Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 285)
Assignment details
   Login via CAS
Jaderné kolektivní stupně volnosti a Skyrme funkcionál
Thesis title in Czech: Jaderné kolektivní stupně volnosti a Skyrme funkcionál
Thesis title in English: Nuclear collective degrees of freedom and Skyrme functional
Academic year of topic announcement: 2008/2009
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: angličtina
Department: Institute of Particle and Nuclear Physics (32-UCJF)
Supervisor: prof. RNDr. Jan Kvasil, DrSc.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 03.11.2008
Date of assignment: 16.04.2010
Date and time of defence: 20.09.2010 00:00
Date of proceeded defence: 20.09.2010
Reviewers: prof. RNDr. Pavel Cejnar, DSc.
 
 
 
Guidelines
Práce se týká problému mnoha těles v jaderné fyzice, konkrétně odvození
výrazů a jejich zabudování do numerických progranů pro výpočet charakteristik
těžších jader v rámci metody SRPA (viz. anotace níže). Tato problematika je v
ÚČJF MFF UK řešena v širší mezinárodní spolupráci (univerzita v Erlangenu,
univerzita v Neapoli, Spojený Ústav Jaderných výzkunů v Dubně u Moskvy).
References
P.Ring, P.Schuck, The Nuclear Many Body Problem, Springer-Verlag N.Z, (1980)
J. Dobaczewski, J.Dudek, Physical Review C52, 1827 (1975)
M. Bender, etal., Physical Review C65, 054322 (2002)
V.O.Nesterenko, W.Kleinig, J.Kvasil, P.Veselý, P.-G.Reinhard, Phys.Rev. C74, 064306 (2006)
Preliminary scope of work
V ÚČJF MFF UK byla vypracována metoda "Separable Random Phase Approximation with
Skyrme Functional Mean Field" (SRPA) pro popis vlastností středně těžkých a těžkých
jader. Metoda je založená na funkcionálním přístupu k jadernému hamiltoniánu. Řetězec
výpočetních programů sestavených na základě RRPA metody byl užit pro analýzu E1, E2,
E3 a M1 rezonancí v jádrech. Cílem diplomové práce je rozšířit tuto metodu i pro
studium Gamov-Tellerových a Fermiho beta přechodů v jádrech, t.j. odvodit příslušné
vztahy pro pravděpodobnosti těchto přechodů a zabudovat tyto vztahy do stávajících
výpočetních programů.
Preliminary scope of work in English
In IPNP of MFF UK the method "Separable Random Phase Approximation with Skyrme Functional
Mean Fieald" (SRPA) was developed for the description of middle-heavy and heavy nuclei
properties. The method is based on the functional approach to nuclear Hamiltonian.
The chain of numerical codes, constructed on the base of the SRPA method, was used for
analyses of E1, E2, E3 and M1 resonances in nuclei. The aim of tis diploma work is to
extend this method also for the analysis of Gamow-Teller and Fermi beta transitions in
nuclei, that means to derive corresponding expressions and to incorporate them into
existing numerical codes.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html