrag zum Verständnis von Allegorie und Analogie, Jahrbuch für Antike und Christentum, 18, 1975, s. 90n.
Christe Y., Il Giudizio Universale nell´ Arte del Medioevo. Milano 2000
Chytil K., Antikrist v naukách a umění středověku a husitské obrazové antiteze o Kristu a Antikristu. Praha 1918
Jakub de Voragine, Legenda aurea, (ed.) Widmanová A. Praha
James M.R., The Apocalypse in Art. London 1931
Jung H., Traubenmadonnen und Weinheilige. Duisburg 1964
Jursch H., Das Bild Judas Ischarioth im Wandel der Zeiten, in: Akten des 7. Internationalen Kongresses für christliche Archäelogie 1965 in Trier. Berlin 1969
Kaemmerling E. (Hrsg.), Ikonographie und Ikonologie, Theorien, Entwicklung – Probleme. Köln 1979
Kalinowski L., Geneza Piety sredniowiecny. Krakow 1953
Kanof A., Jewish Symbolic Art. Jerusalem 1996
Karpf J., Strukturanalyse der mittelalterliche Bilderzählung. Marburg 1994
Katzenellenbogen A., Allegories of the Virtues and the Vices im Medieval Art. New York 1964
Katzenellenbogen A., The Image of Christ in the Early Ages. Minneapolis 1968
Kaufhold W., Die Verkündigung an Maria nach den Apokryphen in Literatur und Kunst. Phil. Diss. Freiburg 1942
Keck A.S., Observations on the Iconography of Josua, in: Art Bulletin 32 (1950)
Kehrer H., Die Heiligen Drei Könige in Literatur und Kunst, díl 1-2. Leipzig 1908-9
Keller H. L., Reclams lexikon der Heiligen und der biblischen gestalten. Legende und Darstellung in der bildenden Kunst. Stuttgart 1968
Kirchhoff H. (Hrsg.), Ursymbole und ihre Bedeutung für die religiöse Erziehung. München 1982
Kirchhoff H., Christi Himmelfahrt bis St. Martin im christlichen Brauchtum. München 1986
Kirchhoff H., Christliche Brauchtum von Advent bis Ostern. München 1984
Kirschbaum E. (ed.): Lexikon der christlichen Ikonographie, 8 dílů. Rom-Freiburg-Basel-Wien. 1968-1976
Kittel G. – Friedrich G., Theologisches Wörterbuch zum Neuen Testament, I – X. Stuttgart 1933-1979
Klis Z., Paruzja. Przedstawienie Sadu Ostatecznego w sztuce średniowiecznej Europy Środkowej. Krakow 1999
Kneller K.A., Geschichte der Kreuzwegandacht von den Anfängen bis zur völligen Ausbildung, in: Stimmen aus Maria Laach, Erg. Bd. 98 (1908)
Koch H., Die altchristl. Bilderfrage nach den lit. Quellen, Göttingen 1917.
Kollwitz J.- Campenhause H., Fr. v., Das Gotesbild im Abendland. Witten 1959
Kollwitz J., Der Josua - Zyklus von S. Maria Maggiore, in: Römische Quartalsschrift 64 (1966)
Kollwitz J., Christus als Lehrer und die Gesetzesübergabe an Petrus in der konstantinische Kunst Roms, in: Römische Quartalsschrift XLIV (1936)
Kondakov N.P., Ikonografia Bogomatěri. Petěrburg 1910
Kořán I., Gotické veraikony a svatolukášské madony v pražské katedrále, in: Umění XXXIX (1991)
Kořán I., K českému vývoji Madony doudlebské, in: Umění XXVII (1979)
Kořán I., K vývoji tzv. svatovítského typu madony, in: Umění XXIX (1981)
Kořán I., Nobilitace a rustikalizace našich gotických madon, in: Český lid, 79 (1992)
Kraft H., Die Bildallegorie der Kreuzigung Christi durch die Tugenden. Frankfurt 1976
Kristeller P., Symbolum apostolicum. Berlin 1917
Krücke A., Der Protestantismus und die bildliche Darstellungen Gottes, in: Zeitschrift für Kunstwissenschaft 13 (1959)
Krücke A., Über einige angebliche Darstellungen GottVaters im frühen MA, Marburger Jahrbuch für Kunstwissenschaft, Marburg, Bd. I., 1924.
