Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 336)
Assignment details
   Login via CAS
Návrh koncepce metodiky vedení sebeobrany v profesní přípravě příslušníků Policie České republiky
Thesis title in Czech: Návrh koncepce metodiky vedení sebeobrany v profesní přípravě příslušníků Policie České republiky
Thesis title in English: Proposed concept of the self-defense methodology in professional preparation of the Czech republic police members
Academic year of topic announcement: 2007/2008
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Technické a úpolové sporty (51-600600)
Supervisor: Mgr. Jan Venzara
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 16.06.2008
Date of assignment: 16.06.2008
Date and time of defence: 30.04.2010 13:00
Venue of defence: KTUS - FTVS - Praha
Date of electronic submission:15.04.2010
Date of submission of printed version:15.04.2010
Date of proceeded defence: 30.04.2010
Reviewers: PhDr. Radim Pavelka, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
1. Historie výcviku sebeobrany u ozbrojených složek.
2. Shromažďování literatury a informací o bojových sportech a o současném stavu profesní přípravy příslušníků Policie České republiky (PČR).
3.Analyzovat bojové sporty, jednotlivé bojové techniky a navrhnout jednotný systém profesní sebeobrany příslušníků Policie České republiky.
4.Pracovat s osobními zkušenostmi v bojových sportech. Najít nejlehčí a nejjednodušší řešení formou praxe (spolupráce s trenéry bojových sportů).
5.Porovnávání tréninkových metod sebeobrany u jednotek a útvarů PČR.
6.Popsat jednotlivé techniky bojových sportů a jejich využití v profesní přípravě příslušníků PČR.
7.Navrhnout základní prvky bojových technik a jejich využití v přípravě příslušníků PČR.
8.Metodicky začlenit jednotlivé techniky do profesní přípravy příslušníků PČR.
9.Dokázat, že skladbou vhodného pracovního systému a nenáročného stylu sebeobrany, lze i v nelehkých podmínkách, zajistit kvalitní a plnohodnotný výcvik tak, aby policisté byli na potřebné profesionální a výkonnostní úrovni.
10. Najít jednoduché a účelné techniky sebeobrany využitelné především v praxi PČR.

Preliminary scope of work
Název: Návrh koncepce a metodiky vedení sebeobrany v profesní přípravě příslušníků Policie České republiky.
Cíl práce: Cílem této práce je zjištění aktuálního stavu připravenosti příslušníků Policie České republiky v používání donucovacích prostředků. Navrhnout nejefektivnější prvky sebeobranných technik se základními didaktickými zásadami a metodami cvičení využitelných ve služební přípravě u příslušníků Policie ČR.
Metoda: V práci byla uplatněna výzkumná strategie opřená o kvalitativní metody výzkumu sběru dat, zejména byly využity informace osobních zkušeností získané řízeným rozhovorem s tělovýchovnými pracovníky Ministerstva vnitra (dále jen MV) a lektorů vysokých škol (dále jen VŠ). Tyto rozhovory měly i explorační charakter, neboť se odvíjely podle situace a získaných informací během rozhovoru. Dále byly použity informace od instruktorů výcviku zařazených na Okresních ředitelstvích Policie z celé České republiky, získané řízeným rozhovorem (osobní, telefonicky po státní i služební telefonní lince). K tomuto sběru informací bylo přistoupeno zejména z důvodu, že nebyla zaručena návratnost rozeslaných dotazníků a z důvodu operativnější komunikace zaručující získání přesnějších informací. Bylo využito případové studie, ve které jsou použity získané informace z rozhovorů, písemných materiálů tělesné přípravy policistů ČR, historického vývoje sebeobrany u Policie ČR, technik bojových sportů a tréninkové metody. Na základě získaných informací od instruktorů výcviku došlo k jejich statistickému zpracování a vyhodnocení (procentuelní vyjádření, vážený průměr). K této metodě se přihlédnuto z důvodu zjištění přesnějších a konkrétnějších výsledků šetření.
Výsledky: Provedeným vyhodnocením současného stavu připravenosti příslušníku Policie ČR s profesní přípravy v používání donucovacích prostředků na jehož základě byl vytvořen koncept základních sebeobranných technik nejvíce využitelných v policejní praxi a metodika k jejich nacvičování.
Klíčová slova: sebeobrana, boj zblízka, techniky, donucovací prostředky, útok, obrana, Policie ČR
Preliminary scope of work in English
Description: Proposed koncept of the self-defence metodology in professional preparation of the Czech Republic Police members.
Goal of the thesis: The goal of this thesis is to perform ?As-Is? analysis of the current status of self-defense preparation of the Czech Republic Police members and to propose most efficient and effective elements of self-defense techniques aligned with basic didactic principles and tutorial methods applicable in professional preparation of the Czech Republic Police members.
Methods: The research strategy applied in this thesis was based on qualitative methods of the research and collection of information, primarily based on personal experience supported by moderated discussions/interviews with the training specialists of the Interior Ministry (further referred as ?IM?) and selected Universities. This moderated discussions/ interviews had also exploration/investigation character, because they were also driven by the situation and individual responses during the interview. In addition, an information from the training instructors placed at District Police Headquarters (further referred as ?Okresních ředitelstvích Policie?) from whole Czech Republic were used in this thesis. This information were again obtained by the moderated discussions/interviews (personal interviews or via state / official phone lines). It was decided to collect information this way in order to ensure collection of all relevant information, because via mailed questionnaires there could be a much lower recoverability and possibly lower quality of information. Furthermore this personal approach of interviewing was more operative, precise and efficient from communication point of view. A case study was also further used, in which all information the obtained from interviews, selected written documentation about Police training, historical evolution of Czech Republic Police self-defense and selected training methods were applied. The information obtained from the training instructors were statistically processed and evaluated using the weighted average method. This method was used to ensure more precise and relevant interpretation of obtained information.
Results: ?As-Is? analysis and assessment of the current status of self-defense preparation of the Czech Republic Police members was performed. Based on this analysis the basic and most applicable self-defense techniques and teaching methods for Police of the Czech Republic were proposed.
Key words: self-defense, close combat, methodology, coercive measures, attack, defense, Police of the Czech Republic
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html