Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Isoflavonsynthasa: přítomnost a aktivita v bobovitých a nebobovitých rostlinách
Thesis title in Czech: Isoflavonsynthasa: přítomnost a aktivita v bobovitých a nebobovitých rostlinách
Thesis title in English: Isoflavone synthase: presence and activity in leguminous and non-leguminous plants
Key words: cytochrom P450, isoflavonsynthasa, CYP93C18, Pisum sativum L., Pachyrhizus tuberozus (Lam.) Spreng, Phaseolus vulgaris L., genová overexprese, GFP, membrána endoplasmatického retikula
English key words: cytochrome P450, isoflavone synthase, CYP93C18, Pisum sativum L., Pachyrhizus tuberozus (Lam.) Spreng, Phaseolus vulgaris L., gene over-expression, GFP, endoplasmic reticulum membrane
Academic year of topic announcement: 2008/2009
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: angličtina
Department: Department of Experimental Plant Biology (31-130)
Supervisor: prof. RNDr. David Honys, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 28.11.2008
Date of assignment: 05.11.2009
Date of electronic submission:24.08.2010
Date of submission of printed version:24.08.2010
Date of proceeded defence: 09.09.2010
Reviewers: doc. RNDr. Radomíra Vaňková, CSc.
 
 
 
Preliminary scope of work
Isoflavonsynthasa (IFS; člen rodiny CYP93C cytochromů P450), představuje klíčový enzym v biosyntéze isoflavonoidů ? významných sekundárních metabolitů produkovaných především rostlinami z čeledi bobovité (Fabaceae). Geny pro IFS pocházející ze 14 bobovitých rostlin a jedné nebobovité rostliny (Beta vulgaris, čeled´ Chenopodiaceae) byly identifikovány a zařazeny do databáze Genbank. U ostatních taxonů produkujících isoflavonoidy se však o genetickém pozadí této biosyntézy neví takřka nic.
Cílem diplomové práce je nahlédnout problematiku taxonomické distribuce isoflavonoidů z hlediska molekulární genetiky. Práce zahrnuje:
1. in silico analýzu sekvencí genů pro IFS z databáze Genbank a ESTs databáze
2. na PCR metodách (TAIL-PCR, iPCR) založenou identifikaci orthologů genů pro IFS ve vybraných producentských rostlinách náležejících mimo čeled´ bobovitých rostlin
3. funkční testy: over-exprese genů pro IFS získaných z genomů vybraných nebobovitých rostlin v Arabidopsis thaliana (Gateway? technologie) a chemická analýza obsahu isoflavonoidů v transgenních rostlinách (HPLC-MS, ELISA)
Poznatky z této práce významnou měrou doplní dosavadní znalosti získané metodami analytické chemie.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html