Krueger R.: Die Kunst der Synagoge. Leipzig 1968
Kunoth-Leifels E., Über die Darstellung der Bathseba im Bade. Essen 1962
Kutal A., K problému horizontálních piet, in: Umění XI (1963)
Kutna G.: Der Patriarch Jakob in der bildenden Kunst, in: Ost und West, in: Illustrierte Monantsschrift für das gesamte Judentum 8 (1908)
Landolt-Wegener, E., Zum Motiv der „Infantia Christi“, in: Zeitschrift für schweiz. Archäologie und Kunstgeschichte, Bd. 21 (1961)
Lange R., Die Auferstehung. Recklinghausen 1966
Leclercq J., Monks and Love in Twelfth - Century France. Oxford 1979
Leclercq J., Monks and Marriage. A Twelfth Century View. New York 1982
Legner A., Guter Hirte. Düsseldorf 1959
Lechner G. M., Die mystische Einhorn-Jagd als Allegorie Verkündigung, in: Jagd einst und jezt, katalog výstavy na zámku Marchegg, 1978
Lechner G. M., Maria Gravida zum Schwangerrschaftsmotiv in der Bildenden Kunst. Münchner kunsthistorische Abhandlungen 9, 1981
Levron I., Le diable dans l´art. Paris 1935
Lexikon für Theologie und Kirche. Freiburg 1930-1933
Lucca, Il volteo Santo e la Civiltá Medioevala. Lucca 1984
Lutz J. – Perdrizet P., Speculum humanae salvationis. I/II, Mulhouse 1907
Male E., Historie et Légende de l´Apotre Saint – Andreas dans l´Art, in: La Revue des deux Mondes, Okt. 1951
Male E., L´ art religieux en France, 4 díly. Paris 1898-1922
Male E., La Résurrection de Lazare dans l´Art, in: La Revue des Arts. Paris 1951
Mánek J.: Bible v českých zemích. Praha 1975
Martin H., Saint – Andreas. Paris 1928
Mayer A., Das Bild der Kirche . Hauptmotive der Ecclesia, in: Wandel der abbendld. Kunst. Regensburg 1962
Meer F. van der, Maiestas Domini: Théophanies de l´Apocylypse dans l´art chrétien.
Rome 1938.
Mellinkoff R., The horned Moses in medieval art and thought. Berkeley, Los Angeles, London 1970
Merell J.: Bible v českých zemích. Praha 1956
Michna C., Maria als Thron Salamonis. Phil. Diss. Wien 1950
Mikuda B., Josephskult und Josephikonographie im österreichisch-schlesischen Gebiet, in: Archiv für schlesische Kirchengeschichte, 44 (1986)
Mohr G.H.: Lexikon symbolů. Obrazy a znaky křesťanského umění. Praha 1999
Molsdorf W., Christliche Symbolik der Mittelalterlichen Kunst. Leipzig 1926
Musper H. Th., Die Urausgaben der holländischen Apokalypse und Biblia pauperum. München 1961
Neuss W., Die Oranten in der altchristlichen Kunst, in: Festschrift Paul Clemen. Düsseldorf 1926
Nevěsta v uzavřené zahradě, (ed.) Zlatohlávek M. Praha 1995.
Nová Zlatá legenda. Díl I. Legendy staročeské. Passionál, (ed) Šimek F. Praha 1927
Novae concordantiae bibliorum sacrorum iuxta vulgatam versionem criticae editam, (Hrsg.) Fischer B.,5 dílů, Stuttgart/Bad Cannstatt 1977
Novotný, A.: Biblický slovník. Praha 1956
Novozákonní apokryfy I. (ed) Pokorný P. Praha 2002
Nyssen W., Eucharistie. Berlin 1966
Onasch K.: Liturgie und Kunst der Ostkirche in Stichworten. Leipzig 1981
Osten G. v.d., Der Blick in die Geburtshöhle, in: Kölner Domblatt 26/27 (1967)
Osten G. v.d., Der Schmerzensmann Typengeschichte eines dt. Andachtsbildes von 1300-1600. Forsuchungen zur dt. Kunstgeschichte, díl 7. Berlin 1935
Ohly F., Hohelied-Studien. Grundzüge einer Geschichte der Hoheliedauslegung des Abendlandes bis um 1200, Wiesbaden 1958.
