Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 285)
Assignment details
   Login via CAS
Modelování mikroskopických procesů plastické deformace hexagonálních materiálů
Thesis title in Czech: Modelování mikroskopických procesů plastické deformace hexagonálních materiálů
Thesis title in English: Modelling of microscopic processes of palstic deformation in hexagonal materials
Academic year of topic announcement: 2008/2009
Type of assignment: project
Thesis language: čeština
Department: Department of Physics of Materials (32-KFM)
Supervisor: prof. RNDr. Miloš Janeček, CSc.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 21.10.2008
Date of assignment: 21.10.2008
Date of proceeded defence: 23.04.2009
Advisors: doc. Dr. rer. nat. Robert Král, Ph.D.
Guidelines
Rešerše současných modelů plastické deformace materiálů.
Provedení deformačních zkoušek vybraných slitin s hexagonální mřížkou.
Ověření platnosti stávajících modelů na experimentálních datech získaných z tahové deformace.
Interpretace výsledků s ohledem na mikroskopické mechanismy probíhající během plastické deformace.
Zpracování výsledků do závěrečné zprávy projektu.
References
1. C.W. Sinclair, W.J. Poolea and Y. Brechet: A model for the grain size dependent work hardening of copper, Scripta Materialia 55 (2006), 739-742.

2. R. Král, P. Lukáč, M. Zehetbauer, M. Janeček: Mechanisms controlling plastic behaviour in Al-Mg and Al-Mn-Mg alloys: A comparison of contemporary models, Acta Technica ČSAV 42 (1997), 145-174.

3. J. Balík, P. Lukáč, Z. Drozd, R. Kužel: Strain hardening behaviour of AZ31 magnesium alloy, Int. Jour. Mat. Res. (2009), in press.

Další literatura dle zadání vedoucího projektu


Preliminary scope of work
Modelování mechanismů zpevnění a odpevnění materiálů má dlouholetou tradici. První modely se objevily v polovině 20. století s rozvojem teorie dislokací. V posledních dvaceti letech bylo navrženo několik modelů, které popisují mikroskopické mechanismy probíhající během plastické deformace zejména u materiálů s kubickou strukturou. Společnou charakteristikou těchto modelů je navržení modelové rovnice, která obsahuje parametry popisující jednotlivé mechanismy probíhající během plastické deformace. Fitováním teoretických vztahů experimentálními daty (křivkami zpevnění) obdržíme hodnoty příslušných parametrů, které nám umožní získat poznatky o mikroskopických procesech zpevnění a odpevnění v materiálu. Kriteriem správnosti příslušného modelu je potom srovnání teoretických předpokladů s experimentálními charakteristikami mikrostruktury pomocí optické nebo elektronové mikroskopie, rentgenové difrakce, atd.
Cílem tohoto projektu je provést rešerši stávajících modelů materiálů s hexagonální mřížkou a ověřit jejich platnost pro experimentálních data získaná během plastické deformace vybraných hexagonálních slitin a pokusit se o jejich vylepšení zahrnutím mechanismů, které jsou specifické pro tuto třídu materiálů.
Preliminary scope of work in English
Modeling of mechanisms of plastic deformation of materials has a long tradition. First models appeared already in the middle of the 20th century with the development of the theory of dislocations. In the last twenty years several models have been proposed describing microscopical mechanisms during plastic deformation in materials with cubic structure. The general characteristics of these models is the development of a master equation which contains parameters which are related to the individual mechanisms occurring during plastic deformation. Fitting of these parameters to experimental data allows to obtain characteristics of hardening and softening processes in the material. The comparison of the quality of the fit with experimental characteristics of the microstructure using light and transmission electron microscopy or X-ray diffraction allows us to determine the correctness of the theoretical assumptions.
The objective of this project is to review the current models of materials with hexagonal lattice and to verify their validity on experimental data obtained by tensile tests of selected hexagonal alloys and to try to improve them by adding of mechanisms which are specific for this class of materials.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html