Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 356)
Assignment details
   Login via CAS
Na čí straně stojíš? Radikální levice v poválečném Finsku - fenomén marxismu-leninismu v zemi mimo východní blok
Thesis title in Czech: Na čí straně stojíš? Radikální levice v poválečném Finsku - fenomén marxismu-leninismu v zemi mimo východní blok
Thesis title in English: Whose side are you on? Radical Left in postwar Finland - on the phenomenon of Marxism-Leninism outside the Eastern Bloc
Key words: radikální levice, marxismus-leninismus, nová levice, Finsko, Sovětský svaz, finlandizace, taistovci, studená válka, studentské hnutí, 70. léta, 1968
English key words: radical Left, Marxism-Leninism, New Left, Finland, Soviet Union, finlandization, Taistoists, Cold War, student movement, 1970s, 1968
Academic year of topic announcement: 2008/2009
Type of assignment: dissertation
Thesis language: čeština
Department: Department of Russian and East European Studies (23-KRVS)
Supervisor: doc. PhDr. Luboš Švec, CSc.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 19.04.2012
Date of assignment: 19.04.2012
Date and time of defence: 22.09.2021 09:00
Venue of defence: Pekařská 10, JPEK222, 222, Zasedací místnost
Date of electronic submission:15.07.2021
Date of proceeded defence: 22.09.2021
Reviewers: Mgr. Tomáš Masař, Ph.D.
  Dr. Heikki Markku LARMOLA
 
 
Guidelines
m
References
m
Preliminary scope of work
Projekt je zaměřen na výzkum finského radikálně levicového hnutí, tzv. taistovců, kteří částečně ovládli studentské i kulturní kruhy v 60. a 70. letech 20. století a kteří se přihlásili k dogmatickému pojetí marxismu-leninismu. Práce má objasnit příčiny i kontext vzniku tohoto, v západoevropském kontextu ojedinělého, stalinistického hnutí, jeho vliv na vnitřní i zahraniční politiku Finska (v rámci tzv. finlandizace), jeho úlohu i vliv v Komunistické straně Finska a konečně jeho souvislost se srpnovou okupací Československa. Práce by měla především obsahovat:
- teoretické ukotvení (finská levice vs. evropská nová levice a Frankfurtská škola)
- analýzu vývoje finské levicové inteligence, vliv KSSS a ostatních východoevropských komunistických stran
- analýzu role radikální levice v rámci procesu tzv. finlandizace a finské politiky neutrality
- analýzu sociálního pozadí taistovců, proměnu sociální stratifikace na finských univerzitách a její vliv na vznik studentských hnutí
- a v neposlední řadě recepci okupace Československa na finské politické scéně a její proměnu v průběhu 70. let a její vliv na vnitřní i zahraniční politiku Finska
Preliminary scope of work in English
The project is focused on research of Finnish radical Left movement, so called taistolaisets, who partly dominated the student and cultural circles in 60?s and 70?s and who fully adopted dogmatic concept of marxism-leninism. This work should clarify the reasons as well as the context of uprise of this in Europe unique stalinist movement, its influence on home and foreign policy of Finland (in the terms of so called finlandization), its role in Finnish Communist Party, and last but not least its connection to the occupation of Czechoslovakia. The work should include:
- theoretical basis (Finnish Left vs. European "New Left" and Frankfurt school)
- analysis of development of Finnish leftish intelligentsia, influence of Communist Party of Soviet Union and other Eastern European communist parties
- analysis of role of radical Left in the process of so called finlandization and Finnish policy of neutrality
- analysis of social background of taistolaisets, the change of social stratification at Finnish universities and its influence on the uprise of student movement
- reception of the occupation of Czechoslovakia in Finland, its development in the course of 70?s and its influence on home as well as foriegn policy of Finland
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html