Panofsky E.: Imago Pietatis. Ein Beitrag zur Typengeschichte des Schmerzensmann und der Maria Mediatrix, in: Festschrift für M. Friedländer. Leipzig 1928
Panofsky E.: Ikonografie a ikonologie: Úvod do studia renesančního umění, in: Význam ve výtvarném umění. Praha 1981, s. 33-54
Pavlíček M., Assumpta v hořícím keří, in: Umění XXXXVI (1998)
Petri H.-Beinert W., Handbuch der Marienkunde. Regensburg 1984
Pinder W., Die Pieta. Leipzig 1922
Pinder W., Die dichterische Wurzel der Pietá, in: Repertotium für Kunstwissenschaft 42 (1920)
Podlaha A.: Český slovník bohovědný, díly I.-IV. (díly A-H). Praha 1912-1930
Preuss H., Das Bild Christi im Wandel der Zeiten. Leipzig 1915
Ramp E., Die Legende vom Heiligen Kreuz – ihre Bedeutung und ihr geschichtliche
Hintergrund, in: Wintherhurer Jahrbuch (1969)
Rampendahl E., Die Ikonographie der Kreuzabnahme Christi vom 9.-16.Jh. Diss. Bonn 1916
Reallexikon zur byzantinischen Kunst, (Hrsg.) Wessel Kl., díl 1-3, Stuttgart 1963-1978
Reallexikon zur deutschen Kunstgeschichte (Hrsg.) Schmidtt O., Gall E., Heydenreich O.H., díl 1-7, Stuttgart 1937-1981
Reallexikon für Antike und Christentum, (Hrsg.) Klauser Th.., díl 1-12, Stuttgart 1959-1983
Reallexikon für protestantische Theologie und Kirche (Hrsg.) Hauck A., 24 dílů. Lipsko 1896-1913
Réau L.: Iconographie de l´art chrétien, 3 díly. Paris 1955-59
Rendtorff R., Das Alte Testament. Eine Einführung. Neukirchen – Vluyn 1983
Rigaux B., L ´ Antéchrist. Paris 1923
Ringbom L.J., Paradisus terrestris. Helsingfors 1958
Rosenberg A., Engel und Dämonen. München 1967
Roth E., Der Volkreiche Kalvarienberg in Literatur und Bildkunst des Spätmittelalters. Philologische Studien und Quellen 2. Berlin 1967
Royt J., K zobrazování Nejsvětější Trojice skupinou tří postav, hlav a tváří, in: Ars 2 /1991, s. 154-159
Royt J., Obraz a kult v Čechách 17. a 18. století. Praha 1999
Royt J., Poslové nebes. Katalog výstavy. Kašperské Hory 2001
Royt J., Zahrada mariánská. Mariánská úcta ve výtvarném umění od středověku do 20. století. Kašperské Hory 2000
Royt, J., O původu svatolukášského obrazu, in: Umění a mistrovství. Pražská malířská bratrstva 1348-1783, (ed.) Sekyrka T. Praha 1997, s. 43-47
Royt J.-Šedinová H., Slovník symbolů. Kosmos, příroda a člověk v křesťanské ikonografii. Praha 1998
Runes D. D.: Slovník judaizmu. Bratislava 1992
Ruprecht-Schadewaldt, F., Die Ikonographie der Joseph von Ägypten – Szenen auf der Maximianskathedra in Ravenna. Phil. Diss. Heidelberg 1969
Ryba B., Svatojakubská legenda, Věda a život 7 (1941)
Ryneš V., „Imagines miraculosae“ doby pobělohorské, in:Český lid 54 (1967)
Sachs H.-Badstübner E.-Neuman H., Christliche Ikonographie in Stichworten. Leipzig 1988
Saint James- the Hope. Katalog Xunta de Galicia. Compostela 1999
Sauer J., Mystik und Kunst unter besonderer Berücksichtung des Oberrheins, in. Kunstwissenschaftliche Jahrbuch d. Görres-Geselschaft 1 (1928)
Sauer J., Symbolik des Kirchengebäudes und seiner Ausstattung in der Auffasung des Mittelalters. Freiburg 1924
Sauer J., Die spätmittelalterlichen Kreuzigungsdarstelungen. Frankfurt 1936
Scheltema von A., Über die Entwicklung der Abendmahl Darstelungen von der byzantinischen Mosaikkunst bis zur niederländischen Malerei des 17. Jh. Leipzig 1912
Schillerová G., Ikonographie der christlichen Kunst, díl 1 – Inkarnation – Kindheit –Taufe – Versuchung – Verklärung – Wirken und Wunder Christi (Inkarnace, dětství Kristovo, jeho působení a zázraky), Gütersloh 1966; díl 2 – Die Pasion Christi (Pašije Kristovy), Gütersloh 1968; díl 3 – Die Auferstehung und Erhöhung Christi (Zmrtvýchvstání a povýšení Páně), Gütersloh 1971; díl 4/1 – Die Kirche (Církev), Gütersloh 1976; díl 4/2 Maria, Gütersloh 1980; díl 5/1-2 – Apokalypsa. Gütersloh 1980-90
