Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 278)
Assignment details
   Login via CAS
Studium funkce prokaryotních homologů Nramp transportních proteinů
Thesis title in Czech: Studium funkce prokaryotních homologů Nramp transportních proteinů
Thesis title in English: Functional study of prokaryotic homologs of Nramp transport proteins
Academic year of topic announcement: 2008/2009
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Institute of Physics of Charles University (32-FUUK)
Supervisor: RNDr. Roman Chaloupka, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 07.11.2008
Date of assignment: 07.11.2008
Date and time of defence: 10.09.2009 00:00
Date of proceeded defence: 10.09.2009
Reviewers: RNDr. Eva Urbánková, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
1. Zvládnout zásady práce v mikrobiologické laboratoři, kultivaci bakteriálních buněk
2. Seznámit se se základními principy fluorescenční spektroskopie a s metodami měření intracelulárního pH.
3. Zpracovat přehlednou rešerši k danému tématu.
4. Funkčně charakterizovat vybrané prokaryotní homology Nramp proteinů.
5. Diskutovat získané výsledky.

References
1. Courville,P., Chaloupka,R., and Cellier,M.F.M. (2006). Recent progress in structure-function analyses of Nramp proton-dependent metal-ion transporters. Biochemistry and Cell Biology 84, 960-978.
2. E.Straková: Studium faktorů ovlivňujících transport protonů transportním proteinem MntH, diplomová práce, MFF UK 2007.
3. vybraný soubor původních prací


Preliminary scope of work
Proteiny z rodiny Slc11 (SoLute Carrier 11) transportují dvojmocné kovové ionty za pomoci symportu s protony u celé řady organismů - od bakterií (MntH - Manganese Proton-dependent Transporter) po člověka (Nramp - Natural Resistence Associated Membrane Protein) a hrají důležitou roli v homeostázi kovových iontů. I přes klíčovou fyziologickou roli těchto transportních proteinů jsou poznatky o mechanismu, jímž transportují dvojmocné kovové ionty, velmi sporé, zejména kvůli absenci vhodných experimentálních metod. Navíc, většina poznatků byla získána měřením na jejich eukaryotních homolozích. Membránové proteiny z této rodiny transportují ionty dvojmocných kovů (např. Mn2+, Fe2+, Co2+, Cd2+) společně s protony (H+). Bakterie tak využívá tzv. protonmotivní síly k akumulaci kovů, které potřebuje jako kofaktory některých důležitých enzymů. Poměr mezi počtem transportovaných atomů kovu a protonů však není konstantní a za některých podmínek se protein MntH chová dokonce jako protonový kanál - umožňuje průchod protonů bez přítomnosti kovu. Cílem práce bude studovat v celobuněčném modelovém systému různé homology MntH z funkčního hlediska, zejména bude kvantifikován nespecifický protonový tok transportérem a spřažený transport. Modelovým systémem budou bakterie Escherichia coli exprimující vybrané homology MntH, u kterých se předpokládá změněná tendence k nespecifickému protonovému toku. Všechna měření budou využívat fluorescence zeleného fluorescenčního proteinu citlivého na pH (pHluorin) k měření změn vnitrobuněčného pH buněk. Práce je zvláště vhodná pro zájemce o magisterské studium oboru BIOFYZIKA.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html