Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 356)
Assignment details
   Login via CAS
Komparace české a španělské úpravy soudních výkonů rozhodnutí a exekucí na peněžitá plnění na příkladu srážek ze mzdy
Thesis title in Czech: Komparace české a španělské úpravy soudních výkonů rozhodnutí
a exekucí na peněžitá plnění na příkladu srážek ze mzdy
Thesis title in English: Comparison of Czech and Spanish legal regulations of judicial
law enforcement on pecuniary consideration on the example
of salary deduction
Key words: soudní výkony rozhodnutí srážky ze mzdy
English key words: law enforcement salary deductions
Academic year of topic announcement: 2007/2008
Type of assignment: rigorosum thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Civil Law (22-KOP)
Supervisor: prof. JUDr. Alena Macková, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 07.06.2008
Date of assignment: 07.06.2008
Date and time of defence: 19.04.2012 00:00
Venue of defence: PF UK
Date of electronic submission:12.01.2011
Date of submission of printed version:17.01.2011
Date of proceeded defence: 19.04.2012
Reviewers: doc. JUDr. Petr Smolík, Ph.D.
 
 
 
Preliminary scope of work
Tématem předkládané práce je komparace české a španělské úpravy soudních výkonů rozhodnutí a exekucí na peněžitá plnění na příkladu srážek ze mzdy. Jejím vědeckým cílem potom je srovnávací právní metodou dojít ke zhodnocení studovaných právních úprav a z těchto poznatků vyvodit závěry de lege ferenda v oblasti soudního výkonu rozhodnutí na peněžitá plnění pro zamýšlenou českou rekodifikaci civilního procesu, vč. úpravy soudních výkonů rozhodnutí. Srážky ze mzdy byly zvoleny jako demonstrativní příklad dosti protikladných úprav (značná extenze té české a ve srovnání s ní velmi skromná úprava španělská).
Preliminary scope of work in English
The topic of the submitted paper is comparison of the Czech and Spanish legal regulations of judicial law enforcement on pecuniary consideration on the example of salary deduction. Further its scientific aim is by the use of the comparative law method to evaluate the legislation in question and based on such results to draw conclusions de lege ferenda in the field of judicial law enforcement on pecuniary consideration for the intended Czech recodification of civil procedure, incl. rules of judicial law enforcement. Salary deductions have been chosen as an illustrative example of rather conflicting rules (considerable extension of the Czech legislation compared to the very modest rules of Spanish salary deductions).
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html