Schlink W., Der Beau-Dieu von Amiens. Das Christusbild der gotischen Kathedrale. Frankfurt a. M. – Leipzig 1991
Schöne Madonnen 1350-1450. Výstava a katalog v Salcburku. Salzburg 1965
Schrade H., Ikonographie der christlichen Kunst I, Die Auferstehung Christi. Berlin – Leipzig 1932
Schröder R.A., Die Bibel in der Kunst. Köln 1956
Schulz H., Die mittelalterliche Sakramentsmühle, in: Zeitschrift für bildende Kunst 63 (1929/30)
Schulz H., Maria, der Acker und die Weinrebe in der Symbolvorstellung des Mittelalter. Habil. Schrift. Trier 1950
Schumacher-Wolfgarten R., Jesse mit dem Rosenstock, in: Römische Quartaschrift 68 (1973)
Sinding O., Mariae Tod und Himmelfahrt. Christiania 1903
Smith A.M., The Iconography of the Sacrifice of Isaac in Early Christian Art, in: American Journal of Archeology, 2 Series, 26 (1922)
Stabat mater. Maria unter dem Kreuz in der Kunst um 1400. Katalog výstavy. Salzburg 1970
Straten, R. van, Einführung in die Ikonographie. Berlin 1989
Strzygowski J., Ikonographie der Taufe Christi. München 1885
Studený J.: Křesťanské symboly. Olomouc 1992
Stuhlfauth G., Das Dreieck – Geschichte eines religiösen Symbols. Stuttgart 1937
Sussmann V., Maria mit dem Schutzmantel, in: Marburger Jahrbuch für Kunstwissenschaft 5 (1929)
Symbol apostolski w nauczaniu i sztuce kościola, (Ed.) Knapyński R. Lublin 1997
Štefanová M., Figurálně zdobené rámy českých gotických obrazů, Umění XXXV, (1985)
Theologische Realenzylopädie, (Hrsg.) Krause G., Müller G. Berlin 1976ff
Thomas A., Maria die Weinrebe, in: Kurtrier. Jb. 10 (1970)
Thomas A., Die mystische Mühle, in: Christliche Kunst 31 (1934)
Thümmel H.G., Die Anfänge der Katakombenmalerei, Akten des VII. Internationalen Kongresses für christliche Archäologie, Citta del Vaticano – Berlin 1969, I, 745-752
Török G., Die Ikonographie des letzten Gebetes Mariä. Acta historiae artium 19 (1973)
Tripps J., Das handelnde Bildwerk in der Gotik.Forschungen zu den Bedeutungsgeschichten des Kirchengebäudes und seiner Ausstattung in der Hoch-und Spätgotik. Berlin 1998
Vetter E. M., Maria im brennender Dornbusch, Das Münster 10 (1967)
Vetter E. M., „Mulier amicta sole“ und „ Mater Salvatoris“, in: Münchener Jahrbuch der bildenden Kunst III, 9/10 (1958/1959)
Vetter E. M., Maria im Rosenhang. Düsseldorf 1956
Vetter E. M., Mariologische Tafelbilder des 15. Jh. und das Defensorium Franze von Retz. Phil. Diss. Heidelberg 1954
Visser W.J.A., Die Entwicklung des Christus in Literatur und Kunst in der frühchristliche und byzantinische Zeit. Bonn 1934
Vloberg M., L´Eucharistie dans l´Art, díl 1. Paris 1946
Vogel K., Die Ikonographie der Flucht nach Ägypten. Heidelberg 1930
Weckwerth A., Christus in der Kelter, Ursprung und Wandlung eines Bildmotivs. Festschrift für H. R. Rosemann. München 1960
Weckwerth A., Der in der weinumrankten Kelter Gekreuzigte, in: Festschrift A. Thomas. Trier 1967
Weinel H., Die Gleichnisse Jesu. Leipzig 1918
Weitzmann A., Das Selbdritt in der dt. Kunst der Mittelalter. Phil. Diss. München 1922
Wengenmayr A., Die Darstelungen der Geschichte und Gestalt des ägyptisches Joseph in der bildenden Kunst. Phil. Diss. München 1952
Wentzel H., Ad infantiam Christi. Zu der Kindheit unseres Hernn, in: Das Werk des Künstlers. Hubert Schrade zum 60. Geburstag. Stuttgart 1960, s. 134-160
Werner M., On the Origin of Zooantropomorphic Evangelist Symbols: Early Medieval, Late Coptic, Nubian, Etiopan and Latin Evidence, in: Studies in Iconography 13 (1989-1990)
