Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Otázky bezpečnosti moderních jaderných reaktorů
Thesis title in Czech: Otázky bezpečnosti moderních jaderných reaktorů
Thesis title in English: Safety problems of modern nuclear reactors
Key words: bezpečnost, jaderný reaktor, jaderná energie, jaderná elektrárna
English key words: safety, nuclear reactor, nuclear energy, nuclear power plant
Academic year of topic announcement: 2009/2010
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Institute for Environmental Studies (31-550)
Supervisor: RNDr. Rudolf Přibil, CSc.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 15.12.2008
Date of assignment: 03.11.2009
Date of electronic submission:03.06.2010
Date of proceeded defence: 17.06.2010
Opponents: Ing. Luboš Matějíček, Ph.D.
 
 
 
Preliminary scope of work
Tato práce se zabývá bezpečností jaderných reaktorů. Shrnuje historii vývoje jaderných reaktorů a rozebírá příčiny některých závažných havárií, které se v minulosti udály. Popisuje fyzikální vlastnosti radioaktivního záření a uvádí základní přehled veličin a jednotek. Dále popisuje vliv radioaktivního záření na člověka a na další živé organismy. Definuje některé komponenty reaktoru a zaměřuje se na obecné bezpečnostní principy, které rozvijí. Stručně vysvětluje metody hodnocení bezpečnosti jaderných reaktorů a úlohu jaderného dozoru. Řadí jaderné reaktory do několika generací a každý typ reaktoru zvlášť popisuje po technické a bezpečnostní stránce. Poukazuje na soudobé trendy ve vývoji jaderných reaktorů a na trendy ve vývoji jejich bezpečnosti.
Preliminary scope of work in English
This study is concerned with safety factors of nuclear reactors. It summarizes history of nuclear reactors development and analyses causes of some serious accidents, which occurred in the past. It describes physical characteristics of radioactive radiation and mentions a basic survey of quantities and units. Then it describes the influence of radioactive emission on man and other living organisms. It also defines some reactor components and focuses on general security principles, which are further developed. It shortly explains the methods of evaluation of safety factors of nuclear reactors and a role of nuclear supervision. It puts nuclear reactors into several generations and every type of reactor is described as for technical and safety aspects, respectively. It refers to contemporary trends in development of nuclear reactors and in development of their safety.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html