Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Vraclav v raném středověku
Thesis title in Czech: Vraclav v raném středověku
Thesis title in English: Vraclav in Early Middle Ages
Key words: archeologie; raný středověk; Vraclav; Přemyslovci
English key words: Archaeology; Early Middle Ages; Vraclav; Premyslider
Academic year of topic announcement: 2007/2008
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Institute of Archaeology (21-UPRAV)
Supervisor: prof. PhDr. Jiří Sláma, CSc.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 09.12.2008
Date of assignment: 14.07.2011
Administrator approval: zatím neschvalováno
Confirmed by Study dept. on: 18.08.2011
Date and time of defence: 12.09.2011 00:00
Date of electronic submission:19.08.2011
Date of proceeded defence: 12.09.2011
Submitted/finalized: committed by worker on behalf on and finalized
Reviewers: PhDr. Mgr. Ivo Štefan, Ph.D.
 
 
 
Advisors: prof. PhDr. Jan Klápště, CSc.
Guidelines
Provedete rozbor nálezů z dosavadních archeologických výzkumů václavského hradiště.
Pokusíte se o celkovou charakteristiku václavského hradiště.
Naznačíte historický vývoj Vraclavi v raném středověku a jeho proměny.
References
O václavském hradišti existují pouze drobné studie (ty jsou Vám známy z předchozích konzultací). Rovněž neexistuje celkové zpracování východočeské raně středověké keramiky. Rozsáhlejší literatura existuje pouze k Trstenické stezce, na níž Vraclav leží (citace Vám byly rovněž sděleny) a k hradské soustavě, do níž Vraclav spadala (naposledy např. J. Žemlička).
Preliminary scope of work
Bakalářská práce se zabývá historickým a archeologickým poznáním středověkého hradu Vraclav. Shrnuje dosavadní stav bádání týkajcí se tohoto střediska, začleněného v polovině 12. století do hradské soustavy. Mimo správní funkce si všímá i významu hradu při tzv. Trstenické stezce, údajné spojnici provincií Hrutov a Úsobrno, tedy Čech a Moravy. Dále se věnuje archeologickým výzkumům, které se na hradišti nebo v jeho těsné blízkosti uskutečnily. Podrobněji je zde rozpracován průzkum akropole hradiště z roku 1962, který nebyl v žádné literatuře doposud publikován. Cílem práce je zasazení hradu Vraclav do historického kontextu a zpracováním výzkumu obohatit naše znalosti nejen o něm, ale i o k němu náležící provincii.
Preliminary scope of work in English
Bachelor thesis deals with the historical and archeological recognition of medieval castle Vraclav. It summarizes current state of research of this centre which was included in the middle of 12th century to the castle system. Except for administrative function it is noticing significance nearby so-called Trstenice path, alleged connection of provinces Hrutov and Úsobrno, consequently Bohemia and Moravia. In the following the thesis deals with archeological researches which were on the hillfort or in its proximity realized. The research of hillfort´s acropolis from 1962 which has never been published in more detail is developed here. The aim of this thesis is historical contextualization of castle Vraclav and via processing the research better understanding not only about it but also about belonging province.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html