Wessel K., Abendmahl und Apostelkommunion. Recklinghausen 1964
Wessel K., Die Entstehung des Krucifix, in: Byzantinische Zeitschrift 53 (1960)
Wiepen E., Die Palmsonntagsprozession und der Palmesel. Bonn 1903
Wilckens L., Hinweise zur Böhmische Marienverehrung unter Karl IV. Und den ersten Prager Erzbischöfen, in: Anzeiger des Germanische Nationalmuseum, 1965
Wilpert J., Das Opfer Abrahams in der Altchristliches Kunst, in: Römisches Quartalsschrift für Christliche Altertumskunde und für Kunstgeschichte I. Freiburg 1887
Woerden Speyart van, The Iconography of the Sacrifice of Abraham, in: Vigiliae Christianae 15 (1961)
Wolter G., Ikonographie der Verklärung Christi. Diss. Berlin 1970
Zähringer D., Annaselbdritt, in: Benediktiner Monatschrift (1943)
Zlatohlávek M. – Rätsch ,Ch. – Müller, C., Das Jüngste Gericht. Düsseldorf – Zurich 2001
Žáry J., Piety historické (slohové), in: Piety Slovenska. Katalog SNG. Bratislava 1991
Preliminary scope of work
Tato práce má zájemci o výtvarné umění pomoci "číst" náměty ze Starého a Nového zákona a porozumět jejich vývoji v dějinách umění. V úvodu práce je kriticky zhodnocena zásadní ikonografická literatura lexikální povahy. Práce zahrnuje celou šíři biblických námětů řazených abecedně, počínaje Stvořením světa až po knihu Zjevení s. Jana - Apokalypsu. Vedle vlastních příběhů Starého i Nového zákona jsou představeny i významné osobnosti Starého a Nového zákona. Zařazena byla také hesla inspirovaná apokryfními knihami Starého a Nového zákona, hesla poukazující na vztah Starého a Nového zákona (např. Typologie) či hesla s biblickou výpovědí související (např. Ráj, Očistec, Smrt atd.). Každé heslo je profilováno tak, že je v něm uveden stručný příběh biblické události, líčený s přihlédnutím k jeho reflexi ve výtvarném umění. Vedle příslušných biblických odkazů nalezne čtenář poukazy na apokryfní literaturu, na výklady církevních autorit a dále příklady děl světového a českého umění. Hesla jsou řazena abecedně a systém syntetizujících hesel a odkazů umožňuje snadnější orientaci. V závorkách je u některých jmen uváděno znění, tak jak se objevuje ve starší uměleckohistorické literatuře. V závěru práce je uveden bohatý seznam literatury.
Preliminary scope of work in English
This work is to help a person showing interest i art „to read“ the themes from Old and New Testaments and to understand their development in the history of art.
In the introduction the essential iconographic literature is critically evaluated. The work covers the entire breadth of Biblical themes arranged alphabetically from the Creation of the World up to the book Revelation of Saint John – Apocalypse. Besides the stories of Old and New Testaments there are represented important personalities of both Testaments.
There have also been added items inspired by apocryphal books of Old and News Testaments, items referring to the relation between Old and News Testaments /e.g. Typology/ or the items that are related to Biblical issues /e.g. Eden, Purgatory, Death, etc./. Each item is profiled in a specific way – a short story of Biblical event is always mentioned and it is described in relation to its reflexion in art.
Besides Biblical references the reader will find even the references to apocryphal literature, to commentaries of the Church authorities and to the examples of pieces of art in Bohemia and the world. The items are arranged alphabetically and the system of other items and references enables easier orientation. Finally there is a plentiful list of literature.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html